Pomazaní – zamyšlení nad čísly

Ilustrace převzata z publikace: Zjevení - jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo . New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991
Svědkové Jehovovi na základě textů ve Zjevení 7:4 a 14:1, 3 věří, že pouze doslovných 144 000 bude s Ježíšem Kristem v nebi; ostatní, tzv. "jiné ovce" (Jan 10:16) budou žít na zemi. Symboly v podobě červeného vína a nekvašeného chleba přijímá pouze ostatek z těchto 144 000; v roce 2007 se jich k této skupině hlásilo 9105.

Cíle článku:

Letnice 33 n.l.

Nejdříve se podívejme zpět do Letnic roku 33 n.l. a nechejme promluvit samotné Písmo:

"Proto ti, kdo přijali jeho slovo srdcem, byli pokřtěni, a ten den bylo připojeno asi tři tisíce duší." – Skutky 2:41
"Chválili Boha a získávali přízeň u všech lidí. Současně k nim Jehova dále denně připojoval ty, kdo byli zachraňováni." – Skutky 2:47
"Avšak mnozí z těch, kdo naslouchali té řeči, uvěřili, a počet mužů dosáhl asi pěti tisíc." – Skutky 4:4 (vše Překlad nového světa)

O Letnicích roku 33 n.l. bylo tedy pokřtěno 3000 nových učedníků a podle 4. kapitoly Skutků jich bylo již 5000. Skutky 5:14 dodávají: "Navíc se stále přidávali věřící v Pána, množství mužů i žen." Skutky apoštolů pak v dalších kapitolách popisují, jak byly zakládány nové sbory po celém území kolem Středozemního moře. Žádný konkrétní celkový počet věřících však již uveden není.

Čtyři pomazaní za měsíc?
Vzhledem k tomu, že v roce 1935 bylo na zemi ještě 53 465 pomazaných, pak mezi roky 98 a 1935 n.l. (tedy za 22 044 měsíců) přibylo na celé zemi pouhých 81 535 pomazaných – tedy méně než čtyři pomazaní za měsíc.

Literatura Svědků Jehovových opakovaně uvádí, že záhy po smrti apoštolů nastalo velké odpadnutí a že tedy růst počtu pravých následovníků Ježíše Krista byl jen velmi malý. Pokud vás nikdy nenapadlo se nad těmito čísly zamyslet, zkusme to udělat nyní společně. Dejme tomu, že do úmrtí posledního z apoštolů bylo celkem jen 10 000 pravých následovníků Ježíše Krista.

Kolik pomazaných přibývalo měsíčně?

Plinius mladší a Tertullianus
Zajímavé je, co kolem roku 110 n.l. (pouhých 80 let po mučednické smrti Ježíše Krista) píše Plinius mladší, tehdejší prokonzul v římské provincii Bithýnii (na severním pobřeží dnešního Turecka) císaři Trajánovi (panoval v letech 98-117 n.l.). Plinius ve svém dopise sice neuvádí žádná konkrétní čísla, nicméně z něj jasně vyplývá, že křesťanství bylo v té době již natolik rozšířené, že v Římské říši působilo značný rozruch. Nyní tedy citát z Pliniova dopisu:
"Jeví se mi jako vhodné konzultovat tuto záležitost s tebou, a to především vzhledem k počtu obviněných. Neboť k soudu je voláno a bude voláno mnoho lidí každého věku, z každé společenské třídy a z obou pohlaví. Nejen města, ale i vesnické oblasti byly napadeny infekcí této pověrčivosti." (Epistulae 10.96, gjr)
Plinius se přitom nacházel v poměrné vzdálené provinicii, a přesto nám ukazuje, že křesťanství nějakých osmdesát let od svého počátku "napadlo" každou společenskou třídu.

Tertullianus, římský právník obrácený na křesťanství, za dalších devadesát let, tedy kolem roku 200 n.l., píše otevřeně vyzývavý dopis římským úředníkům. Brání v něm křesťanství před pronásledováním a hrdě přitom uvádí, že "téměř všichni občané všech měst jsou křesťany". (Apologeticus 37.8, gjr)
Tertullianus ve svém výroku spíše přehání, aby dosáhl kýženého rétorického účinku. Spolu s Pliniem však souhlasí ve dvou ohledech: počet křesťanů byl značný a dokonce alarmující.

Z připojené tabulky je vidět, že v roce 1935 bylo 52 465 pomazaných, tedy těch, kdo se mezi svědky Jehovovými hlásili k nebeské naději a přijímali symboly v podobě červeného vína a nekvašeného chleba.

Zvýrazněná čísla ukazují rok, kdy oproti roku předchozímu byl větší počet "pomazaných" (tedy těch, kdo přijímali symboly).

Pro výpočet budeme dále potřebovat tyto údaje:

Poslední rok, kdy ještě žil někdo z apoštolů, který by bránil odpadnutí: rok 98 n.l. (apoštol Jan)

Budeme chtít také zjistit, kolik ze 144 000 mělo podle svědků Jehovových přibýt mezi roky 98 a 1935 n.l.

Výpočet: 144 000 - [(10 000 do roku 98 n.l) + (52 465 v roce 1935)] = 81 535

Kolik let je mezi roky 1935 a 98 n.l.?

Výpočet: 1935 - 98 = 1837 let

Kolik měsíců činí 1837 let?

Výpočet: 1837 * 12 = 22 044 měsíců

Kolik "pomazaných" by tedy na celé zeměkouli za těchto 22 044 měsíců (tedy mezi roky 98 a 1935) přibylo průměrně za jeden měsíc?

Výpočet: 81 535 : 22 044 = 3,69 "pomazaných" za jeden měsíc

Sečteno a podtrženo

Vzhledem k tomu, že v roce 1935 bylo na zemi ještě 53 465 pomazaných, pak mezi roky 98 a 1935 n.l. (tedy za 22 044 měsíců) přibylo na celé zemi pouhých 81 535 pomazaných – tedy méně než čtyři pomazaní za měsíc.

Jak je možné tak malý počet uvést do souladu s níže uvedeným slibem samotného Ježíše Krista?

"Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A pohleďte, já jsem s vámi po všechny dny až do závěru systému věcí." – Matouš 28:19–20

Srovnání

World Christian Encyclopedia
Publikace World Christian Encyclopedia (1982), která se všeobecně pokládá za velice solidní zdroj informací, uvádí, že do roku 100 n.l. bylo v Římské říši jeden milión křesťanů, a to z celkové populace 181 miliónů. To znamená, že do konce prvního století činili křesťané necelé jedno procento (přesně 0,6 %).
"Křesťanství začalo v Jeruzalémě poté, co učedníci Ježíše z Nazaretu prohlašovali, že on je tím očekávaným Mesiášem. Dokud byl Ježíš naživu, šířilo se toto hnutí pomalu, ale po jeho smrti se šířilo mnohem rychleji. Šíření značně napomáhali křesťanští kazatelé a misionáři. Nejdříve se rozšířilo do Samaří (na severu někdejší Palestiny), pak do Fénicie na severozápadě, dále na jih do Gazy a do Egypta. Posléze bylo přijato v syrských městech Antiochii a Damašku, následně na Kypru, v dnešním Turecku a Řecku, na Maltě a v Římě. Šířilo se rychle a počty následovníků rychle stoupaly. Během prvního století bylo odhadem milión křesťanů, tedy necelé jedno procento tehdejší světové populace."

Podle svědků Jehovových za přibližně 70 let od roku 33 n.l. do roku 100 n.l. musel přibýt jen malý počet pomazaných. Ačkoli literatura svědků Jehovových žádný konkrétní výpočet nikdy neuvedla (jistě zcela záměrně), podle jiných údajů, které jsou v téže literatuře používány, vychází tento počet učedníků mezi 5000 a 10 000.

Je zajímavé to srovnat s podobně dlouhým obdobím 70 let mezi roky 1919 a 1989. Svědkové Jehovovi podle svých statistik za těchto 70 let obrátili na víru kolem 5 000 000 lidí.

Strážná věž také opakovaně uvádí, že všichni následovníci Ježíše Krista v prvním století patřili k pomazaným. Záhy po Letnicích roku 33 n.l. jich bylo 5000. Pro naplnění počtu 144 000 by tedy stačilo, aby každý z nich přivedl k Ježíši Kristu necelých 29 osob (144 000 : 5000 = 28,8), a to i kdyby učedníci apoštolů již o Ježíši Kristu nikomu dále nekázali. Z Písma opět dobře víme, že učedníci apoštolů naopak byli velmi horlivými evangelisty. – Skutky 8:1, 4, 5

Otázky si žádají odpověď

 

 

 

 


Bude další růst pomazaných?

Strážná věž z 15. ledna 2008, na straně 22 a 23, v odstavcích 13 a 14 uvedla:

13. Ne všech 144 000 pomazaných křesťanů bylo vybráno v prvním století. Jejich shromažďování pokračovalo v době apoštolů a pak se zjevně zpomalilo. Ale ani během následujících staletí se nezastavilo úplně, a trvá až dodnes. (Mat. 28:20) Poté, co v roce 1914 začal Ježíš kralovat, nabraly události rychlý spád.

14. Ježíš se nejdříve postaral o to, aby v nebi nezůstala ani stopa odporu proti Boží vládě. (Přečti Zjevení 12:10, 12.) Pak se zaměřil na shromažďování zbývajících členů své nebeské vlády, aby byl naplněn počet 144 000. V polovině třicátých let byl tento úkol zjevně již téměř dokončen, protože mnozí z těch, kdo tehdy kladně reagovali na kázání, nepociťovali touhu jít do nebe. Neměli svědectví svatého ducha, že jsou Božími syny. (Srovnej Římanům 8:16) Naopak se hlásili k ´jiným ovcím´, které mají naději na to, že budou žít věčně v pozemském ráji. (Jan 10:16) Od roku 1935 se tedy kazatelské dílo soustředí na shromažďování ´velkého zástupu´, tedy těch, které apoštol Jan spatřil ve svém vidění vycházet z "velkého soužení". (Zjev. 7:9,10,14)

Strážná věž z 1, května 2007, na stranách 30 a 31 uvedla v rubrice Otázky čtenářů:

"Po mnoho let se pak věřilo, že shromažďování k nebeskému Království skončilo v roce 1931 a že ti, kdo byli v letech 1930 a 1931 povoláni stát se Kristovými spoludědici, byli ‚poslední‘. (Matouš 20:6–8) Avšak v roce 1966 se tomuto podobenství porozumělo lépe a došlo se k závěru, že nemluví o tom, kdy skončí shromažďování pomazaných… Zejména od roku 1966 se proto věřilo, že výběr křesťanů s nebeskou nadějí skončil v roce 1935. Zdálo se, že tomu odpovídala i další skutečnost. Téměř všichni, kdo byli pokřtěni po roce 1935, totiž mají pozemskou naději. Jestliže byl od té doby někdo povolán k nebeské naději, mělo se za to, že je pouze náhradou za pomazaného křesťana, který se prokázal jako nevěrný.
Není pochyb o tom, že pokud někdo z pomazaných odpadne od pravdy a nečiní pokání, Jehova povolá na jeho místo někoho jiného. (Římanům 11:17–22) Počet skutečně pomazaných křesťanů, kteří se stali nevěrnými, ale pravděpodobně není velký. V průběhu doby však někteří z těch, kdo byli pokřtěni po roce 1935, obdrželi svědectví svatého ducha, že mají nebeskou naději. (Římanům 8:16, 17) Proto se zdá, že nemůžeme stanovit konkrétní datum, kdy výběr křesťanů povolávaných k nebeskému životu končí.
Jak bychom se tedy měli dívat na křesťana, který nabyl přesvědčení, že je pomazaný, a začal při Památné slavnosti přijímat symboly? Neměli bychom jej soudit. Je to věc mezi ním a Jehovou. (Římanům 14:12)"

Podle tohoto vysvětlení je tedy jenom na daném křesťanovi, zda "nabyl přesvědčení, že je pomazaný, a začal při Památné slavnosti přijímat symboly… je to věc mezi ním a Jehovou."

Více o této změně viz článek: Nebe svědků Jehovových má opět otevřeno 24 hodin 7 dní v týdnu.

Proč taková změna?

Výše citovaná Strážná věž uvádí, že "zejména od roku 1966 se proto věřilo, že výběr křesťanů s nebeskou nadějí skončil v roce 1935. Zdálo se, že tomu odpovídala i další skutečnost. Téměř všichni, kdo byli pokřtěni po roce 1935, totiž mají pozemskou naději."

A jak je to se současnými členy Vedoucího sboru svědků Jehovových? Je zajímavé, že většina z nich se narodila po roce 1935, což je vidět z níže uvedené tabulky.

Jméno Narozen Ve Vedoucím sboru od roku
John E. Barr 1913 1977
Theodore Jaracz 1925 1974
Guy H. Pierce 1934 1999
Samuel F. Herd 1935 1999
Gerrit Lösch 1941 1994
David H. Splane 1944 1999
M. Stephen Lett 1949 1999
Geoffrey W. Jackson 1955 2005
Anthony Morris III 1950 2005

Otázka čtenářů ve Strážné věži z 1. května 2007 nenabízí pro změnu v této nauce žádné biblické vysvětlení. Při pohledu do tabulky se tedy nabízí otázka, zda tato změna nebyla publikována spíše kvůli současným a budoucím relativně mladým členům Vedoucího sboru. Jinak by tito členové byli pomazáni dlouho poté, co dveře pro vstup do nebe byly v roce 1935 zavřeny!

Pokles, nebo vzrůst?

Z připojené tabulky, která mapuje počet pomazaných mezi roky 1935-2007, je dobře si všimnout těchto skutečností:

Pomazani 1978-2007

Jak to, že tedy pomazaných v některých letech přibývalo? Výše citovaná Strážná věž z 1, května 2007 uvádí:

Zejména od roku 1966 se proto věřilo, že výběr křesťanů s nebeskou nadějí skončil v roce 1935. Zdálo se, že tomu odpovídala i další skutečnost. Téměř všichni, kdo byli pokřtěni po roce 1935, totiž mají pozemskou naději. Jestliže byl od té doby někdo povolán k nebeské naději, mělo se za to, že je pouze náhradou za pomazaného křesťana, který se prokázal jako nevěrný.

Strážná věž vysvětluje, že každý nový pomazaný byl „pouze náhradou za pomazaného křesťana, který se prokázal jako nevěrný".

Pomazaní během let pochopitelně umírali. Ale z tabulky je také dobře vidět kumulativní, tedy celkový růst počtu pomazaných během let 1935-2007:

Nevěrní pomazaní
Mezi roky 1935-2007 muselo být v průměru každý měsíc nahrazeno téměř 25 pomazaných křesťanů, kteří se prokázali jako nevěrní.

Další srovnání

Závěr

S připojenou tabulkou a uvedenými čísly lze jistě provádět ještě další matematické operace. Někteří by možná došli k jiným zajímavým závěrům.

Je však třeba zdůraznit, že veškeré tyto výpočty jsou naprosto hypotetické a že se skutečným růstem počtu křesťanů na celém světě nemají vůbec nic společného.

Cílem uvedených čísel a výpočtů bylo pouze ukázat absurditu učení, které se snaží svázat Boha do čísel a umělým a veskrze lidským způsobem dělit lidi do vykonstruovaných skupin.

David M. Kvartus, 26. února 2008


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz