3/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví
a náboženských společností a o změně některých zákonů
(zákon o církvích a náboženských společnostech)

Novelizace a úplné znění zákona: Sb. zákonů ČR, částka 9, 2006 - viz zde .

 
Změna: 4/2003 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

              ČÁST PRVNÍ
      SVOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ A POSTAVENÍ
        CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

               HLAVA I
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

                § 1

             Předmět úpravy

   Tento zákon upravuje
a) postavení církví a náboženských společností,
b) vedení  veřejně přístupných  seznamů registrovaných církví
  a náboženských  společností, svazů  církví a  náboženských
  společností a církevních právnických osob,
c) působnost Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") ve
  věcech církví a náboženských společností. 

                § 2

         Svoboda náboženského vyznání

   (1) Svoboda myšlení, svědomí  a náboženského vyznání je
zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo
víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně,
bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním
obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být
bez náboženského vyznání.

   (2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání
nebo být bez vyznání je zaručeno.1) Zákonní zástupci nezletilých
dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím
rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.

   (3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské
společnosti ani k vystoupení z  ní, k účasti nebo neúčasti na
náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.

   (4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav
a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných
společenstvích.

   (5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se
hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její
činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.
------------------------------------------------------------------
1) Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb. 

                § 3

             Základní pojmy

   Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) církví a náboženskou společností dobrovolné společenství osob
  s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými
  obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité
  náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím
  spojeného shromažďování, bohoslužby,  vyučování a duchovní
  služby,
b) osobou hlásící se k církvi a náboženské společnosti osoba,
  která podle svého přesvědčení a vnitřních předpisů církve
  a náboženské společnosti k ní přináleží,
c) osobními údaji jméno a příjmení, v případě občanů České
  republiky jejich rodná čísla, anebo v případě cizinců údaj
  o jejich  státním občanství  a čísle  průkazu o povolení
  k pobytu,2) nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká
  republika vázána, jinak,
d) sídlem registrované církve a náboženské společnosti, svazu
  církví a náboženských společností a církevní právnické osoby
  adresa ústředí registrované církve a náboženské společnosti,
  svazu církví a náboženských společností a církevní právnické
  osoby na území České republiky.
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
  republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.
  140/2001 Sb. 

              HLAVA II
         CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI

                § 4

      Postavení církví a náboženských společností

   (1) Církev  a náboženská  společnost vzniká  dobrovolným
sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených
s vyznáváním  víry,  o  organizaci  náboženského společenství
a o vytváření k tomu určených institucí.

   (2) Stát, kraje a obce nemohou provádět náboženskou nebo
protináboženskou činnost.

   (3) Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti,
zejména ustanovují a ruší své orgány, ustanovují a odvolávají své
duchovní a zřizují a ruší církevní a jiné instituce podle svých
předpisů nezávisle na státních orgánech.3)

   (4) Církev a náboženská společnost nesmí používat název,
který by ji mohl podle názvu činit zaměnitelnou s registrovanou
církví a náboženskou společností.
------------------------------------------------------------------
3) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

                § 5

        Podmínky vzniku a působení církví
          a náboženských společností

   Vznikat a  vyvíjet činnost nemůže  církev a náboženská
společnost, jejíž činnost je v rozporu s právními předpisy a jejíž
učení nebo činnost ohrožuje práva, svobody a rovnoprávnost občanů
a jejich sdružení včetně jiných církví a náboženských společností,
ohrožuje demokratické základy státu, jeho suverenitu, nezávislost
a územní celistvost, a
a) je v rozporu s ochranou veřejné mravnosti, veřejného pořádku,
  veřejného  zdraví,  principy  lidskosti  a  snášenlivosti
  a bezpečnosti občanů,
b) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických
  osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo
  jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
  rozněcuje nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporuje
  násilí nebo porušování právních předpisů,
c) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický
  a fyzický  nátlak  k  vytvoření  závislosti,  která  vede
  k fyzickému, psychickému a ekonomickému poškozování těchto osob
  a jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních
  vazeb  včetně  omezování  psychického  vývoje  nezletilých
  a omezování jejich práva na vzdělání,4) zabraňuje nezletilým
  přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, nebo
d) je utajována vcelku nebo v některých částech, stejně jako
  organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby
  na zahraniční složky, je-li částí církve nebo náboženské
  společnosti působící mimo území České republiky.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
  škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů. 

                § 6

     Registrované církve a náboženské společnosti

   (1) Církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou
registrací  (dále  jen  "registrovaná  církev  a  náboženská
společnost") podle tohoto zákona, pokud tento zákon nestanoví
jinak.

   (2)  zrušen

   (3) Registrovaná církev a náboženská společnost může k plnění
svého poslání zejména
a) vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky ve
  vlastních školách a jiných zařízeních i na vysokých školách
  bohosloveckých a bohosloveckých fakultách za podmínek podle
  zvláštních právních předpisů,5)
b) získat oprávnění k výkonu zvláštních práv podle tohoto zákona.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 29/1984 Sb.
  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
  dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
  předpisů. 

                § 7

       Zvláštní práva registrovaných církví
          a náboženských společností

   (1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za
podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat
oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:
a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního
  právního předpisu,4)
b) pověřit osoby vykonávající  duchovenskou činnost k výkonu
  duchovenské služby v  ozbrojených silách České republiky,
  v místech, kde se vykonává  vazba, trest odnětí svobody,
  ochranné léčení a ochranná výchova,
c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním
  zabezpečení církví a náboženských společností,6)
d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle
  zvláštního právního předpisu,7)
e) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu,4)
f) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti
  s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného
  zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí
  učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není
  dotčena povinnost překazit  trestný čin uložená zvláštním
  zákonem.8)

   (2) Výkon zvláštních práv podle odstavce 1 písm. a) až e)
upravují zvláštní právní předpisy.9)

   (3) Registrovaná církev a náboženská společnost s oprávněním
k výkonu zvláštních práv každoročně zveřejňuje výroční zprávu
o výkonu práv podle odstavce 1 písm. a) až e).
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních
  škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví
  a náboženských  společností  státem,  ve  znění pozdějších
  předpisů.
7) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 167 trestního zákona.
9) Například zákon č. 94/1963 Sb., zákon č. 29/1984 Sb., zákon č.
  564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu
  vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb.,
  o výkonu  trestu  odnětí  svobody  a  o  změně některých
  souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákon č.
  220/1999  Sb., o  průběhu základní  nebo náhradní služby
  a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků
  v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
  znění zákona č. 155/2000 Sb. 

                § 8

       Svazy církví a náboženských společností

   (1) K výkonu práva náboženské svobody podle tohoto zákona
mohou registrované církve a náboženské společnosti založit svaz
církví a náboženských společností.

   (2) Členy svazu církví a náboženských společností mohou být
jen registrované církve a náboženské společnosti.

   (3) Svaz církví a náboženských společností nemůže navrhnout
k evidenci církevní právnickou osobu. 

              HLAVA III
      REGISTRACE CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI,
       SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
     A PŘIZNÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

                § 9

        Společná ustanovení o registraci

   (1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti,
svazu církví a náboženských společností a návrh na přiznání
oprávnění registrované církve a náboženské společnosti k výkonu
zvláštních práv podává ministerstvu osoba nebo orgán podle tohoto
zákona.

   (2) Církev  a  náboženská  společnost  nebo svaz církví
a náboženských společností jsou registrovány a registrované církvi
a náboženské společnosti se přiznává oprávnění k výkonu zvláštních
práv ke dni, kdy rozhodnutí o registraci církve a náboženské
společnosti nebo svazu církví a náboženských společností nebo
rozhodnutí  o přiznání  oprávnění k  výkonu zvláštních práv
registrované církvi a náboženské společnosti ministerstvem nabylo
právní moci. 

               § 10

    Návrh na registraci církve a náboženské společnosti

   (1) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti
podávají ministerstvu nejméně tři fyzické osoby, které dosáhly
věku 18 let, mají způsobilost k právním úkonům a jsou občany České
republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice (dále
jen "přípravný výbor"). Členové přípravného výboru návrh podepíší
a uvedou své osobní údaje. V návrhu přípravný výbor určí, kdo
z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru. Podpisy
členů přípravného výboru musí být úředně ověřeny.10)

   (2) Návrh na registraci církve a náboženské společnosti musí
obsahovat
a) základní charakteristiku církve  a náboženské společnosti,
  jejího učení a poslání,
b) zápis o založení církve a náboženské společnosti na území České
  republiky,
c) v originále podpisy 300 zletilých občanů České republiky nebo
  cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této
  církvi a náboženské společnosti, s uvedením jejich osobních
  údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na
  každém podpisovém  archu, který uvádí  plný název církve
  a náboženské společnosti, sbírající podpisy pro účel její
  registrace, a z něhož je  patrné, že podpisový arch je
  podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské
  společnosti,11)
d) základní dokument církve a náboženské společnosti.

   (3) Základní dokument církve a náboženské společnosti musí
obsahovat
a) název církve a náboženské společnosti, který se musí lišit od
  názvu právnické osoby, která  již působí na území České
  republiky nebo která již o registraci požádala,
b) poslání církve a náboženské společnosti a základní články její
  víry,
c) sídlo církve a náboženské společnosti,
d) označení orgánu církve a náboženské společnosti, který jedná
  jejím jménem na území České republiky, uvedení způsobu jeho
  ustavování a odvolávání, délku funkčního období jeho členů
  a vymezení oprávnění, jakým jedná a činí právní úkony jménem
  církve nebo náboženské společnosti, zda a v jakém rozsahu mohou
  činit právní úkony jménem církve a náboženské společnosti
  i jiné osoby,
e) osobní údaje členů orgánu podle písmene d), jsou-li členové
  statutárního orgánu v době podání návrhu ustaveni,
f) organizační strukturu církve a náboženské společnosti, typy
  orgánů a jiných institucí církve a náboženské společnosti
  s vyznačením těch, které  mají být církevními právnickými
  osobami, odděleně od těch, které se stávají právnickými osobami
  podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou v základním
  dokumentu uvedeny, způsob jejich ustavování a rušení včetně
  uvedení  právního  nástupce  při  zániku, označení jejich
  statutárních  orgánů  včetně  způsobů  jejich  ustavování
  a odvolávání, délky jejich funkčního období a vymezení, zda
  a v jakém rozsahu ji mohou zastupovat i jiné osoby,
g) způsob ustavování a odvolávání duchovních,
h) způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn,
i) začlenění církve a náboženské společnosti do struktur církve
  a náboženské společnosti mimo území České republiky,
j) zásady hospodaření církve a náboženské společnosti, zejména
  způsob  získávání  finančních  prostředků,  včetně rozsahu
  oprávnění  osob, orgánů  a jiných  institucí církve nebo
  náboženské společnosti k nakládání s majetkem,
k) způsob  naložení s  likvidačním zůstatkem,  který vyplyne
  z likvidace církve a náboženské společnosti,
l) práva a povinnosti osob hlásících se k církvi a náboženské
  společnosti.

   (4) Jménem církve a náboženské společnosti jedná až do
vytvoření jejích orgánů podle odstavce 3 písm. d) přípravný výbor.

   (5) Pokud  v době  podání návrhu  na registraci církve
a náboženské společnosti nejsou členové orgánu podle odstavce 3
písm. d) ustaveni, oznámí jejich osobní údaje podle odstavce 3
písm. e) církev a náboženská společnost do 10 dnů od jejich
ustavení.
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie
  s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady
  a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
  řád), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

               § 11

   Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

   (1) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může
podat registrovaná církev a náboženská společnost, která
a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání
  návrhu nejméně 10 let,
b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu
  výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok,
c) plní řádně závazky vůči státu12) a třetím osobám.

   (2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
podává orgán registrované církve a náboženské společnosti.

   (3) Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro
výkon všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro
výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e).

   (4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
podle § 7 odst. 1 písm. a) až e) musí obsahovat
a) v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky
  nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se
  k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí 1 promile
  obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu,13)
  s uvedením  jejich  osobních  údajů  podle  tohoto zákona
  a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který
  uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá
  podpisy pro účel její registrace,  a z něhož je patrné, že
  podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této
  církvi a náboženské společnosti,11)
b) prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby
  podle tohoto zákona neodporuje podmínkám stanoveným tímto
  zákonem a že vyhovuje podmínkám podle odstavce 1 písm. c),
c) texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních
  závěrek14) za dobu 10 let předcházející podání tohoto návrhu.

   (5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních
práv podle § 7 odst. 1 musí obsahovat náležitosti podle odstavce
4 a  navíc dokument  potvrzující, že  povinnost mlčenlivosti
duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo
v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je
tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně
50 let.
------------------------------------------------------------------
11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
12) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
  znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce
  2001.
14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů. 

               § 12

  Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností

   (1) Návrh  na  registraci  svazu  církví a náboženských
společností musí obsahovat
a) název svazu církví a náboženských společností, který se musí
  lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České
  republiky nebo která již o registraci požádala,
b) sídlo svazu církví a náboženských společností,
c) písemnou  zakladatelskou  smlouvu  uzavřenou  zakládajícími
  církvemi a náboženskými společnostmi, v níž se uvedou jejich
  názvy a sídla,
d) stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví
  a náboženských společností, úprava majetkových poměrů, vznik
  a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán
  svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu,
  délku funkčního období členů  jeho orgánů, způsob jejich
  ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu,
  způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,
e) osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu
  církví a náboženských společností  jeho jménem (dále jen
  "přípravný výbor svazu") a určení, kdo z jeho členů je zmocněn
  jednat jménem přípravného výboru svazu.

   (2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví
a náboženských společností se  předkládá ve formě notářského
zápisu.

   (3) Návrh  na  registraci  svazu  církví a náboženských
společností  podává  přípravný  výbor  svazu.  Podpisy členů
přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny.10)
------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie
  s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady
  a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění
  pozdějších předpisů.
  Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
  řád), ve znění pozdějších předpisů. 

               § 13

    Doplňování návrhů na registraci církve a náboženské
   společnosti, svazu církví a náboženských společností
    a na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv

   (1) Neobsahuje-li návrh na registraci církve a náboženské
společnosti, na registraci jejich svazů a návrh na přiznání
oprávnění k výkonu zvláštních práv všechny náležitosti podle
tohoto zákona, ministerstvo určí lhůtu pro doplnění údajů v trvání
alespoň 1 měsíce ode dne doručení výzvy.

   (2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje
a) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti
  a o registraci svazu církví a náboženských společností do
  vlastních rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného
  výboru svazu,
b) v případě řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv
  orgánu registrované církve a náboženské společnosti.

   (3) Nedoplní-li  navrhovatel údaje  ve stanovené  lhůtě,
ministerstvo řízení přeruší. 

               § 14

            Postup ministerstva

   (1) Ministerstvo při řízení o registraci církve a náboženské
společnosti, svazu církví a náboženských společností nebo při
řízení  o  přiznání  oprávnění  k  výkonu  zvláštních  práv
registrovaných církví a náboženských společností podle § 11 odst.
3 (dále jen "návrh na registraci") přezkoumá
a) zda návrh na registraci  podává osoba splňující podmínky
  stanovené tímto zákonem,
b) zda návrh na registraci obsahuje všechny náležitosti stanovené
  tímto zákonem,
c) v případě řízení o registraci církve a náboženské společnosti
  a řízení o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, zda
  činnost církve a náboženské společnosti není v rozporu s jejím
  základním dokumentem a s podmínkami stanovenými tímto zákonem.

   (2) Odpovídají-li údaje v návrhu na registraci podle odstavce
1 skutečnému stavu věci a jsou-li splněny podmínky podle odstavce
1, rozhodne ministerstvo o tom, že se církev a náboženská
společnost  registruje nebo  že se  registruje svaz  církví
a náboženských společností nebo že se přiznává oprávnění k výkonu
zvláštních práv.

   (3) Neodpovídají-li údaje v  návrhu na registraci podle
odstavce 1 skutečnému stavu věci anebo nejsou-li splněny podmínky
podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo, že se registrace církve
a náboženské společnosti  nebo registrace jejich  svazu nebo
přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 11 odst. 3
zamítá.

   (4) Registraci církve a náboženské společnosti a přiznání
oprávnění k  výkonu zvláštních práv  ministerstvo zapíše do
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností ke dni,
kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

   (5) Registraci svazu církví a náboženských společností zapíše
ministerstvo do Rejstříku svazů církví a náboženských společností
ke dni, kdy rozhodnutí o registraci nabylo právní moci.

   (6) Rozhodnutí o
a) registraci církve a náboženské společnosti a o registraci svazu
  církví a náboženských společností se doručuje do vlastních
  rukou zmocněnce přípravného výboru nebo přípravného výboru
  svazu,
b) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv se doručuje orgánu
  registrované církve a náboženské společnosti. 

               § 15

             Registrace změn

   (1) Registrace je nutná i ke změnám základního dokumentu
církve a náboženské společnosti, ke změnám zakladatelské smlouvy
svazu církví a náboženských  společností, jeho názvu, sídla
a stanov. Návrh na registraci změn podává ministerstvu církev
a náboženská společnost a svaz církví a náboženských společností
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

   (2) Návrh na změny základního dokumentu církve a náboženské
společnosti a změny zakladatelské smlouvy stanov svazu církví
a náboženských společností musí obsahovat úplné znění těch částí
textu, kterých se změny týkají.

   (3) Registraci  nepodléhají  změny  ve  složení  orgánu
registrované církve a náboženské společnosti, statutárních orgánů
svazů církví a náboženských společností ani změny osobních údajů
členů jejich orgánu a statutárních orgánů. Tyto změny ministerstvo
eviduje podle odstavce 5.

   (4) Změny podle odstavce 3 je orgán registrované církve
a náboženské  společnosti  a  statutární  orgán svazu církví
a náboženských společností, včetně dokladů o ustavení těchto osob
k tomu příslušným orgánem podle vnitřních předpisů církve nebo
náboženské společnosti a stanov svazu církví a náboženských
společností, povinen oznámit ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo.

   (5) Ministerstvo provede zápis o změně podle odstavce 3 do
5 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o změny údajů do
Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo
Rejstříku svazu církví a náboženských společností. V případě, že
je žádost o provedení změny podle odstavce 3 neúplná, vyzve
ministerstvo do 5 pracovních dnů písemně orgán církve, náboženské
společnosti nebo statutární orgán svazů církví a náboženských
společností o doplnění údajů do 10 dnů od doručení této výzvy. 

              HLAVA IV
          CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

               § 16

       Evidence církevních právnických osob

   (1) Návrh na evidenci orgánu registrované církve a náboženské
společnosti nebo řeholní a jiné církevní instituce jako církevní
právnické osoby podává orgán registrované církve a náboženské
společnosti k tomu určený v základním dokumentu předkládaném podle
§ 10 odst. 3.

   (2) Návrh na evidenci právnické osoby podle odstavce 1 musí
obsahovat
a) doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované
  církve a  náboženské společnosti podle  jejího základního
  dokumentu,
b) vymezení předmětu její činnosti a její stanovy, pokud existují,
c) její název, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která
  již vyvíjí činnost na území České republiky nebo která již
  o evidenci požádala,
d) její sídlo na území České republiky,
e) označení jejího statutárního orgánu na území České republiky,
f) osobní údaje členů jejího statutárního orgánu.

   (3) Návrh  podle  odstavce  1  podá registrovaná církev
a náboženská společnost do 10 dnů ode dne založení církevní
právnické osoby. Ministerstvo provede evidenci církevní právnické
osoby zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5
pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Evidence se provede
zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské
společnosti.

   (4) Nedodrží-li registrovaná církev a náboženská společnost
lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se provede zápisem ke dni
doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.

   (5) Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti
podle odstavce 2, ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve a náboženské
společnosti, oprávněný k jeho podání, aby návrh doplnil, popřípadě
odstranil nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že
nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví. 

               HLAVA V
     REJSTŘÍKY REGISTROVANÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH
      SPOLEČNOSTÍ, SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH
      SPOLEČNOSTÍ A CÍRKEVNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB

               § 17

   Společná ustanovení o rejstřících registrovaných církví
   a náboženských společností, svazů církví a náboženských
      společností a církevních právnických osob

   (1) Ministerstvo  vede  Rejstřík  registrovaných  církví
a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských
společností a Rejstřík církevních právnických osob, do kterých se
zapisují zákonem stanovené údaje a jejichž součástí je sbírka
listin předkládaných církvemi a náboženskými společnostmi a svazy
církví a náboženských společností podle tohoto zákona.

   (2) Rejstříky podle  odstavce 1 jsou  veřejnými seznamy
s výjimkou údajů o adrese místa trvalého pobytu fyzických osob
a jejich rodných číslech anebo o státním občanství a čísle průkazu
o povolení k pobytu cizinců a s výjimkou listin podle § 10 odst.
2 písm. c) a podle § 11 odst. 4 písm. a).

   (3) Do rejstříků podle odstavce 1 v části, ve které jsou
veřejným seznamem, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj
výpisy či opisy. Na písemnou žádost lze z veřejné části rejstříků
vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu anebo
o tom, že v nich určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříků
lze takový doklad vydat jen tehdy, osvědčí-li žadatel právní
zájem.

   (4) Skutečnosti zapsané v rejstřících podle odstavce 1 jsou
účinné vůči každému ode dne jejich zápisu. Proti tomu, kdo jedná
v důvěře v zápis do rejstříků, nemůže ten, jehož se zápis týká,
namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

   (5) Zápis do rejstříků podle odstavce 1 o skutečnostech, ke
kterým vydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo dnem,
kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy a jejich změny, ke
kterým nevydává ministerstvo rozhodnutí, provede ministerstvo ke
dni určenému tímto zákonem.

   (6) Identifikační   číslo   přiděluje   ministerstvo15)
registrované církvi  a náboženské společnosti,  svazu církví
a náboženských společností a církevním právnickým osobám při
zápisu těchto právnických osob do rejstříků podle odstavce 1.
------------------------------------------------------------------
15) § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní
  statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

               § 18

         Rejstřík registrovaných církví
          a náboženských společností

   (1) Do  Rejstříku registrovaných  církví a  náboženských
společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti
  s uvedením dne a čísla registrace,
b) název  a sídlo  orgánu registrované  církve a náboženské
  společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d),
c) osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d),
d) identifikační  číslo  registrované  církve  a  náboženské
  společnosti,
e) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne
  a čísla registrace s  vyznačením, zda registrované církvi
  a náboženské společnosti byla přiznána všechna zvláštní práva
  podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm.
  a) až e),
f) zrušení registrace církve a náboženské společnosti, vstup do
  likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu
  a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na
  prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení
  o vyrovnání s uvedením dne  a čísla rozhodnutí o těchto
  skutečnostech,  zánik  registrované  církve  a  náboženské
  společnosti,
g) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské
  společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem.

   (2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin
obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci církve
a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu
zvláštních práv, v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí
ministerstva. 

               § 19

    Rejstřík svazů církví a náboženských společností

   (1) Do Rejstříku svazů církví a náboženských společností se
zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název  a sídlo  svazu církví  a náboženských společností
  s uvedením dne a čísla registrace,
b) názvy členů svazu církví a náboženských společností a jejich
  sídla,
c) název a sídlo statutárního orgánu svazu církví a náboženských
  společností,
d) osobní  údaje  členů  statutárního  orgánu  svazu  církví
  a náboženských společností,
e) identifikační číslo svazu církví a náboženských společností,
f) zrušení registrace svazu církví a náboženských společností,
  vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, prohlášení
  konkursu a osobní údaje správce konkursní podstaty, zamítnutí
  návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a zahájení
  řízení o vyrovnání s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto
  skutečnostech,
g) identifikační  údaje  o  právním  nástupci  svazu  církví
  a náboženských společností, dojde-li k jeho zrušení s právním
  nástupcem.

   (2) Součástí  Rejstříku  svazů  církví  a  náboženských
společností je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané
v návrhu na registraci svazu církví a náboženských společností,
v návrzích na změny těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva. 

               § 20

       Rejstřík církevních právnických osob

   (1) Do Rejstříku církevních právnických osob se zapisují tyto
údaje a jejich změny:
a) název církevní právnické osoby s uvedením dne a čísla evidence,
b) sídlo církevní právnické osoby na území České republiky,
c) označení statutárního orgánu církevní právnické osoby,
d) osobní údaje členů statutárního orgánu církevní právnické
  osoby,
e) identifikační číslo církevní právnické osoby,
f) zrušení evidence církevní právnické osoby, vstup do likvidace
  a osobní údaje likvidátora, prohlášení konkursu a osobní údaje
  správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení
  konkursu pro nedostatek majetku a zahájení řízení o vyrovnání
  s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech,
g) identifikační údaje o právním nástupci církevní právnické
  osoby, dojde-li k jejímu zrušení s právním nástupcem,
h) zánik církevní právnické osoby.

   (2) Součástí Rejstříku církevních právnických osob je sbírka
listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na evidenci
církevní právnické osoby a v návrzích na jejich změny.

   (3) Údaje podle odstavce 1 písm. d) a jejich změny se na
základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti
nahradí označením orgánu církve a náboženské společnosti, který
tyto údaje a jejich změny vede a který je povinen při vedení této
části Rejstříku církevních právnických osob dodržovat ustanovení
§ 17 přiměřeně. 

              HLAVA VI
    ZRUŠENÍ A ZÁNIK REGISTROVANÉ CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ
   SPOLEČNOSTI, SVAZU CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
  A CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY, ZRUŠENÍ OPRÁVNĚNÍ REGISTROVANÉ
  CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI K VÝKONU ZVLÁŠTNÍCH PRÁV

               § 21

      Zrušení oprávnění k výkonu zvláštních práv

   (1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení oprávnění k výkonu
zvláštních práv
a) pokud registrovaná církev a náboženská společnost porušuje
  závažným způsobem nebo opakovaně závazky vůči státu nebo třetím
  osobám,
b)  zrušeno
c) na základě podnětu orgánu státní správy podle jeho působnosti
  dané zvláštním právním předpisem, v němž je doloženo závažné
  nebo opakované porušování povinností pro působení registrované
  církve a náboženské společnosti podle zvláštního právního
  předpisu nebo dohody s tímto orgánem státní správy.

   (2) Ministerstvo  řízení o  zrušení oprávnění  k výkonu
zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti podle
odstavce 1 zastaví, zanikne-li důvod zahájeného řízení anebo
doloží-li registrovaná církev a náboženská společnost písemně, že
postupem jí navrženým dojde v přiměřené lhůtě k odstranění důvodu
zahájeného řízení v dohodě s osobami, které byly dotčeny jednáním,
které vedlo k zahájení řízení o zrušení oprávnění k výkonu
zvláštních práv.

   (3) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu
zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti se
týká všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1.

   (4) Rozhodnutí ministerstva o zrušení oprávnění k výkonu
zvláštních práv registrované církve a náboženské společnosti,
které  nabylo právní  moci, zasílá  ministerstvo na  vědomí
Ministerstvu vnitra. 

               § 22

    Zrušení registrace církve a náboženské společnosti
      a svazu církví a náboženských společností

   (1) Ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace církve
a náboženské společnosti anebo řízení o zrušení registrace svazu
církví a náboženských společností
a) na základě žádosti registrované církve a náboženské společnosti
  o zrušení její registrace anebo na základě žádosti svazu církví
  a náboženských společností o zrušení jeho registrace,
b) dojde-li ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení
  nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek církve a náboženské
  společnosti nebo svazu  církví a náboženských společností
  nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu
  na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
c) vyvíjí-li registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz
  církví a náboženských společností činnost v rozporu s právním
  řádem,
d) pokud nebyly po dobu delší než 2 roky ustanoveny orgány
  registrované církve a náboženské společnosti nebo statutární
  orgány svazu církví a náboženských společností nebo dosavadním
  orgánům a statutárním orgánům skončilo funkční období před více
  než 2 roky a nedošlo k ustanovení nových.

   (2) Jde-li o činnost uvedenou  v odstavci 1 písm. c),
ministerstvo registrovanou církev a náboženskou společnost nebo
svaz církví a náboženských společností před zahájením řízení
vyzve, aby od vytýkané činnosti v přiměřené lhůtě upustily.
Jestliže registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz
církví  a  náboženských  společností  v  činnosti pokračují,
ministerstvo zahájí řízení o zrušení registrace.

   (3) Obdobně jako v odstavci 2 postupuje ministerstvo, pokud
nastal stav podle odstavce 1 písm. d). 

               § 23

      Postup podle zvláštních právních předpisů

   Při likvidaci registrované církve a náboženské společnosti
nebo svazu církví a  náboženských společností nebo církevní
právnické osoby podle tohoto zákona se použije přiměřeně zvláštní
právní předpis,16) pokud tento zákon nestanoví jinak.
------------------------------------------------------------------
16) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů. 

               § 24

     Způsob zrušení registrace církve a náboženské
   společnosti a svazu církví a náboženských společností

   (1) Registrace církve a náboženské společnosti nebo svazu
církví a náboženských společností se zrušuje nabytím právní moci
rozhodnutí o zrušení jejich registrace.

   (2) Po zrušení registrace církve a náboženské společnosti
musí být provedena likvidace a likvidace všech jejích evidovaných
církevních právnických osob, pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (3) Zrušení  s  likvidací  se  nevyžaduje  pouze tehdy,
dochází-li ke zrušení registrace církve a náboženské společnosti
podle § 22 odst. 1 písm. a) a přechod všech jejích práv a závazků
a práv a závazků jejích evidovaných církevních právnických osob je
průkazně doložen písemným  závazkem jiné registrované církve
a náboženské společnosti o převzetí všech těchto práv a závazků.

   (4) Po zrušení  registrace svazu církví  a náboženských
společností následuje  jeho likvidace, která  se nevyžaduje,
dochází-li ke zrušení registrace podle  § 22 odst. 1 písm. a)
a přechod všech práv a závazků svazu církví a náboženských
společností, jehož registrace byla zrušena, je průkazně doložen
písemným  závazkem  jiného  registrovaného  svazu  církví
a náboženských společností o převzetí všech jeho práv a závazků.

   (5) Do 5 pracovních dnů od skončení likvidace oznámí tuto
skutečnost likvidátor ministerstvu.

   (6) Likvidační zůstatek z likvidace podle odstavce 2 přechází
na jinou registrovanou církev a náboženskou společnost určenou
v jejím základním dokumentu. Pokud toto určení základní dokument
neobsahuje nebo  pokud byla registrace  takto určené církve
a náboženské společnosti zrušena anebo pokud registrovaná církev
a náboženská společnost likvidační  zůstatek odmítne, připadá
likvidační zůstatek státu, který jej musí využít ve prospěch
registrovaných církví a náboženských společností. 

               § 25

    Zánik registrované církve a náboženské společnosti
     nebo svazu církví a náboženských společností

   (1) Registrovaná církev a náboženská společnost nebo svaz
církví a náboženských společností zaniká jako právnická osoba dnem
jejího výmazu z rejstříků podle § 18 odst. 1 písm. f) a § 19 odst.
1 písm. f) tohoto zákona.

   (2) Ministerstvo provede výmaz podle předchozího odstavce do
5 pracovních dnů od oznámení skončení likvidace likvidátorem nebo
ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace, pokud
k likvidaci podle tohoto zákona nedochází. 

               § 26

   Zrušení evidence církevní právnické osoby a její zánik

   (1) Ministerstvo zruší evidenci církevní právnické osoby
a) na návrh registrované církve a náboženské společnosti do 5
  pracovních dnů ode dne doručení tohoto návrhu,
b) z vlastního podnětu, zjistí-li, že církevní právnická osoba
  jedná v rozporu s vymezením její působnosti v návrhu na
  evidenci podle § 15 odst. 4 nebo v rozporu s právními předpisy,
  a nezjedná-li nápravu k tomu příslušný orgán registrované
  církve a náboženské společnosti po výzvě ministerstva, ke dni
  nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení evidence,
c) z vlastního podnětu, zanikne-li registrace církve a náboženské
  společnosti,  která  církevní  právnickou  osobu  navrhla
  k evidenci, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení
  registrace církve a náboženské společnosti podle § 24 odst. 3,
d) byl-li na majetek církevní právnické osoby prohlášen konkurs,
  zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
  konkursu z důvodu, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů
  konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro
  nedostatek majetku.

   (2) Církevní právnická osoba  zaniká výmazem z evidence
v Rejstříku církevních právnických osob.

   (3) Zániku církevní právnické osoby předchází její zrušení
s likvidací, anebo zrušení bez likvidace, přechází-li její majetek
a závazky na církev a náboženskou společnost nebo její jinou
církevní právnickou osobu.

   (4) Nepostačuje-li při likvidaci církevní právnické osoby
její majetek k úhradě závazků, ručí za tyto závazky církev
a náboženská společnost, která ji navrhla k evidenci.

   (5) Zaniká-li  církevní  právnická  osoba  bez likvidace
a není-li na ni podán návrh na konkurs, je datum jejího zrušení
totožné s datem jejího výmazu z Rejstříku církevních právnických
osob. 

              HLAVA VII
   SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

               § 27

            Společná ustanovení

   (1) Pro řízení podle tohoto zákona platí obecné předpisy
o správním řízení,17) pokud tento zákon nestanoví jinak.

   (2) Návrhy podle tohoto zákona se podávají písemně ve dvojím
vyhotovení.

   (3) Návrhy podle tohoto zákona se podávají v českém jazyce.
Doklady v jiném než českém jazyce musí být přeloženy do českého
jazyka a úředně ověřeny, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.

   (4) Příjmy církve a náboženské společnosti tvoří zejména
a) příspěvky fyzických a právnických osob,
b) příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného
  majetku církví a náboženských společností,
c) úroky z vkladů,
d) dary a dědictví,
e) sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona,18)
f) půjčky a úvěry,
g) příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,
h) dotace.

   (5) Předmět podnikání a jiné výdělečné činnosti musí být
vymezen v základním dokumentu registrované církve a náboženské
společnosti.  Podnikání  a  jiná  výdělečná  činnost  církve
a náboženské  společnosti  mohou  být  pouze její doplňkovou
výdělečnou činností.

   (6) Církev a náboženská společnost vede účetnictví podle
zvláštních předpisů.14)

   (7) Ministerstvo může přidělit identifikační číslo pouze
právnickým osobám podle tohoto zákona. Přidělování a zrušování
identifikačních čísel se řídí zvláštním právním předpisem.15)

   (8) Ministerstvo se souhlasem vlády může učinit výjimku
a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím
a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové
náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České
republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona. V tomto případě
se nevyžaduje splnění podmínek podle § 11 odst. 1 a 4. Návrh na
přiznání  oprávnění  k  výkonu  zvláštních  práv může podat
registrovaná církev a náboženská společnost, která plní řádně
závazky vůči státu a třetím osobám. Výjimku podle tohoto odstavce
lze udělit pouze do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

   (9) Ministerstvo sdělí Českému statistickému úřadu údaje
o zapsaných právnických osobách nejpozději do 30 pracovních dnů od
provedení zápisu do rejstříku podle odstavce 1 v rozsahu údajů
nezbytně nutných pro vedení statistických registrů.
------------------------------------------------------------------
14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
  předpisů.
15) § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní
  statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve
  znění pozdějších předpisů.
18) Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích
  a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

               § 28

           Přechodná ustanovení

   (1) Církve a náboženské společnosti, které ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona vyvíjely svou činnost jako registrované ze
zákona, se považují za registrované podle tohoto zákona. Jejich
seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu. Rozsah oprávnění
k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1, které mají tyto církve
a náboženské společnosti ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
zůstává zachován.

   (2) Do doby přijetí zvláštních právních předpisů podle § 7
odst. 2 lze zvláštní práva vykonávat podle dosavadních právních
předpisů. Dohody o výkonu těchto práv registrovaných církví
a náboženských společností uzavřené před nabytím účinnosti tohoto
zákona zůstávají do této doby v platnosti.

   (3) Církevní  právnické osoby  evidované ke  dni nabytí
účinnosti tohoto zákona se považují za evidované podle tohoto
zákona. Datum jejich evidence podle dosavadních právních předpisů
se zachovává.

   (4) Registrované  církve a  náboženské společnosti podle
odstavce 1 jsou povinny ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona doplnit ministerstvu údaje podle tohoto
zákona k jejich registraci nebo evidenci. Nedoplní-li registrovaná
církev a náboženská společnost tyto údaje, ministerstvo ji vyzve
k doplnění údajů v termínu nejméně 30 dnů ode dne doručení výzvy.
Nedoplní-li registrovaná církev a náboženská společnost údaje
v tomto termínu, ministerstvo může podle povahy nedoplněných údajů
zahájit řízení o zrušení její registrace.

   (5)  zrušen

   (6) Ministerstvo provede do 2 let ode dne účinnosti tohoto
zákona kontrolu přidělených  identifikačních čísel právnickým
osobám podle tohoto zákona a do této doby zajistí jejich přidělení
nebo změnu v souladu se zvláštní právní úpravou.15)
------------------------------------------------------------------
15) § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/1995 Sb., o státní
  statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

               § 29

           Zmocňovací ustanovení

   Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti a podmínky pro
vedení Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností,
Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku
církevních právnických osob a vzory všech výpisů z registrace nebo
evidence podle tohoto zákona. 

               § 30

           Zrušovací ustanovení

   Zrušují se:
1. Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení
  církví a náboženských společností.
2. Zákon č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských
  společností. 

              ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství

               § 31

   V § 10 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se za
slovo  "zřizované"  vkládá  slovo  "registrovanými",  slovo
"společenstvími" se nahrazuje slovem "společnostmi" a za slovo
"společnostmi" se vkládá čárka a slova "kterým bylo přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštních práv,". 

              ČÁST TŘETÍ
      Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
      a o změně některých souvisejících zákonů

               § 32

   V § 20 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody, se za slovo "společnostmi" vkládá čárka a slova "kterým
bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv,". 

              ČÁST ČTVRTÁ
          Změna zákona o výkonu vazby

               § 33

   1. V § 15 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve
znění zákona č. 208/2000 Sb., se za slovo "společnostmi" vkládá
čárka a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních
práv,".

   2. Poznámka pod čarou č. 5) zní:
------------------------------------------------------------------
"5) Zákon  č. 3/2002  Sb., o  svobodě náboženského  vyznání
  a postavení církví a náboženských společností a o změně
  některých  zákonů  (zákon  o  církvích  a  náboženských
  společnostech).
  § 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění
  zákona č. 180/1990 Sb.". 

              ČÁST PÁTÁ
       Změna zákona o hospodářském zabezpečení
      církví a náboženských společností státem

               § 34

   Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví
a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 88/1950 Sb.,
zákona č. 16/1990 Sb., zákona č. 165/1992 Sb. a zákona č.
522/1992 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka
a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních
práv,".

   2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
------------------------------------------------------------------
"1) Zákon  č. 3/2002  Sb., o  svobodě náboženského  vyznání
  a postavení církví a náboženských společností a o změně
  některých  zákonů  (zákon  o  církvích  a  náboženských
  společnostech).".

   3. V § 8 odst. 1 se za slovo "společnostem" vkládá čárka
a slova "kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních
práv,". 

              ČÁST ŠESTÁ
           Změna trestního zákona

               § 35

   V § 168 zákona č.  140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 545/1990
Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č.
152/1995 Sb., zákona č. 148/1998 Sb. a zákona č. 210/1999 Sb., se
na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Oznamovací povinnost nemá
také duchovní  registrované církve a  náboženské společnosti
s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání
trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo
v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.". 

              ČÁST SEDMÁ
              ÚČINNOST

               § 36

   Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

              Klaus v. r.
              Zeman v. r. 

 

                Příl.

      Seznam registrovaných církví a náboženských
         společností v České republice

 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev adventistů sedmého dne
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
 7. Církev řeckokatolická
 8. Církev římskokatolická
 9. Českobratrská církev evangelická
10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
11. Evangelická církev metodistická
12. Federace židovských obcí v České republice
13. Jednota bratrská
14. Křesťanské sbory
15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice
16. Náboženská společnost českých unitářů
17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
18. Novoapoštolská církev v České republice
19. Pravoslavná církev v českých zemích
20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
21. Starokatolická církev v České republice 


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz