Honorární konzul, majitel desítek firem a svědek Jehovův
– je možné být vším?

Správná odpověď: Ano.

Pan honorární konzul Senegalské republiky Titl.J.J. (své tituly - snad ze skromnosti - většinou neuvádí) je osobou, které se tento vpravdě kaskadérský kousek podařil.
(viz http://www.rozhlas.cz/svet/afrika/_zprava/34848)

Mezi svědky Jehovovými je znám jako věrný bratr, který vykonal mnoho práce pro rozvoj evangelizačního díla v ČR. Jak osobním nasazením, tak také velkými finančními dary (ponechme nyní stranou, že například „dar“ na výstavbu sálu Království v Praze musí nyní obyčejní zvěstovatelé splácet zpět). Do prosince loňského roku byl zařazen mezi „honoraci“ svědků Jehovových, jako tzv. pravidelný průkopník. Tak svědkové označují člověka, který tráví stanovený počet hodin při zvěstovatelské činnosti. Do podzimu roku 2004 byl také externím spolupracovníkem ústředí Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR. Jako osoba zařazená mezi 99 největších tunelářů ČR polistopadové éry poskytoval ústředí cenné rady - v čem jiném, než ve finančnictví.
(viz http://www.kan.cz/zpravodaj/zpravodaj58web.htm#c7)

Svědkové Jehovovi si zakládají na tom, že jejich náboženství se diametrálně liší od jiných církví. Jako zásadní příklad uvádějí, že svědkové nepodporují zlý „satanský“ současný systém věcí na zemi. Ten je představován v jejich podání třemi hlavními pilíři: falešným náboženstvím (rozuměj všichni kromě svědků), hamižným obchodem a politickými silami. Svědkové velmi dbají na to, zda jejich členové nejsou nějakým způsobem s těmito složkami ve spojení. Například se neúčastní charitativních akcí jiných církví, platí řádně daně (tedy tvrdí to) a nechodí k volbám ani nepřijímají žádné funkce, které by mohli mít spojení s politikou.

Pan honorární konzul se smíchem vypráví, jak se bez výčitek svědomí při nemoci na cestách rozvojovými zeměmi nechal léčit místním šamanem a jeho magickým kouzlem. Z výpisu z obchodního rejstříku čteme, že je majitelem desítek firem, jejichž minulost a pověst není vždy průzračná. A na základě složení služebního slibu byl ustanoven do politické funkce konzula Senegalské republiky.
(viz např. http://www.senegal.cz/ )

Seznam členů diplomatických misí z března 2004 uveřejněný na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí uvádí na straně 166 jako „šéfa mise“ (což je terminus technicus vysvětlený níže) Senegalské republiky pana J.J.
(viz http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=7700)

Co také znamená být konzulem?

Jaké povinnosti a výhody požívají šéfové diplomatických misí stanovuje mezinárodní Vídeňská úmluva o diplomatických stycích.
(viz http://www.mzv.cz/ )

Článek 1 této úmluvy definuje, že "šéf mise" je osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí. Jeho funkcí je mimo jiné podle článku 3 vést jednání s vládou přijímajícího státu a zjišťovat všemi zákonnými prostředky podmínky a vývoj v přijímajícím státě a podávat o nich zprávy vládě vysílajícího státu. Podle článku 5 může šéf mise vystupovat jako zástupce vysílajícího státu při jakékoliv mezinárodní organizaci.

Pokud by ještě nebylo zřejmé, že se jedná o politickou funkci, tak článek 20 říká, že mise a její šéf mají právo vyvěšovat vlajku a státní znak vysílajícího státu na místnostech mise, čítajíc v to residenci šéfa mise, a na jeho dopravních prostředcích. Svědkové Jehovovi si velmi zakládají na tom, že ani jejich děti neuctívají státní symboly například tím, že nestojí při hymně a nezdraví vlajku.

Nádhernou výsadou spojenou s misí je „diplomatická imunita“. Podle článku 22 jsou nedotknutelné místnosti mise. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit a místnosti a jejich zařízení nesmí být předmětem prohlídky, zabavení či exekuce. Podle článku 30 platí nedotknutelnost taktéž pro soukromé obydlí, majetek a písemnosti diplomatického zástupce.

Podle článku 29 je nedotknutelná osoba diplomatického zástupce. Pan J.J. nemůže být zatčen, zadržen, musí s ním být jednáno s náležitou úctou a učiněna všechna vhodná opatření, aby bylo zabráněno každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti. Podle článku 31 je také vyňat z trestní jurisdikce a s vyjmenovanými výjimkami také z jurisdikce správní a civilní a nemusí vypovídat jako svědek. Výjimkou by mohla být například žaloba týkající se jakéhokoliv svobodného povolání nebo obchodní činnosti, jež diplomatický zástupce vykonává v přijímajícím státě vedle svých úředních funkcí.

Jestliže si pan konzul doveze zboží a deklaruje, že jej potřebuje pro účely mise nebo k osobní potřebě svojí a členů rodiny, je vyňato z celních poplatků. Jeho zavazadlo nepodléhá celní prohlídce (článek 36). Jestliže navštíví jakýkoliv jiný stát, který mu poskytl vízum, požívá diplomatický zástupce a jeho rodina podle článku 40 stejné nedotknutelnosti a imunity, jako v zemi mise.

Šéf mise je podle článku 23 osvobozen od všech daní (s vyjmenovanými výjimkami v tomto článku).

Na závěr nechť čtenář porovná znění článku 42 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích s výpisem firem pana J.J. z obchodního rejstříku.

Č l á n e k 42:

„Diplomatický zástupce nebude v přijímajícím státě provozovat pro osobní prospěch žádné zaměstnání nebo obchodní činnosti.“

Obchodní rejstřík:

Po zadání jména – J.J. - na www.justice.cz je vygenerován výpis 90 firem, čítajících například: Helvetia House, INTERCONEX Group, Česká konzultační společnost, Česká národní stavební společnost, AURUM, Slavia cestovní kancelář, Zlatý zaměstnanecký fond, 100 + 1 ZZ, Česká národní realitní kancelář a MOON, což jsou vesměs akciové společnosti a některé jsou nyní v likvidaci (stav z 29.3.2005).

Apropo, pan J.J., nyní Senegalec, je běloch, narozen v Československu českým rodičům, většinu života český občan.Přílohy:

Seznam diplomatických zástupců

(viz - archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR)

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC
DIPLOMATIC PROTOCOL
DIPLOMATIC LIST
2004

THE DATA PUBLISHED REFLECT THE STATE AS ON MARCH 1, 2004
The Diplomatic Missions and Consular Posts are requested to kindly communicate to the Diplomatic Protocol all changes related to all the data published in the Diplomatic List, as they occur (arrivals, departures, promotions, new addresses, etc.), so that they may be included in the updated edition of the Diplomatic List.

HEADS OF DIPLOMATIC MISSIONS


page 166:

SENEGAL
Republic of Senegal

National Day: April 4 - Independence Day /1960/
Embassy:
53115 Bonn, Argelanderstrasse 3
Tel: 0049228-21 80 08
Telefax: 0049228-21 78 15
Office Hours:
09.00 - 16.00 /Mo-Fri/
Consulate:
160 00 Praha 6, Ve Struhách 27/1076
Tel: 255 725 172, 255 725 214
Telefax: 255 725 172
Office Hours:
10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 /Mo, Wed/
10.00 - 12.00 /Fri/
Embassy:
H.E. Mr., Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Consulate:
Mr. Jan JEZBERA, Honorary ConsulScreenshot stránky Českého Rozhlasu - Svět kolem nás. Státy Afriky.

(viz - http://www.rozhlas.cz/svet/afrika/_zprava/34848)Oficiální stránky konzulátu Senegalské republiky

(viz - www.senegal.cz)Vídeňská úmluva o diplomatických stycích

(viz - archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR)

Vybrané články:

Č l á n e k 1

a) "šéf mise" je osoba pověřená vysílajícím státem, aby vykonávala povinnosti spojené s touto funkcí; …

Č l á n e k 3

1. Funkcí diplomatické mise je mimo jiné:

a) zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím;

b) chránit zájmy vysílajícího státu a jeho příslušníků ve státě přijímajícím v rozsahu dovoleném mezinárodním právem;

c) vést jednání s vládou přijímajícího státu;

d) zjišťovat všemi zákonnými prostředky podmínky a vývoj v přijímajícím státě a podávat o nich zprávy vládě vysílajícího státu;

Č l á n e k 5

3. Šéf mise nebo kterýkoliv člen diplomatického personálu mise může vystupovat jako zástupce vysílajícího státu při jakékoliv mezinárodní organizaci.

Č l á n e k 2 0

Mise a její šéf mají právo vyvěšovat vlajku a státní znak vysílajícího státu na místnostech mise, čítajíc v to residenci šéfa mise, a na jeho dopravních prostředcích.

Č l á n e k 2 2

1. Místnosti mise jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu do nich nesmí vstoupit, leda se svolením šéfa mise.

3. Místnosti mise, jejich zařízení a jiný majetek v nich i dopravní prostředky mise nemohou být předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce.

Č l á n e k 2 3

1. Vysílající stát a šéf mise jsou osvobozeni od všech daní a dávek, celostátních, oblastních nebo místních, pokud jde o místnosti mise, jejichž jsou vlastníky nebo nájemci, ledaže se jedná o poplatky představující úplatu za služby skutečně prokázané.

2. Vynětí ze zdanění uvedené v tomto článku se nevztahuje na takové daně a dávky, jež mají být podle zákonů přijímacího státu placeny osobami, vstupujícími do smluvního poměru s vysílajícím státem nebo šéfem mise.

Č l á n e k 2 4

Archívy a písemnosti mise jsou nedotknutelné kdykoliv a kdekoliv se nalézají.

Č l á n e k 2 9

Osoba diplomatického zástupce je nedotknutelná. Diplomatický zástupce nesmí být žádným způsobem zatčen nebo zadržen. Přijímající stát s ním bude jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti jeho osobě, svobodě nebo důstojnosti.

Č l á n e k 3 0

1. Soukromé obydlí diplomatického zástupce požívá stejné nedotknutelnosti a stejné ochrany jako místnosti mise.

2. Jeho písemnosti, korespondence a s výjimkou ustanovení odstavce 3 článku 31 i jeho majetek požívají rovněž nedotknutelnosti.

Č l á n e k 3 1

1. Diplomatický zástupce je vyňat z trestní jurisdikce přijímajícího státu. Je rovněž vyňat z jeho jurisdikce civilní a správní, s výjimkou případů, že jde.

a) o žalobu věcnou týkající se soukromé nemovitosti na území přijímajícího státu, ledaže ji vlastní v zastoupení vysílajícího státu pro účely mise;

b) o žalobu týkající se dědictví, v němž je diplomatický zástupce vykonavatelem poslední vůle, správcem dědictví, dědicem nebo odkazovníkem jako soukromá osoba a nikoliv jako zmocněnec vysílajícího státu;

c) o žalobu týkající se jakéhokoliv svobodného povolání nebo obchodní činnosti, jež diplomatický zástupce vykonává v přijímajícím státě vedle svých úředních funkcí.

2. Diplomatický zástupce není povinen vypovídat jako svědek.

3. Diplomatický zástupce nepodléhá exekučním opatřením, vyjma v případech uvedených pod písmeny a), b) a c) odstavce 1 tohoto článku a jestliže exekuce může být provedena, aniž by byla porušena nedotknutelnost jeho osoby nebo jeho obydlí.

4. Vynětí diplomatického zástupce z jurisdikce přijímajícího státu neznamená jeho vynětí z jurisdikce státu vysílajícího.

Č l á n e k 3 4

Diplomatický zástupce je osvobozen od všech daní a dávek, osobních nebo věcných, celostátních, oblastních nebo místních, s výjimkou:

a) nepřímých daní, jež bývají obvykle obsaženy v ceně zboží nebo služeb;

b) daní a dávek ze soukromých nemovitostí na území přijímajícího státu, ledaže je vlastní v zastoupení vysílajícího státu pro účely mise;

c) pozůstalostních, nástupnických nebo dědických poplatků vybíraných přijímajícím státem s výhradou ustanovení odstavce 4 článku 39;

d) daní a dávek ze soukromých příjmů, které mají svůj pramen na území přijímajícího státu, a kapitálových daní z investic vložených do obchodních podniků v přijímajícím státě;

e) poplatků vybíraných jako úplata za zvláštní služby skutečně prokázané;

f) registračních, soudních, hypotečních a kolkovacích poplatků v souvislosti s nemovitostmi, s výhradou ustanovení článku 23.

Č l á n e k 3 6

1. V souladu se zákony a předpisy, jež může vydat, přijímající stát dovolí dovézt a poskytne vynětí ze všech celních dávek, daní a souvisících s tím poplatků, jiných než poplatků za skladování, odvoz a podobné služby:

a) u předmětů určených pro úřední potřebu mise;

b) u předmětů určených k osobní potřebě diplomatického zástupce nebo členů jeho rodiny tvořících součást jeho domácnosti, čítajíc v to věci určené pro jeho zařízení.

2. Osobní zavazadlo diplomatického zástupce nepodléhá celní prohlídce, ledaže jsou vážné důvody k domněnce, že obsahuje předměty, které nepožívají osvobození uvedeného v odstavci 1 tohoto článku nebo předměty, jejichž dovoz nebo vývoz je zakázán zákony nebo upraven karanténními předpisy přijímajícího státu. Taková prohlídka bude provedena jen v přítomnosti diplomatického zástupce nebo jeho zmocněnce.

Č l á n e k 4 0

1. Projíždí-li diplomatický zástupce územím nebo je na území třetího státu, který mu poskytl vízum, v případě, že se vízum vyžaduje, aby nastoupil nebo se vrátil na své místo, nebo vrací-li se do své země, třetí stát mu zajistí nedotknutelnost a takové ostatní imunity, potřebné k zajištění jeho průjezdu nebo návratu. Totéž platí pro členy jeho rodiny požívající výsad a imunit, kteří doprovázejí diplomatického zástupce nebo cestují odděleně za ním anebo se vracejí do své země.

Č l á n e k 4 2

Diplomatický zástupce nebude v přijímajícím státě provozovat pro osobní prospěch žádné zaměstnání nebo obchodní činnosti.Ohlasy a diskuze - zde