Aktualizovaný základní dokument doplněný podle zákona 495/2005 Sb. z 30.listopadu 2006 - viz zde .

NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

P.O. Box 90, 19821 Praha 9 Tel. 02/83067111, Fax 02/83067310, E-mail: mail@wtbts.cz

Základní dokument

Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

sestavený podle § 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb.

a)              Název: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (dále jen Společnost)

b)      Poslání:  Společnost provádí křesťanskou náboženskou činnost, při níž je oznamováno jméno Jehovy Boha a jeho láskyplná opatření pro lidstvo prostřednictvím jeho nebeského Království v čele s Ježíšem Kristem jako ustanoveným králem. (Matouš 24:14; 28:19, 20; Žalm 83:18; Izajáš 43:10-12) Společnost organizuje bezplatné biblické vyučování, které oslavuje Jehovu Boha a zvyšuje myšlenkovou a morální úroveň lidí. Toto křesťanské náboženské dílo probíhá pod vedením a dohledem Vedoucího sboru svědků Jehovových. Základní články víry vycházejí z Bible a jsou uvedeny v přiložené brožuře Svědkové Jehovovi - Kdo jsou? Čemu věřil, strana 13. (Příloha č. 1) Další podrobnosti týkající se věrouky jsou objasněny v dopise Společnosti Ministerstvu kultury ČR ze dne 30. srpna 2000 čj. 9726/2000. Společnost se nezabývá podnikatelskou činností.

c)              Sídlo: Bryksova 939/37, 198 21 Praha 9-Černý Most II.

 

d)   Orgán, který jedná jménem Společnosti na území České republiky: Výbor Společnosti. Jeho členové jsou jmenováni a odvoláváni Vedoucím sborem svědků Jehovových. (Governing Body of Jehovah's Witnesses, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York, NY 11201-2483, USA) Délka funkčního  období  není  stanovena, jmenování  se  provádí  na  dobu  neurčitou.  Právní  úkony Společnosti jsou platné, jestliže jsou podepsány nejméně dvěma členy Výboru Společnosti. Jiné osoby mohou činit právní úkony jménem Společnosti tehdy, mají-li k tomu písemné zmocnění podepsané nejméně dvěma členy Výboru Společnosti.

e)    Osobní údaje Členů Výboru Společnosti: (změna osobních údajů 27.7.2005)

Jan Gluckselig, (platnost do 26.7.2005)

Dr. Ondřej Kadlec, (platnost do 26.7.2005)

Jaromír Leneček, (platnost do 26.7.2005)

Eduard Sobička,

Peter Hamadej , (od 27.7.2005)

Antonín Murin , (od 27.7.2005)

 

f)    Organizační struktura Společnosti: Orgánem, který jedná jménem Společnosti na území České republiky, je Výbor Společnosti popsaný v bodě d). Společnost je tvořena sbory. Výbor Společnosti může rozhodnout o ustavení církevní právnické osoby — Sboru badatelů Bible s místním označením (dále jen Sbor). Výbor Společnosti může rozhodnout též o zániku Sboru jako církevní právnické osoby. V tom případě Výbor Společnosti určí, který jiný Sbor badatelů Bible se stává právním nástupcem zaniklého Sboru. Statutárním orgánem Sboru badatelů Bible je Výbor Sboru. Cleny Výboru Sboru jmenuje a odvolává Výbor Společnosti. Délka funkčního období členů Výboru Sboru není stanovena, jsou jmenováni na dobu neurčitou. Členové Výboru Sboru mohou jednat jen jménem toho Sboru, v němž byli jmenováni. K platnosti právního úkonu Sboru jsou zapotřebí podpisy nejméně dvou členů Výboru Sboru. Výbor Společnosti může zřídit i další církevní právnické osoby nebo jiné právní subjekty.

g) Způsob ustavování a odvolávání duchovních: Společnost nemá třídu duchovních. V  každém sboru je rada starších, která se ujímá vedení ve sborové činnosti a vykonává pastýřskou práci. Křesťanskou duchovenskou činnost jsou oprávněni vykonávat všichni svědkové Jehovovi. Ustavování a odvolávání členů Výboru Společnosti je popsáno v bodě d), ustavování a odvolávání členů Výboru Sboru je popsáno v bodě f).

h) Způsob schvalování základního dokumentu a jeho změn: Základní dokument a jeho změny schvaluje Výbor Společnosti většinou hlasů. Schválení dávají najevo členové Výboru podpisem základního dokumentu, jeho příloh či jejich změn.

v

i) Začlenění Společnosti do struktur mimo území České republiky: Společnost je součástí celosvětové organizace křesťanských svědků Jehovových, kteří jsou duchovně vedeni Vedoucím sborem svědků Jehovových. Adresa světového ústředí je uvedena v bodě d).

j)    Zásady hospodaření Společnosti, způsob získávání finančních prostředků: Společnost hospodaří s těmi prostředky, které získává zejména z darů, včetně příspěvků darovaných jednotlivci při shromážděních a sjezdech (tzv. kostelní sbírky), z dědictví a z půjček. Při hospodaření se postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, posláním Společnosti (viz bod b/) a Statutem, který byl předložen při registračním řízení. O právních úkonech spojených s hospodařením platí zásady uvedené v bodech d) a f). Jedinou účetní jednotkou je Společnost; Sbory účetními jednotkami nejsou.

k)   Způsob naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z případné likvidace Společnosti:

O naložení rozhodne likvidátor, jmenovaný Výborem Společnosti, pokud obecně platné právní předpisy neurčí něco jiného.

1) Práva a povinnosti osob hlásících se ke Společnosti: Práva a povinnosti jsou vymezeny Svatým Písmem (Biblí), obecně platnými právními předpisy, tímto základním dokumentem a Základními zásadami činnosti (Statutem), který byl předložen při registračním řízení, a jeho dodatkem. (Příloha č. 2)

 

V Praze dne 25. září 2002

 

           

Jan Glückselig, Dr.Ondřej Kadlec, Jaromír Leneček, Eduard Sobička

 

 

3. přílohy:

1.              Brožura Svědkové Jehovovi - Kdo jsou? Čemu věří?

2.       Základní zásady činnosti (Statut) Náboženské společnosti svědků Jehovových, včetně dodatku

3.      Prohlášení podle § 5 zákona č. 3/2002 Sb.

          

 Faksimile základního dokumentu

Základní dokument str.1
Základní dokument str.2

Základní dokument na serveru ministerstva kultury - viz zde.

Aktualizovaný základní dokument doplněný podle zákona 495/2005 Sb. z 30.listopadu 2006 - viz zde .


Převzato ze serveru ministerstva kultury ČR - viz seznam dokumentů k registraci NNSJ v ČR
(Viz též Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností - zde)

Souvislosti viz články:

- Člen odvolaného výboru odbočky NSSJ v ČR žádá finanční náhradu za nemovitost v Praze Suchdole

- Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností - detail NSSJOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz