Cenzura v publikacích Společnosti Strážná věž

Zde je uveden zcela malý příklad toho, jak byl v období totalitní komunistické vlády upravován text publikací Watchtower Society. Bylo by jistě zajímavé vědět, kdo stál za vypuštěním jména ”Stalin” v seznamu diktátorů uvedeném v knize "Zjevení, jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo". Může se jednat jak o zásah do textu na popud StB, tak může jít i o vypracovanou "autocenzuru" v řadách odpovědných bratrů v tehdejším Československu. Z dnešního pohledu se zdá neuvěřitelné, že ještě v první polovině roku 1989 měl někdo zájem, aby nebylo jméno ”Stalin” očerňováno. Tento sám o sobě nevýznamný příklad je uveden proto, že dostupnost samizdatového vydání knihy ”Zjevení”, a tím i ověření této skutečnosti, je snadno přístupné pro většinu svědků Jehovových.

V oficiálním vydání této knihy se vyskytuje stejně jako v anglickém originále Stalinovo jméno.


Faksimile oficiálního vydání ”Zjevení” z roku 1991, kapitola 32, odstavec 13
Zjevení, jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, kap. 32 str. 226, odstavec 13, oficiální vydání z roku 1991:

"13 Ve snaze vyřešit problém bezpečnosti světa vytvořili panovníci tohoto světa po první světové válce Společnost národů, ale ta selhala. A tak byly zkoušeny jiné experimentální druhy panování jako fašismus a nacismus. Šířil se komunismus. Vládci, kteří se v těchto systémech podobali slunci, nezlepšovali úděl lidstva, ale naopak začali 'sežehovat lidstvo velkým žárem'. Místní války ve Španělsku, Etiopii a v Mandžusku vedly ke druhé světové válce. Novodobé dějiny zaznamenávají, že se Mussolini, Hitler a Stalin jako diktátoři stali přímo nebo nepřímo odpovědnými za smrt desítek miliónů lidí, včetně mnoha členů svých vlastních národů. V nedávné době 'sežehly' mezinárodní nebo občanské konflikty mnoho lidí v zemích jako je Vietnam, Kambodža, Írán, Libanon a Irsko a také v zemích Latinské Ameriky a Afriky. K tomu patří i pokračující boj mezi supervelmocemi, jejichž hrozivé nukleární zbraně by mohly spálit celé lidstvo. V těchto posledních dnech je lidstvo opravdu vystaveno sežehujícímu ”slunci”, svým nespravedlivým vládcům. Vylití čtvrté misky Božího hněvu poukázalo na tyto historické skutečnosti a Boží lid je oznamuje po celé zemi."

Ve vydání samizdatovém z roku 1989 bylo jméno Stalin zcenzurováno.


Faksimile samizdatového vydání "Zjevení" z roku 1989, kapitola 32, odstavec 13
Zjevení, jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, kap. 32 str. 226, odstavec 13, samizdatové vydání z roku 1989:

"13 Ve snaze vyřešit problém bezpečnosti světa vytvořili panovníci tohoto světa po první světové válce Společnost národů, ale ta selhala. A tak byly zkoušeny jiné experimentální druhy panování jako fašismus a nacismus. Šířil se komunismus. Vládci, kteří se v těchto systémech podobali slunci, nezlepšovali úděl lidstva, ale naopak začali 'sežehovat lidstvo velkým žárem'. Místní války ve Španělsku, Etiopii a v Mandžusku vedly ke druhé světové válce. Novodobé dějiny zaznamenávají, že se Mussolini, Hitler a jim podobní diktátoři stali přímo nebo nepřímo odpovědnými za smrt desítek miliónů lidí, včetně mnoha členů svých vlastních národů. V nedávné době 'sežehly' mezinárodní nebo občanské konflikty mnoho lidí v zemích jako je Vietnam, Kambodža, Írán, Libanon a Irsko a také v zemích Latinské Ameriky a Afriky. K tomu patří i pokračující boj mezi supervelmocemi, jejichž hrozivé nukleární zbraně by mohly spálit celé lidstvo. V těchto posledních dnech je lidstvo opravdu vystaveno sežehujícímu ”slunci”, svým nespravedlivým vládcům. Vylití čtvrté misky Božího hněvu poukázalo na tyto historické skutečnosti a Boží lid je oznamuje po celé zemi."

Ročenka svědků Jehovových z roku 2000 k tématu cenzury v České republice během totality uvádí:


Faksimile - Ročenka 2000, str. 190-191
Ročenka SJ 2000, str. 190-191 Česká republika:

"Další vývoj událostí přispěl k tomu, že se nedůvěra odloučených k jejich bývalým křesťanským společníkům ještě prohloubila. V této době státní úředníci v Československu již většinou chápali, že svědkové Jehovovi nejsou špióni amerického imperialismu, z čehož je dříve obviňovali. Také věděli, že není možné činnost svědků Jehovových zastavit ani svědky přesvědčit, aby udělali kompromis ve své víře. Proto vláda totalitního komunistického režimu podnikala kroky k určitému dialogu se svědky. Byl to jakýsi vynucený dialog. Státní bezpečnosti šlo v podstatě o to, aby náboženské cítění nebylo zneužíváno v boji proti režimu, ale pokud to bude možné, aby bylo použito pro jeho podporu. Kontakty se státními orgány někdy probíhaly tak, že bratr Müller nebo některý cestující dozorce byl předvolán k výslechu na policejní stanici. Jindy zase budily zdání přátelského rozhovoru, protože probíhaly v kavárně.

Někteří pozorovatelé si z neznalosti všech skutečností mysleli, že bratři, kteří přistoupili na tyto rozhovory, spolupracují se Státní bezpečností. Jména některých bratrů se dokonce objevila na seznamu údajných spolupracovníků Státní bezpečnosti a bylo vzneseno obvinění, že tito bratři upravovali články v publikacích podle požadavků Státní bezpečnosti."

Zda bylo toto obvinění falešné Ročenka nevyvrací, neboť odstavec touto větou končí.

Kniha ”Věnujte pozornost Danielovu proroctví” vydaná v roce 1999 ukazuje, že ovlivňování činnosti svědků Jehovových v totalitních zemích bylo způsobeno také proniknutím komunistických agentů přímo do jejich organizační struktury.


Faksimile - Věnujte pozornost Danielovu proroctví, kapitola 16, str. 274, odstavec 8
Věnujte pozornost Danielovu proroctví,
kapitola 16, str. 274, odstavec 8:

"8 Nicméně ne všichni, kdo v době studené války dávali najevo, že chtějí sloužit Bohu, měli dobré pohnutky. Anděl upozorňoval: "Mnozí se k nim jistě připojí hladkostí." (Daniel 11:34b) Značný počet lidí sice projevil zájem o pravdu, ale nebyli ochotni zasvětit se Bohu. Další lidé, kteří dobrou zprávu zdánlivě přijímali, ve skutečnosti pracovali pro úřady jako vyzvědači. Ve zprávě z jedné země se uvádí: Někteří z těchto bezcharakterních lidí byli zapřisáhlými komunisty, kteří se vplížili do Pánovy organizace, okázale dávali najevo svou horlivost, a dokonce byli jmenováni do vysokého služebního postavení."

Autentická výpověď dlouholetého staršího a člena Výboru odbočky v ČR, E.S. týkající se období totality je zachycena v jeho knize pamětí „Kapitoly z dob totalitních- viz zde....


Ohlasy a diskuze - zde