Oficiální dopis odbočky ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí

Faksimile dopisu str.1 a str.2 (ang.)

Překlad dopisu odbočky z 1.června.2001 týkající se pedofilů mezi svědky Jehovovými ve Velké Britanii.

(S poděkováním převzato ze serveru www.silentlambs.org - "Mlčící ovečky", který se dlouhodobě snaží zneužívání dětí zamezit.)Je čas ochránit děti. Je čas přestat být mlčící ovcí.

Dopis odbočky sborům ve Velké Britanii z 1.června 2001:

STRÁŽNÁ VĚŽ

BIBLICKÁ A TRAKTÁTNÍ SPOLEČNOST V BRITÁNII

1. června 2001

Všem radám starších

Drazí bratři:

V našem dopise všem radám starších datovaném z 1. ledna 2001 jsme podali instrukce vztahující se k záznamům o vyloučených a oddělivších se a dokumentech vztahujících se k obtěžování dětí. Děkujeme vám za všechnu vaši tvrdou práci při dodržování těchto nezbytných a důležitých pokynů, takže může být vyhověno lhůtám, jak vyžaduje Zákon o ochraně dat z r. 1998.

Část podaných instrukcí se týkala vytvoření seznamu nazvaného "Ochrana dítěte-Žalm 127:3." Ve spojení s tímto seznamem jsme měli značný počet dotazů ve smyslu kdo by se na něm měl objevit. A také, jak uznáte, césarův zákon se nezastaví, a to čas od času vyžaduje úpravu. Rádi poskytneme objasnění ohledně užívání Seznamu a uchovávání záznamu, abychom zajistili, že naše děti budou v organizaci náležitě chráněny. -Izajáš 32:1,2.

Na seznamu Ochrana dítěte by se měli objevit ti, kdo se přiznali k obtěžování dětí nebo kteří byli shledáni vinnými z obtěžování dětí sborem na základě dvou nebo více věrohodných svědků. (Pro definici obtěžování dětí viz odstavec 3 našeho dopisu všem radám starších z 15. dubna 1997.) Na Seznamu by měli být zahrnuti také ti, kteří byli usvědčeni soudem z trestných činů představujících zneužívání dětí. Pokud je to nutné, mohou být v zapečetěné obálce v důvěrné kartotéce sboru uchovány dodatečné informace, jak je popsáno níže. Pokud se jednotlivec přestěhuje do jiného sboru, měla by být dodržena procedura obsažená v odstavci 3, na straně 2, dopisu z 15. dubna 1997.

Z výše uvedených instrukcí existuje jedna výjimka: Starší možná napsali na odbočku a poskytli úplné podrobnosti o někom, kdo dříve zneužíval dítě a kdo v současnosti slouží jako starší nebo jako služební pomocník. V takovém případě, pokud odbočka rozhodla, že může být ustanoven nebo pokračovat sloužit v důvěryhodném postavení, protože se hřích objevil před mnoha lety a protože od té doby žil příkladný život, jeho jméno by se na Seznamu objevit nemělo ani není nutné informace o bratrově dřívějším hříchu postoupit, pokud se přestěhuje do jiného sboru, pokud odbočka neposkytne opačné instrukce. Proto pokud se takový jmenovaný muž přestěhuje do jiného sboru, měl by být právnímu oddělení Společnosti zaslán dopis potvrzující přesun.

Nicméně, existuje mnoho dalších situací spojených se zneužíváním dětí. Například je možná jenom jeden očitý svědek, a bratr obvinění popírá. (5. Moj.19:15; Jan 8:17) Nebo je možná podroben vyšetřování světskými autoritami pro údajné zneužívání dítěte, ačkoli ještě nebyla záležitost objasněna. A dále také, malé dítě je možná zneužito někým, kdo je sám mladistvý, možná ve věku ranných -nácti let. V těchto a podobných případech nedojde k záznamu do seznamu Ochrany dítěte. Spíše by měly být informace uloženy v zapečetěných obálkách v důvěrné kartotéce sboru, jak je popsáno níže. Pokud se takový jednotlivec přestěhuje, služební výbor sboru by měl napsat dopis adresovaný právnímu oddělení Společnosti s žádostí o radu, zda novému sboru sdělovat podrobnosti.

Uchovávání informací vztahujících se ke zneužívání dětí v zapečetěné obálce v důvěrné kartotéce sboru: Měla by být uchovávána jen stručná poznámka. Z té by mělo být zřejmé jméno toho, kdo se dopustil obtěžování dítěte nebo toho, kdo se obtěžování dítěte údajně dopustil. Pokud jsou známy, měly by být zaznamenány také následující údaje: Jméno(jména) oběti(í) nebo údajné(údajných) oběti(í), vztah viníka k oběti(obětem) a jak byla na záležitost přivedena pozornost starších. Také by mělo být zaznamenáno datum, kdy záležitost vyšla na světlo a jména starších, kteří byli tak či onak zainteresováni. Mohou být zaznamenána fakta jako: kdy se údajný(é) čin(y) stal(y), zahrnutý časový úsek, věk údajného viníka a oběti(í) v době incidentu. Udělejte jednoduché prohlášení, ve kterém bude údajné jednání zahrnuto jako nečistota, nevázané jednání nebo porneia, jak je definována ve Věnujte pozornost sami sobě a celému stádu, strany 92-4. Nezaznamenávejte jiné podrobnosti, než ty popsané v tomto odstavci. V alternativním případě, pokud je obětí učiněno písemné obvinění, potom by toto mělo být uchováno v důvěrné kartotéce a již nemusí být (v závislosti na obsahu dopisu) potřeba, aby starší psali něco dalšího. Jediné informace, které by se měly objevit na vnější straně obálky, jsou: jméno osoby, datum, kdy záležitost vyšla na světlo, a jména zainteresovaných starších.

Starší se maximálně vynasnaží dostát závažné odpovědnosti ochrany dětí před újmou. Čistota Jehovovy organizace potřebuje být zachována, zatímco se zároveň podřizujeme zákonům césara a dodržujeme zacházení s citlivými informacemi. Stejně tak, jak poskytují návod pro existující záznamy, instrukce v tomto dopisu budou aplikovány na situace, které vyvstanou v budoucnosti a které budou spojeny s obtěžováním dětí.

Posíláme vám naše vřelé křesťanské pozdravy.

Vaši bratři,

B. a T. společnost Strážná věž v Británii

P.S. předsedajícímu dozorci: Co možná nejdříve zajisti, aby byl tento dopis přečten před radou starších. Následně by se měl sejít služební výbor sboru a zkontrolovat seznam Ochrany dítěte, aby se ujistil, že se shoduje s pokyny v tomto dopise. Pokud je shledáno nutným odstranění jména osoby se seznamu Ochrany dítěte, spíše, než abyste vymazávali jméno, udělejte nový seznam a starý zničte.Poznámka překladatele:

Nechybí Vám zde instrukce nařizující oznámení trestného činu a předání důkazů státním orgánům?

V jiných případech (dopravní předpisy, daně apod.) je Společností Strážná věž úzkostlivě kladen důraz na dodržování "cézarových zákonů". Proč je to v případě pedofilie jinak? A zvláště s ohledem na skutečnost, že pedofilie je obecně chápána jako zločin velmi závažný a společensky netolerovatelný?Související odkazy:
Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR (NSSJ v ČR) starším týkající se obtěžování dětí - viz zde.


Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz