TAJNÁ PŘÍRUČKA STARŠÍCH SBORŮ - PRÁVNÍ VÝBORY

Ano, je to tak. Každý starší sboru svědků Jehovových je vybaven zvláštní příručkou, o jejímž obsahu příliš svědků neví. Takže pokud jste ani Vy, čtenář tohoto článku, neměl o existenci této knihy nejmenší tušení, nebyl jste sám. Tato interní učebnice nese název „Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo“, vžila se také pod jménem „Paste stádo“, které bude pro tuto knihu užíváno v celém článku. Vydavateli této publikace jsou Watchtower Bible and Tract Society of New York,Inc. a International Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A., autorská práva vlastní Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Není tedy důvod k pochybnostem o původu této publikace, zvláště pak o tom, že ji dozorcům dává přímo organizace. Jak moc střeženým tajemstvím tato kniha je, dokumentuje úvodní ustanovení, které předchází i údaje o vydavateli. Zde se dočteme:

Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo, 1991, str.3 :

Učebnice pro školu služby království

Tato učebnice je určena pro každého jmenovaného staršího. Ten si ji může ponechat po celou dobu, kdy bude sloužit jako starší v některém sboru. Jakmile přestane sloužit v tomto postavení, musí svou učebnici předat služebnímu výboru sboru, protože tato publikace je majetkem sboru. Žádná část této publikace nesmí být okopírována.“

Překvapeni? Ptáte se, proč je tato kniha tak úzkostlivě střežena a jaké informace skrývá, že se nesmějí dostat mimo kontrolu starších? K čemu slouží, a proč ji vůbec starší dostávají? Právě na tyto otázky Vám tento článek odpoví.

Tato učebnice má celkem 213 stran (podle elektronické verze) a je členěna do následujících oddílů:

Účel této učebnice

V části „Účel této učebnice“ se dozvídáme záměr, s jakým společnost tuto publikaci starším předává. Dozvídáme se zde, že tato učebnice je určena „pro sborové starší a cestující dozorce jako vhodná a praktická příručka, kterou budou používat při svých odpovědnostech pastýřů Božího stáda“. Dále jim má pomoci „zlepšovat jejich schopnost vyučovat“ a pomáhat zvěstovatelům, aby „jejich účast ve službě měla svůj význam“. Tato publikace také rozebírá situace, které „vyžadují radu a posouzení“, a pomáhá starším ujistit se, že se na tyto záležitosti „dívají z Jehovova stanoviska“. Má starším pomoci „projevovat láskyplný zájem o bratry, jichž se týkají právní případy“, a dohlédnout na to, „aby byla dodržena Jehovova spravedlnost“. To alespoň říká úvod této knihy.

Jak již bylo zmíněno, tato kniha má 213 stran - z toho 79 stran - tedy více než jednu třetinu knihy, zabírá oddíl číslo pět, který se věnuje právním případům (prosím nespojovat s termínem „právo“ ve smyslu spravedlnosti, podrobnosti níže). Tedy postupům během sestavování a vedení právních výborů a dalších druhů ukázňování. Již samotný podíl z rozsahu knihy dost napovídá o jejím účelu. Ale pokračujme dále. Pátý oddíl týkající se právních postupů je uveden následovně:

„Dozorci, kteří 'panují pro právo' - Jehova jako láskyplný Pastýř dosadil dozorce, aby panovali jako knížata pro právo.“
Po tomto se již nemůžeme divit, že některým starším stouplo jejich postavení do hlavy. Oficiálně to jsou pokorní služebníci, kteří nemají vyšší postavení, než jejich spolukřesťané, jak je tomu v některých jiných náboženstvích. Zatím jim však organizace vštěpuje, že to jsou panovníci, dokonce knížata. A s tímto přístupem se pak staví k ostatním, zvláště potom v konfliktní situaci, když někdo například nesouhlasí s jejich osobním názorem. Zamysleme se dále nad používáním této knihy. Jsou zde detailní pokyny pro postupy při právních výborech, ale dotyčný, který před takovým výborem stojí, nemá většinou ani ponětí o existenci této knihy, natož aby byl seznámen s jejím obsahem, tedy s „procesním řádem právního výboru“. Nezná tak svá práva, která během výboru má, a pokud s nimi není obeznámen ze strany starších, nedozví se je vůbec.

K jedněm z mála práv obviněného lze uvést:

Práva obviněného při právních výborech:

- Právo na předběžné oznámení, z jakého činu je obviněn

„Uveďte, jakého skutku se údajně dopustil.“

- Možnost dohody ohledně místa a času jednání, nikoliv povinnost přijetí jednostranného diktátu –

„Měl by se vhodně domluvit čas a místo jednání.“

- Právo na písemnou pozvánku

„Je-li nezbytné poslat písemné pozvání, měli byste do něj prostě uvést, jakého jednání se onen jednotlivec údajně dopustil, čas a místo jednání, a jestliže se mu dohodnutý termín nehodí, jak se může spojit s předsedajícím.“

- Dále je to právo na přivedení svědků ve svůj prospěch –

„Pokud si obviněný přeje přivést svědky, kteří by mohli svědčit k jeho obhajobě v projednávané záležitosti, může to udělat.“
(nejedná se však o možné svědky procesu! – „Pozorovatelé nebudou přizváni.“)

- Právo být informován, kým byl obviněn

„Jestliže obviněný nepřizná svou vinu, měl by být informován o tom, kým byl obviněn.“

- V případě rozhodnutí o vyloučení zde existuje právo na písemné odvolání

„Informujte provinilce, že se může do sedmi dnů písemně odvolat, jestliže se domnívá, že při soudu došlo k vážnému omylu.“

- Pokud již člověk nechce být spojován se sborem, může trvat na vymazání svého jména ze sborových záznamů –

„Pokud někdo pokřtěný trvá na tom, že nechce mít se sborem nic společného a žádá, aby jeho jméno bylo odstraněno ze všech našich záznamů, měli bychom jeho žádosti vyhovět. Protože zaujímá tak vyhraněné stanovisko, povzbuďte ho, aby svou žádost podal písemně.“

- Během odvolacího výboru může dojít k přehodnocení obvinění, obviněný pak má právo na dostatečnou dobu potřebnou k obstarání důkazů na svou obhajobu

„měl by mít provinilý dost času - dokonce několik dní, je-li to potřeba - na to, aby předložil nějaké důkazy nebo přivedl svědky, kteří by podle jeho názoru mohli vyvrátit nové obvinění.“

- I obviněný může při odvolání předložit nové důkazy, pokud se mezitím změnily –

„Jestliže se původní právní výbor nebo obviněný domnívají, že se dřívější výpovědi nebo důkazy změnily, je možné to doložit předložením údajně pozměněných důkazů.“

- V případě, že obviněný nesouhlasí s rozhodnutím odvolacího výboru, může napsat písemnou stížnost na odbočku

„Pokud však trvá na tom, že došlo při posuzování k vážnému omylu, odvolací výbor by ho měl informovat o tom, že může svou výpověď předložit písemně odvolacímu výboru do sedmi dnů, a ten ji předá odbočce.“

Uvedených nároků sice není málo, nutno ale podotknout, že práva obviněného v „Boží organizaci“ jen uboze pokulhávají za právy člověka obviněného soudem „Satanova světa“.

A ani to by nebylo tak nejhorší, kdyby byla tato organizací přisouzená práva respektována. Nejen že se o některých z nich většina obviněných ani nedozví, mnohem horší je, že se jich nemůže ani dovolat. Nejen proto, že o nich neví, ale také proto, že se nemůže odvolávat na tajnou příručku starších. Když to totiž udělá, je tvrdě pokárán za to, že tuto knihu vůbec má a že si v ní četl, protože mu tato kniha nepřísluší. A pokud na těchto právech i tak trvá, bude nejspíše obviněn ze vzpurnosti a nerespektování autority. Píšu z osobních zkušeností svědků, které znám. Ano, podle starších byste tuto knihu, pokud byste ji někde náhodou našli, měli zavřít a odevzdat starším ve sboru. Zbožná bázeň by vám neměla dovolit ji číst. To jsou opět slova staršího. Jak se zdá, starším zbožná bázeň nebrání v tom mít a používat vůči svým spolukřesťanům tajnou příručku.

Několik dalších poznámek:

Zajímavé myšlenky z knihy "Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo" :

- Odnětí pospolitosti:

„Odnětí pospolitosti nabývá platnosti, když se oznámí sboru“
(K tomu dochází po uplynutí lhůty pro odvolání, rozhodnutí odvolacího výboru, pokud došlo k odvolání, případně až po vyjádření společnosti ke stížnosti, pokud ta byla podána)

- Velmi rozšířená je následující praxe: Svědek je pozván k právnímu výboru. Po zahájení je vyzván, aby se vyjádřil k danému podezření (zejména se jedná o otázku postojů). Následně je shledán vinným na základě toho, co sám před staršími řekl poté, co byl podroben záludným otázkám. Netřeba tak žádných důkazů.

- Paste stádo předkládá i ctnostné zásady, kterých zde není málo.
Například:

„Vždy jim dávejte pokyny z Božího slova a nepředkládejte své vlastní názory.“

„Starší by měli být rychlí k slyšení, ale pomalí k tomu, aby naznačovali, že něčemu dávají přednost, nebo aby se přikláněli k tomu či onomu způsobu.“

„Počkejte, až uslyšíte všechny skutečnosti, než dospějete k závěrům a učiníte rozhodnutí.“
Problém spočívá především ve způsobu jejího používání. A to hlavně v tom, že ji starší respektují na 150%, hodí-li se jim to, a vůbec, pokud ne. Jeden příklad za všechny uvádím v závěru.

- Tato publikace ustanovuje tresty v případech kárání. Společné u všech zvěstovatelů je odnětí komentářů a modliteb. Tato omezení platí u vyloučených do doby oznámení jejich vyloučení, u káraných do doby, než starší uznají duchovní nápravu.

„Ve všech případech právního pokárání budou uložena omezení.“
Takovéto omezení dává vzniknout podezření na spáchání trestného činu omezování náboženské svobody, což je možná jedním z důvodů utajování této publikace.

Závěrem tedy již slíbený příklad za všechny. Paste stádo uvádí mezi důvody k vyloučení také „Činnosti v rozporu s neutralitou. (Iz. 2:4; Jan 6:15; 17:16)“ O člověku, který tak jedná, se píše:

„Jestliže někdo jedná v rozporu s neutralitou křesťanského sboru, sbor je nucen dívat se na něj jako na toho, kdo se rozhodl se od nás oddělit. (Iz. 2:4; Jan 15:17-19) Sbor by se měl krátkým oznámením upozornit, že tato osoba svým vědomým jednáním dala najevo, že si již nepřeje být dále svědkem Jehovovým.“

Co myslíte, jak postupovali starší, kterým byly předány důkazy o spojení organizace a OSN? (více viz zde...)Pokud si myslíte, že v souladu se zásadami z Paste stádo ani v nejmenším, tak jste doma. Nejen že nejednali podle nich, navíc postavili aktéry předání dotyčných materiálů před právní výbory. Následné využití opravných prostředků – podání odvolání a poté stížnosti – bylo ústy staršího označeno za vzpurnost a vzpouru proti Boží organizaci.

Takže bych rád znovu upozornil všechny, kteří mají s touto organizací jisté problémy a chtěli by použít informace nebo celé citáty z této knihy například při právním výboru, aby se příliš nespoléhali na to, že starší se budou touto publikací vždy řídit. V mnohých případech si starší rozhodnou podle svého, a pak je zbytečné argumentovat dokonce i jejich vlastní příručkou. Není tedy žádná záruka, že ti, kdo se tak láskyplně ujímají vedení a soudu, budou dodržovat nějaké meze. Navíc společnost Strážná věž vydává různé dopisy a předpisy ohledně řízení sborů, které se mění podle toho, jak to společnost zrovna potřebuje. („Měli by se také ujistit, že postupují v souladu s nejnovějšími informacemi uveřejněnými ve Strážné věži a v dopisech Společnosti“)

H.I.


Ohlasy a diskuze - zde