Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových

INFOFÓRUM WWW.STRAZNAVEZ.CZ

 

"K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama."

- Edmund Burke, irský filosof (1729-1797)

 

Agora [z řec., shromáždění], v řecké antice původně označení pro shromáždění lidu..., odtud pak přeneseně, v souvislosti s rozvojem měst a městských států, také prostranství (náměstí) sloužící jako shromaždiště, tržiště a vůbec centrum … (Zdroj: Encyklopedie Universum)

ÚVODEM

Náměstí v mnoha starořeckých městech, kde se veřejně debatovalo o záležitostech dotýkajících se místní komunity, včetně soudních případů, se nazývalo AGORA. Nejvýznamnější z nich byla slavná Agora v Athénách. Je možné, že apoštol Pavel předtím, než byl  přiveden na Athénský Aeropag, diskutoval s lidmi na tomto náměstí - Agoře. (Skutky 17:17,18) Přednášíme záležitost, která vyžaduje veřejné projednání. Tato náboženská záležitost přerůstá v soudní spor o to, jaká jsou práva a povinnosti lidí sdružených v organizaci svědků Jehovových k Bohu a Kristu a lidem.

Kdo jsme?

Jsme lidé, kteří mají osobní mnohaletou zkušenost v práci ve sborech svědků Jehovových, ať již jako zvěstovatelé (řadoví věřící), či v různých stupních služebních přidělení: průkopníci, pracovníci v Betelu, služební pomocníci nebo starší. Mnozí z nás slouží Bohu již několik desetiletí. Někteří jsou svobodní, jiní žijí v manželství, a pokud mají děti, vychovávají je ve víře a úctě k Bohu. Všichni uznáváme Bibli jako slovo od Boha a věříme v  Krista jako našeho Vykupitele. Denně vážně prosíme Boha o moudrost, která by nás vedla k čistému a mravnému způsobu života.

Jaký máme cíl?

Náš cíl se dá shrnout do tří slov: Informovanost, serióznost, tolerance.

Informace

Společnost Strážná věž (nakladatelská a vydavatelská organizace svědků Jehovových), a v důsledku toho i sbory na celém světě, trpí stejnými nedostatky, které často vyčítá druhým. Kromě pravdivých, biblických, či jinak užitečných a životně důležitých informací předkládá údaje, které při bližším zkoumání neobstojí ani z hlediska biblického, vědeckého či lidského. Část z těchto údajů vyplývá z neznalosti a malého rozhledu autorů, část hraničí se zkreslováním informací nebo záměrným zatajováním skutečností, protože nepodporují oficiální názor či nauku svědků Jehovových.

Chceme těm svědkům Jehovovým, kteří mají zájem získat přehled o některých problémech a důležitých otázkách týkajících se jejich vlastní organizace, umožnit přístup k informacím a otevřít prostor k diskusi. Určité informace ze sborového pódia ani ze stránek časopisu Strážná věž ani další literatury nikdy nezazní. Z naší vlastní zkušenosti víme, že v řadách svědků Jehovových se nachází mnoho členů, kteří nejsou spokojeni s některými postoji a vysvětleními své církve. Jednota - či spíše uniformita, kterou veřejně a hrdě hlásá vedení organizace, je ve skutečnosti vynucená a jen zdánlivá.

Společenství svědků Jehovových vytváří prostřednictvím organizačního systému na jednotlivé členy nepřípustný nátlak tím, že v nich vzbuzuje strach před čerpáním informací z jiného než schváleného zdroje. Podobná informační cenzura, jaká panovala v totalitních režimech minulého století, je uplatňována i v této organizaci. Situaci dobře vystihuje následující citát:

"Mohu přesvědčit kohokoli o libovolné věci, pokud tak činím s odpovídající intenzitou a dotyčný nemá žádný jiný zdroj informací nežli můj."

Není naším cílem odvádět svědky Jehovovy od organizace, o které věří, že je vedená Bohem. Je ale naším cílem ukázat, že svět je větší než sbor, ve kterém se nacházejí, ba že svět je větší než jakákoli instituce a její moc. Připomínáme apoštola Petra, který by nikdy nezměnil svůj názor na pohany, pokud by mu nebyla předožena informace, o které musel přemýšlet – Viz Skutky 10.kapitola.

Uvedený problém se netýká pouze česky mluvící oblasti, ale je vnímán celosvětově. V mnoha zemích svědkové Jehovovi, včetně těch, kteří stojí mimo organizaci, vyvíjejí aktivity, které mají pomoci jejich přátelům tuto informační barieru prolomit. Nosná myšlenka, která nás spojuje, je tato:

 

"Základním cílem všech institucí a subkultur je zachování sebe sama. Zachování víry je však nejdůležitější v Božím plánu v dějinách lidí; nikoli zachování jednotlivých náboženských institucí. Nelze očekávat od těch, kdo řídí instituce, že budou vnímaví k odlišným názorům. Bůh nepotřebuje žádné jednotlivé osoby, církve, denominace, vyznání nebo organizace, aby uskutečnil svůj cíl. Použije ty, bez ohledu na jejich různorodost, kteří jsou připraveni být použiti, ale opustí ty, kdo pracují pro své vlastní cíle.

 

Kladení otázek institucím je pro mnohé z nich synonymem útočení na samotného Boha - něco, co nesmí být dále tolerováno … Oni ve skutečnosti chrání sami sebe, svůj pohled na svět a svůj pocit bezpečí. Náboženská instituce jim poskytuje smysl života, cíl a v některých případech i kariéru. Kdokoliv je chápán jako ohrožení těchto věcí, stává se skutečnou hrozbou.

 

Taková hrozba nebývá často k vidění, protože je silou potlačena ještě před tím než povstane... Instituce vyjadřují svoji sílu zcela jasně pomocí vyhlášení, interpretace a uplatňování pravidel subkultury.

 

Každá instituce má svoje pravidla a nástroje jak je uplatňovat, někdy jsou jasně stanovena, a i když jsou jindy nevyřčena, nejsou o to méně reálná."

 

--Daniel Taylor, Mýtus dogmatu

 

Neočekáváme, že ti, kdo organizaci řídí, budou vnímaví k  otázkám nebo odlišným názorům. Očekáváme ale, že někteří svědkové Jehovovi půjdou dále, než k obvyklému a klamnému úsloví, že totiž věrný a rozvážný otrok a jeho vedoucí sbor v Brooklynu to ví nejlépe

Je jisté, že vedoucí sbor měl a má pravdu v mnohých věcech. Je stejně jisté, že se v mnohých věcech mýlil a mýlí.

 

"… jede-li vozataj na koni a zle vóz zpravuje, tak že se chýlí k převrácení, musí býti pokřik na vozataje, ale ne na vóz…"

- Jan Hus

 

Ano, vede-li vozataj (vedení církve) vůz špatným směrem a dokonce hrozí, že se převrhne, měli-by ti, kteří jsou na tomto voze (lid) volat: „Vezeš nás špatným směrem, pozor, převrhneš nás!“ Ti, kteří z tohoto vozu byli již dříve vyhnáni, jsou podobně oprávněni varovat: „Bloudíte, převrhnete se!“ (Ezekiel 3:17,18 a 33:1-6)

Serióznost

Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových má poskytovat seriózní, ověřené a ověřitelné informace, díky kterým se mohou svědkové Jehovovi zamyslet, na jakém základě ve skutečnosti rozhodují o svém životě. Bude přinášet biblické poznatky i poznatky náboženské a obecné. Například nabídne k  posouzení nauky, které stojí a padají s vypočítáváním určitých dat nebo jsou založeny na rozdělení lidí na různé skupiny. V neposlední řadě bude upozorňovat na další vývoj nauky o zákazu transfuzí krve, a také dalších více či méně závažných oblastí, ve kterých se svědkové Jehovovi řídí organizačními pravidly.

Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových si klade za cíl být seriózní ve všem, co bude uveřejňovat. Měli byste proto znát jména, která za touto aktivitou stojí. To však z principu není možné. Proč? Svědkové Jehovovi sami velmi dobře znají odpověď. Každý, kdo v organizaci svědků Jehovových veřejně projeví odlišný postoj, než je oficiální nauka, a trvá na něm, je označen nálepkou „odpadlík“ a je z organizace (církve) svědků Jehovových vyloučen. Všichni svědkové pak mají, opět pod trestem jejich vlastního vyloučení, zakázáno stýkat se s kýmkoliv, kdo je označen za odpadlíka.

 

"Odpadlíci jsou osoby, které úmyslně rozšiřují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi (tvrdošíjně na nich trvají a mluví o nich)."

 

- Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo, 1981 (revidované vydání), vydala Watchtower Bible and Tract Society of Pensylvania

 

Za zdůraznění ještě jednou stojí tato slova: "rozšiřují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi".

Jak je patrné z výše uvedeného, odpadlíkem je míněn nikoli ten, kdo přestal věřit v pravdu, jak je oznámena v Bibli, ale ten, kdo přestal věřit v interpretaci  pravdy, jak jí momentálně chápe několik desítek lidí, kteří sami sebe vnímají jako boží nástroj. Tak mezi svědky Jehovovými dochází k mnoha paradoxním situacím. Třeba k tomu, že ten, kdo věří v příchod Božího království, což je nepopiratelná, neměnná a biblická pravda, je vyloučen, protože říká, že důkazy, kterými je podporován rok 1914, neboli současná a změnám podléhající interpretace oné neměnné biblické pravdy, mu nepřipadají dostatečné.

Je pravda, že si každá organizace může stanovit svá vlastní pravidla a vyžadovat, aby se jimi její členové řídili. Nicméně, pravidla, která mají svědkové Jehovovi, jsou vpravdě drakonická. Posuďte sami:

•  Z  organizace svědků Jehovových je vyloučen každý, kdo trvá na odlišném názoru. Ptáme se: Jakou cenu má osobní názor, kterého je třeba se vzdát proto, aby někdo nebyl pronásledován?

•  Akt vyloučení zakazuje všem ostatním svědkům Jehovovým, včetně členů rodiny, kteří s dotyčným nežijí v jedné domácnosti, se s ním stýkat, zdravit jej, psát mu, či jakkoliv jinak s ním komunikovat. Tedy naprostou společenskou izolaci. Za porušení tohoto pravidla hrozí opět vyloučení. Maně nás může napadnout: Kteří tyrani 20. století prosazovali stejně hromadný postih? Pro odpověď není třeba chodit daleko…

Jestliže jsme se rozhodli jednat anonymně, není to proto, že bychom se báli postihu nás samotných. Jednoho dne budeme moci vystoupit pod našimi pravými jmény. Zatím ale chráníme naše blízké i další, kteří čtou tyto informace.

Tolerance

Máme v této věci na mysli Skutky apoštolů, kapitolu pátou, a v ní záznam arogantního jednání židovského vedoucího sboru, Sanhedrinu, v protikladu k rozumnému, tolerantnímu a zbožnému vzoru soudce Gamaliela.

Členové tehdejšího vedení se cítili velmi dotčeni tím, že si někdo jiný dovolil „tvrdošíjne trvat a rozšiřovat biblickou pravdu, která byla v rozporu s pravdou, jak ji chápali oni“. Proto chtěli apoštoly umlčet, bude li to nutné, i smrtí. Gamaliel navrhl jiný přístup. Čteme, že argumentoval tím, že v souboji myšlenek rozhoduje jejich pravdivost a síla, pričemž konečným Arbitrem je stejně jenom Bůh.

Ano, ať v tomto sporu s arogancí současné moci rozhoduje Bůh.


 

Programové prohlášení

 

V běhu času a světových událostí a v životě našem a společenství svědků Jehovových nastal okamžik, ve kterém pokládáme za nutné odmítnout totalitní systém duchovní nadvlády elitní skupiny lidí, která dílem cíleně, dílem z nevědomosti, avšak v každém případě neoprávněně a bezbožně soudí a nepřípustně ovlivňuje svědomí jednotlivců. Tato skupina zároveň zcela popírá přirozené právo jednotlivých svědků na svobodné vyjadřování, přičemž si současně činí nárok ovládat i jejich názory a vnitřní postoje.

 

Jsme pevně rozhodnuti se takové despocii vzepřít. Chceme to dělat v duchu tolerance, serióznosti a odpovědné informovanosti sebe sama i druhých. Věříme, že jsme tím zavázáni Bohu i lidem, neboť jako ti, kteří sami na sobě ve sborech svědků Jehovových tento princip totality zažili, máme odpovědnost spolupůsobit k jeho zrušení. Naše setrvávání v organizaci svědků Jehovových, a naši snahu o její otevření se rozdílným názorům a minulým i současným chybám, chápeme jako vyjádření Boží vůle vůči nám i našemu společenství. Tak, aby to dobré, čeho bylo dosaženo v průběhu uplynulých let, zůstalo zachováno, to méně dobré napraveno, a to zhoubné odstraněno.

 

Za „ Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových

 

Michal M. Malý a Jakoubek ze Stříbra

 


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz