Náhlá smrt – 30 let života „v pravdě“

Slovo úvodem

Když se Petr Š. poprvé přihlásil jako „Nahlasmrt“ do diskuze na www.straznavez.cz , zdálo se, že jde o poněkud přehnanou přezdívku. Po přečtení jeho zkušenosti, kde popisuje jak rychle byl po 30 letech služby mezi svědky Jehovovými vyhozen z této církve, mu nelze než dát za pravdu.

(Viz zkušenost Petra Š. Náhlá smrt – 30 let života „v pravdě“ – 1.část viz zde)

Nepřátelé člověka budou lidé z jeho vlastní domácnosti

Při čtení jeho zkušenosti je zajímavé se zamyslet nad kontextem slov Ježíše Krista, když říká: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Přišel jsem totiž způsobit rozdělení člověka proti jeho otci, a dcery proti její matce, a mladé manželky proti její tchyni. Nepřátelé člověka vskutku budou lidé z jeho vlastní domácnosti.“ (Matouš 10:34–36)

Kdo je vinen za takové rozdělení? Ten, kdo jedná podle křesťanských zásad, zřejmě nikoli. Tento text se odkazuje na situaci popsanou velmi výstižně prorokem Micheášem:

Micheáš 7:1–10 „…Věrně oddaný vyhynul ze země a v lidstvu není nikdo přímý. Všichni číhají na krveprolití. Každý loví vlečnou sítí svého vlastního bratra. Ruce mají na tom, co je špatné, aby [to] dělali dobře; kníže [o něco] žádá a ten, kdo soudí, [soudí] za odměnu a velký promlouvá o dychtivosti své duše, své vlastní; a splétají to . Jejich nejlepší [člověk] je jako šípek, [jejich] nejpřímější je horší než trnitý plot. Přijde den tvých strážných, [kdy] se ti dostane pozornosti. Nyní nastane jejich zmatení. Nevěřte druhovi. Nevkládejte důvěru v důvěrného přítele. Střež se otvírat svá ústa před tou, která leží v tvé náruči. Syn totiž pohrdá otcem; dcera povstává proti své matce; snacha proti své tchyni; mužovi nepřátelé jsou muži z jeho domácnosti. Ale pokud jde o mne, já budu stále vyhlížet Jehovu. Budu projevovat postoj očekávání vůči BOHU své záchrany. Můj Bůh mě uslyší. … A má nepřítelkyně uvidí, a hanba přikryje tu, která mi říkala: „Kde je ten Jehova, tvůj Bůh?“ Mé vlastní oči na ni pohledí. Nyní se stane místem pošlapávání jako pouliční bláto.”

Lukáš 10:29–35 „Ale protože se ten muž chtěl prokázat [jako] spravedlivý, řekl Ježíšovi: „Kdo je skutečně můj bližní?“ Ježíš odpověděl a řekl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl mezi lupiče, kteří ho svlékli a zasadili mu rány, odešli a nechali ho polomrtvého. Náhodou šel po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel [ho] po protější straně. Podobně také Levita, když se dostal na to místo a viděl ho, obešel [ho] po protější straně. Ale nějaký Samaritán, který cestoval po té cestě, přišel k němu, a když ho viděl, byl pohnut lítostí. Přistoupil tedy k němu a ovázal mu zranění, když je polil olejem a vínem. Potom ho vysadil na své vlastní zvíře, dovezl ho do hostince a postaral se o něho. A příští den vyndal dva denáry, dal je hostinskému a řekl: ‚Postarej se o něho, a cokoli vydáš navíc, to ti splatím, až se sem vrátím.‘”

Skutečně křesťansky jedná nikoli ten, kdo pohrdá svým otcem, ale ten, kdo se chová milosrdně, podobně jako třeba Samaritán v Ježíšově vyprávění. (viz Lukáš 10:29–35)

Josef Mžyk, Milosrdný Samaritán, 2000, akvarel

2. Korinťanům 11:5 „Mám totiž za to, že jsem se ani v jediné věci neprokázal [jako] podřadnější než vaši nejznamenitější apoštolové.”

Na stranu Ježíše se staví milosrdní. Ve zmíněné Matoušově 10.kapitole Ježíš popisoval situaci, která nastane díky tomu, že někteří lidé dají přednost institucím a organizovanému náboženství dokonce před rodinnými svazky. Ne ti, kteří stojí za Ježíšem a jednají milosrdně a s láskou, budou rozdělovat domácnosti, ale ti, kteří budou své rodinné příslušníky pronásledovat. Na jakou stranu se postavili oni vážení „bratři“, ti „veleapoštolové“ z Petrovy zkušenosti? (2. Korinťanům 11:5) Naše srdce a naše svědomí zřetelně odpovídají na tuto otázku.

Přísloví 18:17 „Ten, kdo je první ve své právní při, je spravedlivý; jeho bližní vstoupí a jistě jej prozkoumá.”

Samozřejmě nevýhodou této zkušenosti je, že neznáme názor „druhé strany“. (Přísloví 18:17) V žádném případě nemůžeme vynášet žádné soudy. Vyzýváme bratry, o kterých se zde píše, ať se vyjádří. Rádi jejich názor zveřejníme.

Petr ve své dramatické a smutné zkušenosti otvírá přímý pohled na děsivé důsledky jednání nekompetentních jedinců „v zájmu pravdy“. Petr není jediný člověk, který naletěl na víru ve vyšší spravedlnost a víru v čistotu jednání organizace SJ. Ale touha po spravedlnosti, kterou projevil, je v každém z nás, a je zajímavé, že mnohým otevřela oči.

Zneužití exkomunikace

Boží imilosrdenství, Strážná věž 15.4.1991

V organizaci SJ došlo k vážnému zneužití instituce exkomunikace a především k překroucení zásady, týkající se nestýkání s vyloučenými.

Překlad nového světa s poznámkami “, (vydala Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) uvádí v poznámce pod čarou k textu 2.Jana 10 „ani ho nezdravte“ doslovné znění tohoto verše takto: „neříkejte mu, že se radujete“.

2. Jana 10 „Jestliže k vám někdo přichází a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho nikdy do svých domovů ani ho nezdravte.”

Poznámka pod čarou k 2. Jana 10: Dosl. „mu neříkejte, že se radujete“.

Pro výraz nezdravte (=neříkejte, že se radujete) je zde použito řecké slovo „ chairein “, které znamená radovat se . Slovo „ chará “ = radost je použito například i v Galatským 5:22, kde se hovoří o radosti jako ovoci Božího ducha, a zde o žádném zdravení nemůže být ani řeči.

Podobně i v 1.Kor.5:11 je v poznámce pod čarou uvedeno, že „společensky stýkat“ doslova znamená „nesměšovali s“. Tento výraz byl také donedávna použit v dřívějších revizích Překladu nového světa (např. v české samizdatové verzi).

1. Korinťanům 5:11 „Ale nyní vám píšu, abyste se přestali společensky stýkat s kýmkoli, kdo je nazýván bratrem, když je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo vyděrač, abyste s takovým ani nejedli.”

Poznámka pod čarou k 1. Korinťanům 5:11 : Dosl. „nesměšovali s“. Řec. me sy·na·na·mi´gny·sthai; lat. non com·mi´sce·ri.

A nakonec i ve třetím klíčovém textu, kterým SJ ospravedlňují svůj bezprecedentní postoj k vyloučeným, ve 2. Tesaloničanům 3:14, je doslovné znění použitého překladu „přestaňte se s ním stýkat“ uvedeno v poznámce pod čarou jako „nespojujte se s ním“.

2. Tesaloničanům 3:14 „Jestliže však někdo neposlouchá naše slovo prostřednictvím tohoto dopisu, označte si tohoto [člověka] a přestaňte se s ním stýkat, aby se zastyděl.”

Poznámka pod čarou k 2. Tesaloničanům 3:14 : Dosl. „nespojujte se s ním“.

Lukáš 15:11–24 „Pak řekl: „Nějaký člověk měl dva syny. A mladší z nich řekl svému otci: ‚Otče, dej mi tu část majetku, která mi připadá.‘ Pak jim rozdělil své prostředky k životu. Mladší syn si později, za nemnoho dnů, všechno shromáždil a odcestoval do ciziny, do vzdálené krajiny, a tam promrhal svůj majetek tím, že žil prostopášným životem. Když všechno utratil, v celé té krajině nastal krutý hladomor a on začal mít nouzi. Dokonce šel a uchytil se u jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužíval, aby se nasytil lusky rohovníku, které žrali vepři, a nikdo mu [nic] nedal. Když se vzpamatoval, řekl: ‚Kolik nádeníků mého otce má hojnost chleba, zatímco tady hynu hladem! Vstanu a budu cestovat ke svému otci a řeknu mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. Již nejsem hoden nazývat se tvým synem. Udělej mě jakoby jedním ze svých nádeníků.“‘ Vstal tedy a šel ke svému otci. Zatímco byl ještě daleko, jeho otec ho zahlédl a byl pohnut lítostí a běžel a padl mu okolo krku a něžně ho políbil. Pak mu syn řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi a proti tobě. Již nejsem hoden nazývat se tvým synem. Udělej mě jakoby jedním ze svých nádeníků.‘ Ale otec řekl svým otrokům: ‚Vyneste rychle to nejlepší roucho a oblečte mu je a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. A přiveďte vykrmeného mladého býka, poražte ho a jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý, ale opět ožil; byl ztracen, ale našel se.‘ A začali se radovat.”

Shrnuto: jestliže někdo nepřináší toto učení (chce někoho odvést od Krista), jestliže je to společenský vyvrhel (vrah, zloděj, lhář …), tak je jasné, že se z toho „nebudu radovat“ a nebudu se s ním „spojovat“ ani „směšovat“, abych stál po jeho boku až bude vraždit, krást a dělat další zlé věci. Nedomnívám se ale, že by bylo hříchem s ním komunikovat, natož ho zcela normálně pozdravit dle bazálních zásad slušného chování. Jinak by to bylo lpění na symbolu (pozdrav - nezdravit), nikoli na podstatě věci.

Lpění na symbolech, ať už je to růženec nebo cokoli jiného, je ve svém důsledku modlářstvím. SJ mají mnohem více takových symbolů (krev, narozeniny, Boží jméno, neťukání při přípitku, nezdravení atd. atd), na kterých lpí více, než na vlastní podstatě a účelu zásady.

Návrat marnotratného syna, In: Největší člověk, který kdy žil, vydala Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaKdyby marnotratný syn z Ježíšova podobenství přišel ke starším z brněnských sborů, došel by jen k tomu, že u prasat je mu mnohem lépe. (Lukáš 15:11–24) To je důsledek křesťanství, které je založeno v podání SJ na úřednickém vyplňování formulářů, soutěžení o výsledky a důslednou kontrolou dodržování úcty k symbolům. Oni se mnohem lépe sledují čísla, než to, kdo projevil soucit a milosrdenství.

MMSouvisející odkaz:

(Zkušenost Petra Š. Náhlá smrt – 30 let života „v pravdě“ – 1.část viz zde)Použité ilustrace

Josef Mžyk, Milosrdný Samaritán, 2000, akvarel
Boží imilosrdenství, In: Strážná věž 15.4.1991
Návrat marnotratného syna, In: Největší člověk, který kdy žil, 1993

Pokud není uvedeno jinak, uvedené publikace vydala Společnost Strážná věž nebo některá její přidružená asociace, zejména: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA, Watchtower Bible And Tract Society of PennsylvaniaOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz