HLEDÁNÍ PRAVDY

Biblická studijní pomůcka: „Hlubší pohled na písma“ říká, že Hebrejský výraz ´emeth´, který se často překládá jako „pravda“, může označovat to, co je pevné, důvěryhodné, stálé, věrné, pravé nebo co je založené na skutečnostech. (it-2 str. 373 Pravda )

Informace na tomto webu jsou také skutečnostmi, a tedy pravdou. Je to však ta část pravdy, která se do oznámení na NSK nevešla. Možná budou některé informace nepříjemné, přesto však věříme, že mohou přinést užitek v podobě silnější víry v Jehovu a jeho syna. Vždyť i Bible – písmo svaté předkládá skutečnosti, které odhalují hříchy vedoucích vládních i náboženských činitelů své doby, dokonce i svých pisatelů. Právě touto svou syrovou upřímností a přímostí Bible tolik působí na životy mnoha lidí. Dnes jsou nám určité věci předkládány přes růžové brýle společnosti, některé věci jsou záměrně zamlčovány či zamlžovány s odůvodněním, že by to asi řadový zvěstovatel nestrávil. Realistický pohled na naše bratry však může pomoci v tom, abychom o ně neklopýtali. Odhalení omylů v učení může zásadně ovlivnit životy.

Následující komentář byl převzat v celém a neupraveném znění ze Strážné věže z 1.7.1995, str. 7-8 z článku „Proč hledat pravdu?“ Pouze jsem si dovolil vypsat některé biblické texty (v závorkách).

Strážná věž 1.7.1995, str. 7-8, "Proč hledat pravdu?"

Neocenitelný poklad

Když někdo pravdu přijme, rozhodně musí zaplatit určitou cenu. Už první krok — poznat pravdu — může být ohromující zážitek. The Encyclopedia Americana o tom píše: „Pravda je často nepříjemná, protože nepodporuje předsudky ani mýty.“ Můžeme prožít zklamání, když vidíme, jak byly naše názory nesprávné, zvláště když nás vyučovali náboženské osobnosti, kterým jsme důvěřovali. Někdo by to mohl přirovnat ke zjištění, že rodiče, kterým děti důvěřovaly, jsou ve skutečnosti zločinci. Ale není lepší poznat pravdu než být obelháván? Není lepší znát fakta než být stále pod vlivem lží? (Srovnej Jana 8:32; Římanům 3:4.)

(Jan 8:32 "a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.")

(Římanům 3:4 "Kéž se to nikdy nestane! Ale ať Bůh je shledán jako pravdivý, i kdyby každý člověk byl shledán jako lhář, jak je dokonce napsáno: „Aby ses prokázal [jako] spravedlivý ve svých slovech a abys zvítězil, když jsi souzen.")

Život podle pravdy nás může stát ještě něco. Možná nás opustí bývalí přátelé. Ti, kdo se pevně drží pravdy Božího slova ve světě, ve kterém mnozí lidé „vyměnili Boží pravdu za lež“, mohou vypadat podivně a ostatní se jim často vyhýbají a mnohdy jim nerozumějí. (Římanům 1:25; 1. Petra 4:4)

(Římanům 1:25 "ano ty, kdo vyměnili Boží pravdu za lež a zbožňovali stvoření a prokazovali [mu] posvátnou službu spíše než Tomu, kdo stvořil, jenž je navždy požehnaný. Amen.")

Ale pravda stojí za to, abychom tuto dvojitou cenu zaplatili. Poznání pravdy nás osvobodí od lží, od klamných představ a od pověr. A jestliže podle pravdy žijeme, může nás to posilnit, abychom dokázali snášet různé těžkosti. Božská pravda je tak spolehlivá a podložená skutečnostmi, že nás naplňuje nadějí, a proto můžeme obstát v jakékoli zkoušce. Není tedy divu, že apoštol Pavel přirovnal pravdu k širokému, tuhému koženému opasku či pásu, kterým se přepásávali vojáci, když šli do bitvy. (Efezanům 6:13, 14)

(Efezanům 6:13–14 "Proto uchopte úplnou výzbroj od Boha, abyste byli schopni odporovat v ničemném dnu a pevně stát, až všechno důkladně vykonáte. Stůjte proto pevně s bedry opásanými pravdou a mějte na sobě pancíř spravedlnosti")

Biblické přísloví říká: „Kup si samotnou pravdu a neprodávej ji — moudrost a kázeň a porozumění.“ (Přísloví 23:23) Vzdát se pravdy s tím, že je relativní nebo že vůbec neexistuje, znamená připravit se o nejnapínavější a nejuspokojivější hledání, jaké život nabízí. Najít pravdu znamená najít naději; znát pravdu a milovat ji znamená znát a milovat Stvořitele vesmíru a jeho jediného zplozeného Syna; žít podle ní znamená žít smysluplně a mít pokoj mysli jak dnes, tak po celou věčnost. (Přísloví 2:1–5; Zecharjáš 8:19; Jan 17:3)


Ohlasy a diskuze - zde