Nebe svědků Jehovových má opět otevřeno 24 hodin 7 dní v týdnu

„Už nikdo nebude přidán!“

(Frederick Franz, 1970)

 

Světové ústředí organizace svědků Jehovových (SJ) v Brooklynu vyhlásilo v časopise Strážná věž významnou naukovou změnu. Byla zrušena po desetiletí hlásaná doktrína, že výběr křesťanů, kteří mají naději na život v nebi, byl ukončen v roce 1935.

Od většiny křesťanských církví se SJ liší tím, že rozdělují křesťany na dvě skupiny. Na ty, kteří mají naději na život v nebi, a na ty, kteří nejdou do nebe, ale mají žít na zemi. Na základě doslovného výkladu biblické knihy Zjevení omezují počet těch, kteří jdou do nebe na malou skupinu lidí 144 000 vyvolených. (Zjevení 7:4, 14:1,3) 1

Ve 30.letech 20.století začalo být patrné, že počet SJ brzy překročí toto číslo, a proto tehdejší prezident J.F.Rutherford na sjezdu SJ konaném v roce 1935 ve Washingtonu vyhlásil nauku o dvou třídách – o třídě pomazaných s nebeskou nadějí, která také přijímá symboly na památné slavnosti a jejíž počet je omezen, a o druhé třídě s nadějí pozemskou. 2

 

16Ve třicátých letech začalo být patrné, že počet ‚povolaných a vyvolených a věrných‘, 144 000, je naplněn. (Zjevení 17:14; viz rámeček na straně 19.) Nevíme, kolik pomazaných bylo shromážděno v prvním století a kolik jich bylo shromážděno zprostřed „plevele“ v průběhu temných staletí velkého odpadnutí křesťanstva. V roce 1935 však bylo na celém světě celkem 52 465 zvěstovatelů a vrcholný počet těch, kdo přijímáním symbolů při Památné slavnosti dali najevo nebeskou naději, byl 56 153. 3

 

Náš poklad v hliněných nádobách. Strážná věž. 1.února 1999;120(3):14-19.

 

Po dlouhá desetiletí SJ hlásali, že počet 144 000 byl naplněn a zapečetěn v roce 1935. 3 Tato doktrína byla svázána s dlouholetým hlavním ideologickým vůdcem a hlavním "orákulem" organizace, čtvrtým prezidentem Watchtower Society Frederickem Franzem. 4 Ten ve slavném a často citovaném proslovu k misionářům v roce 1970 prohlásil ohledně třídy pomazaných: „Ne, už nikdo nebude přidán!…Tato potřeba skončila už v letech 1931–1935! Už nikdo nebude k této skupině přidán.“

 

„Už nikdo nebude přidán!“

 

Při graduaci školy Gilead v roce 1970 se tehdejší viceprezident Watch Tower Society Frederick Franz zmínil studentům o tom, že oni — jiné ovce s pozemskou nadějí — možná pokřtí někoho, kdo může tvrdit, že je jedním z pomazaného ostatku. Mohlo by se to opravdu stát? Bratr Franz vysvětlil, že Jan Křtitel, který patřil k jiným ovcím, pokřtil Ježíše a některé apoštoly. Pak se bratr Franz zeptal, zda je zapotřebí shromáždit ještě více členů ostatku. „Ne, už nikdo nebude přidán!“ řekl. „Tato potřeba skončila už v letech 1931–1935! Už nikdo nebude k této skupině přidán. Co tedy těch několik osob, které se k ostatku nedávno připojily a které přijímají symboly při Památné slavnosti? Pokud jsou z ostatku, pak slouží jako náhrada! Nejsou tedy přidáni k řadám pomazaných, ale nahrazují ty pomazané, kteří snad odpadli.3

 

Náš poklad v hliněných nádobách. Strážná věž. 1.února 1999;120(3):14-19.

 

Nadále však samozřejmě docházelo k tomu, že se k této skupině nově hlásili lidé, kteří se narodili dlouho po roce 1935. Strážná věž se snažila jejich postoj různými způsoby zlehčit a vyvíjela tlak, aby od svého přesvědčení ustoupili. Například tak, že o takových lidech bylo naznačováno, že jsou duševně nemocní, a nebo že jsou pyšní a chtějí se vyvyšovat. 5

 

Je jisté, že Bůh nikomu nedal za úkol získávat další lidi pro tuto výsadu. A pomazání dědiců Království Bůh nepůsobí tím, že by jim to sděloval prostřednictvím nějakých hlasů.

 

Někdo by si například mohl položit otázky: ‚Neberu snad nějaké léky, které ovlivňují mé emoce? Nepodléhám natolik silným emocím, že by mi to mohlo bránit v jasném úsudku?‘

 

… Někteří lidé se mohou sami sebe zeptat: ‚Toužím po prominentním postavení? Usiluji ctižádostivě o to, abych měl jak dnes, tak v budoucnosti autoritu jako spoludědic s Kristem?‘ 6

 

Co Pánova večeře znamená pro vás?. Strážná věž. 15.února 2003;124(4):17-22.

 

 

 

JAK SI NĚKDO MŮŽE BÝT JISTÝ?

 

17 Všichni, kteří se teprve poměrně v nedávné době oddali Bohu a dali se pokřtít a kteří se domnívají, že se ‚narodili znovu‘, učiní dobře, budou-li vážně uvažovat o těchto otázkách: Co v tobě vyvolává pocit, že ti Jehova Bůh vštípil tuto naději? Mohlo by se stát, že tvé citové rozpoložení je pozůstatkem nesprávného názoru, který jsi měl dříve ještě ve Velikém Babylónu, že totiž pro všechny dobré lidi je určeno nebe? Nebo snad máš tento pocit proto, že jsi předtím prožil velký vnitřní neklid, nejprve jsi proti této myšlence bojoval, ale ona potom postupně zvítězila? Nezvítězila však proto, že sis to ty přál, snad dokonce nevědomky? Takové zápasy samy o sobě nedokazují, že ses ‚narodil znovu‘.

 

18 Nebo máš pocit, že tě Bůh vybral mezi 144 000 pomazaných proto, že máš upřímné ocenění pro duchovní věci, protože se ti líbí hluboké duchovní pravdy? Pak si uvědom, že velmi mnoho osob, jež netvrdí, že se ‚znovu narodili‘, jsou ‚duchovní lidé‘ v nejplnějším smyslu toho slova. (1. Korintským 2:14, 15) A nelze vůbec pochybovat o duchovní síle mužů a žen, kteří se projevovali vírou a o nichž se mluví v 11. kapitole Židům. Nikdo z nich se ‚nenarodil znovu‘. Všichni vzhlíželi k ‚lepšímu vzkříšení [k životu pod Božím královstvím]‘ zde na této zemi. — Židům 11:35.

 

19 Nebo snad tak cítíš proto, že projevuješ více nadšení než někteří tvoji spolukřesťané? Ale to samo o sobě by nemohlo být rozhodující, protože apoštol Pavel čas od času považoval za nezbytné radit pomazaným křesťanům, aby brali své duchovní povinnosti vážně. (1. Korintským 11:20–22; Galatským 4:9–11) Nebo snad je to nedostatek skromnosti, který tě vede k tvrzení, že patříš k pomazaným? Zcela nedávno se vyskytli někteří lidé, kteří tvrdili, že patří k pomazaným, ale místo aby utvrzovali jednotu sboru, měli pocit, že musí mít svou vlastní biblickou studijní skupinu. Zralí křesťané, kteří se ‚znovu narodili‘, zůstávají naopak těsně spojeni s místním sborem, i když se tento sbor většinou skládá z „jiných ovcí“. (Jan 10:16) Ale to, že se někdo ‚znovu narodil‘, je osobní věc mezi Bohem a každým jednotlivým křesťanem. Nikdo nemůže v této otázce posuzovat druhého. — Římanům 14:10. 5

 

'Znovu se narodit' - Podíl člověka a podíl Boží. Strážná věž. 1.března 1982;103:13-15.

 

Tak jako byla v 90.letech minulého století zrušena dále neudržitelná nauka o generaci lidí z roku 1914, která se měla dožít Armagedonu 7, stala se i nauka o 144 000 brzdou dalšího vývoje. Jen pomazaní vyvolení tvoří skupinu „věrného a rozvážného otroka“, která má právo vést všechny svědky Jehovovy. Jen pomazaní jsou členové nejvyššího orgánu SJ - vedoucího sboru v Brooklynu. A jen oni odpovídají za to, co se bude v časopisech a knihách SJ tisknout, a co tedy budou oficiální nauky. Pokud by nadále měli za tuto činnost odpovídat lidé pokřtění do roku 1935, hrozilo, že na to nebudou dále díky věku stačit, a že žádný již nezůstane, až všichni zemřou.

Strážná věž nyní vyhlásila, že „nemůžeme stanovit konkrétní datum, kdy výběr křesťanů povolávaných k nebeskému životu končí.8 (Viz: *.PDF) To otvírá pomyslné nebeské dveře komukoliv ze SJ.

Jelikož číslo 144 000 nebude dostatečně vysoké, aby se do něj vešli všichni, kdo se hlásili a budou hlásit k pomazané třídě, je pravděpodobným dalším krokem, které ústředí udělá, zrušení doslovného chápání počtu 144 000 a vyhlášení, že se jedná o symbolické číslo.

-MM- 1.4.2007

Literatura

1.Svaté Písmo - Překlad nového světa. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

2.Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993.

3. Náš poklad v hliněných nádobách. Strážná věž. 1.února 1999;120(3):14-19.

4. Franz R. Krize svědomí. Praha: Návrat domů; 1998.

5. 'Znovu se narodit' - Podíl člověka a podíl Boží. Strážná věž. 1.března 1982;103:13-15.

6. Co Pánova večeře znamená pro vás? Strážná věž. 15.února 2003;124(4):17-22.

7. Zachráněni z ‚ničemné generace‘. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):10-21.

8. Otázky čtenářů: Kdy končí výběr křesťanů s nebeskou nadějí? Strážná věž. 1.května 2007;128(9):30-31 - Faksimile viz zde: *.PDF.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz