SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ŽIJÍ PODLE ORWELLOVA ROMÁNU „1984“

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
(George Orwell, 1984)

Máte doma staré publikace Společnosti Strážná věž? V tom případě máte doma schovaný poklad. Můžete se totiž na vlastní oči při jejich prozkoumání přesvědčit o změnách, které byly udělány. Nemáme na mysli změny patrné při porovnání různých publikací, které byly provedeny tak, jak šel vývoj. Máme na mysli změny, provedené zpětně v dříve vydaných publikacích, a jenž jsou patrné jedině porovnáním verze původního vydání a verze pozdější.

V Orwellově románu „1984“ byl hlavní hrdina knihy Winston Smith zaměstnancem Ministerstva pravdy, a jeho náplní práce bylo dělat opravy ve starých číslech „Timesů“ tak, aby odpovídaly současné politice Velkého bratra. Oprava se provedla, původní číslo „Timesů“ bylo zničeno a v archivu zůstalo s původním datem číslo opravené. Tak nikdo v budoucnosti nemohl zjistit, že se Velký bratr kdysi mýlil.

Doublethink

„Ale odkud tato znalost pramenila? Jen z jeho vlastního vědomí, které i tak musí být brzy zničeno. A jestliže všichni ostatní přijímají lež, kterou Strana předkládá - jestliže všechny záznamy opakují stejnou povídačku - pak lež přešla do historie a stala se pravdou. — Kdo ovládá minulost,“ znělo heslo Strany, — ovládá budoucnost; kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost“. A přece minulost, svou povahou změnitelná, nikdy změněna nebyla. Všechno, co je pravda teď, je pravda odjakživa a navždycky. Je to docela prosté. Je k tomu zapotřebí jedině nekonečný sled vítězství nad vlastní pamětí. Říkali tomu — „ovládání skutečnost“; v newspeaku se tomu říkalo doublethink.“
- George Orwell, 1984

Tento postup přesně vystihuje způsob, jakým Společnost Strážná věž „opravila“ některé chyby například v knihách Pravda nebo Můžeš žít navždy, ale také v jednotlivých číslech Strážné věže. Je to zcela absurdní a zbytečný postup. Změněné části vět nebo odstavců ve svém původním znění jsou pro rozumně uvažujícího člověka banalitami a nemohou být závažnou překážkou pro víru. O to víc překvapuje, že Společnosti stojí za to riskovat svoji pověst kvůli něčemu tak nevýznamnému. Skoro to vypadá jako něčí schválnost, protože nikoli původní slova v publikacích, ale provedení změny vyvolává pochybnost.

Nevěříte? Oprašte svůj archiv starých publikací a porovnejte jej například s elektronickou verzí na Watchtower Library. Budete potřebovat především anglickou verzi, protože český překlad v elektronické podobě zahrnuje pouze publikace vydané po roce 1980 a ze Strážných věží pouze ty články, které vyšly nikoliv samizdatově v československých podzemních tiskárnách, ale oficiálně v tzv. česko-rakouském vydání vytištěném mimo ČR.

„Velký bratr tě sleduje“
George Orwell, 1984

Zpětné změny v publikacích Společnosti Strážná věž:

1) Strážná věž z 1.1.1989 - Ve 20.století nebo v našich dnech?

2) Pravda, která vede k věčnému životu – Brzy nebo v roce 1975?

3) Můžeš žít navždy v pozemském ráji – Budou nebo nebudou sodomští muži vzkříšeni?

4) Pravda, která vede k věčnému životu – Celosvětový hlad v roce 1975?

5) Probuďte se z 22.5.1994 versus Strážná věž z 1.12.1998 – Zemřely tisíce dětí nebo ne?

6) Příloha: Rok 1975 – Vhodný čas pro Boží zásah?Strážná věž z 1.1.1989 - Ve 20.století nebo v našich dnech ?

Ve studijním článku ve Strážné věži z 1.1.1989, str.12, „Jehovova ruka byla s nimi“ se v originálním anglickém vydání vyskytovala v 8 odstavci tato slova:

„Kladl také základ díla, které bude dokončeno v našem 20.století.“ (viz zde) Pohledem do Watchtower Library 2004 zjistíme, že konec této věty se od původního znění liší:

„…bude dokončeno v našich dnech.“ (viz zde)

V českém vydání se tento článek objevil ve Strážné věži 10/1989 a konec 8 odstavce zní:

„Kladl také základ díla, které bude dokončeno v našem století.“ (viz zde)

 

Protože tento článek nevyšel v česko-rakouském vydání, nevyskytuje se v české verzi Watchtower Library 2003 a nemůžeme zjistit, jaká varianta by byla pro „české pole“ přijatelná.

Tato změna, provedená v elektronické verzi a ve vázaném ročníku 1989 (ang.), vypadá, jakoby Winston Smith na popud Velkého bratra chtěl zastřít skutečnost, že Společnost Strážná věž před rokem 1995, kdy byla ustanovena nová nauka o generaci roku 1914, nikdy netvrdila, že Armageddon přijde ve 20.století. To, že Strážná věž poukazovala na některá data ve 20.století, je však všeobecně známou pravdou a Společnost ji opakovaně uznala. Například to píše i kniha Hlasatelé rozebírající novodobou historii svědků Jehovových (viz níže).

Co je tedy důvodem provedení změny v historickém znění Strážné věže z 1.1.1989? Je to skutečně snaha organizace zamlžit skutečnost? Nebo chce někdo pozorné čtenáře na něco upozornit? Nebo je to něčí promyšlená schválnost? To nevíme.Pravda, která vede k věčnému životu – Brzy nebo v roce 1975?

Ještě absurdnější změna byla provedena v knize „Pravda, která vede k věčnému životu“, vydané Společností Strážná věž v roce 1968 (česky 1970).

V první kapitole “Velkolepá božská požehnání jsou nablízku!“ je v 9. odstavci citován výrok významného politika:

 

(faksimile viz zde)

 

„Také Dean Acheson, bývalý ministr zahraničí Spojených států prohlásil, jak bylo uveřejněno v roce 1960, že naše doba je „obdobím bezpříkladné nestálosti, bezpříkladného násilí. A varoval: „Vím dosti o tom, co se děje, abych vás ujistil, že ode dneška za patnáct let bude v tomto světě příliš nebezpečné žít“.“

Ve vydání této knihy v roce 1981 a také v encyklopedii Watchtower Library 2004 (ang.) je text opraven: „Na základě toho, co věděl o vývoji ve světě, dochází k závěru, že brzy bude v tomto světě příliš nebezpečné žít“.“

The Truth That Leads to Eternal Life, chap. 1 p. 9 „Grand Blessings from God Near at Hand!“

„Also, as reported back in 1960, a former United States Secretary of State, Dean Acheson, declared that our time is “a period of unequaled instability, unequaled violence.” Based on what he knew was then going on in the world, it was his conclusion that soon “this world is going to be too dangerous to live in.”“

U.S. News & World Report, June 13, 1960, pp. 116, 119.

Je dvojnásob absurdní, že se v tomto případě ani nejednalo o výrok představitelů Společnosti Strážná věž, nýbrž o citaci z novinového článku uveřejněného v U.S. News and World Report, 13.června 1960 na stranách 116 a 119.

Opět se nabízí otázka, proč? Proč, když je každému jasné, že Dean Acheson nebyl žádný prorok a že pouze vyřkl svůj tísnivý pocit ze světa v roce 1960. Jistě, jeho výrok byl nepochybně vybrán právě proto, že obsahoval snadný výpočet ukazující, že i tak významná osoba očekává něco převratného od roku 1975.

Opět se tedy nabízí otázky – je to přímá manipulace a pozměnění historie, a nebo je za tím něco mnohem více, a někdo nás chce na cosi upozornit?

Nevíme.Můžeš žít navždy v pozemském ráji – Budou nebo nebudou sodomští muži vzkříšeni?

Kniha Můžeš žít navždy v pozemském ráji vydaná v roce 1982 uvádí v původním vydání na straně 179 (české samizdatové vydání, strana 160 a 161) toto:

 

 

„Ježíš těmito slovy ukázal, že alespoň někteří z nespravedlivých lidí ze starověké Sodomy a Gomory budou na zemi během dne soudu. Můžeme očekávat, že někteří z nich budou vzkříšeni, ačkoli byli velmi nemravní.“ (faksimile viz str. 160 a str.161)

V pozdějším vydání z roku 1989 (česky 1990) tyto odstavce uvádějí zcela opačný závěr (str.179):

„Ano, lidé ze Sodomy a okolních měst pro svou přílišnou nemravnost utrpěli zničení, z něhož již zřejmě nikdy nebudou vzkříšeni.“ (faksimile viz str.179)

Je pravdou, že Společnost na tuto změnu nepřímo upozornila. Změna nepochybně souvisí se změnou výkladu Matouše 11:24, jak bylo uveřejněno ve Strážné věži 1.6.1988, p.30 (česky 3/1989 viz zde) v Otázce čtenářů, „Znamenají Ježíšova slova u Matouše 11:24, že ti, které Jehova zničil ohněm v Sodomě a Gomoře, budou vzkříšeni?“. V tomto rozboru je vysvětleno, že Společnost do roku 1964 tvrdila, že sodomští propadli věčnému zničení, pak od roku 1964 do 1988 se myslelo, že budou vzkříšeni (v této době byla také vydána kniha Žít navždy), a nyní se opět došlo k závěru, že vzkříšeni nebudou.

Je také pravdou, že tato kniha byla po léta používána (do roku 1995, kdy ji nahradila kniha Poznání, které vede k věčnému životu) jako základní učebnice pro ty, kteří chtěli studovat víru svědků Jehovových. Od učebnice samozřejmě očekáváme, že bude obsahovat nejnovější poznatky, které budou zachyceny v revidovaném vydání.

Máte však ve svém výtisku knihy Žít navždy uvedeno, že se jedná o revidované vydání?

Ti, kteří zažili původní výklad, nevidí na změně pochopitelně nic zvláštního. Určitě to není žádná zásadní otázka, na které stojí celá naše víra. A ti, kteří původní výklad nezažili, mohou v klidu žít v iluzi, že se sdělovací prostředek mezi nimi a Bohem, věrný a rozvážný otrok, ve svých výkladech Bible nemýlí.

(Pro další výzkum srovnej s článkem Právo na omyl)

(Ve skutečnosti se odpověď na otázku vzkříšení mužů ze Sodomy změnila v publikacích Společnosti mnohokrát - viz zde…)Pravda, která vede k věčnému životu – Celosvětový hlad v roce 1975?

Kniha Pravda, která vede k věčnému životu ve svém původním vydání z roku 1968 (česky vydána 1970) uváděla na stranách 88 a 89 v kapitole „Boží království přichází k moci uprostřed nepřátel“ rozbor znamení posledních dnů z Matoušovy 24.kapitoly. Na důkaz myšlenky o celosvětovém nedostatku potravin cituje knihu „Hlad-1975“ (od W. & P. Paddocka, 1967, str. 52, 55, 61.) a spojuje tak toto znamení s očekáváním roku 1975:

 

„Nedávno vydaná kniha „Hlad – 1975“ (angl.) píše o dnešním nedostatku potravin: „Hlad zachvacuje jednu zemi za druhou postupně ve všech světadílech, …Do roku 1975 bude v mnoha hladovějících národech na denním pořádku zmatek, anarchie, vojenská diktatura, rychlá inflace, zhroucení dopravy a chaotický neklid“.“

(faksimile viz str.88 a str.89)

Výtisky knihy Pravda po roce 1981 a encyklopedie Watchtower Library 2004 uvádí jiné znění odstavce 11 na stranách 88-89. Je zcela vypuštěna citace z knihy „Hlad-1975“ a je nahrazena jinou citací o hladu z článku z The London Times:

The Truth That Leads to Eternal Life chap. 10 pp. 88-89 God’s Kingdom Comes to Power in the Midst of Its Enemies

More recent reports have shown that a constant lack of adequate food, resulting in chronic malnutrition, has become the “major world hunger problem today.” The London Times reported:

“There have always been famines, but the scale and ubiquity [presence everywhere] of hunger today is on a totally new scale. . . . Today malnutrition is said to affect more than a thousand million people; perhaps as many as 400 million live constantly on the brink of starvation.”-June 3, 1980.

Původní citace prostě, jakoby zásahem Winstona Smithe, zmizela.

Jde pouze o aktualizaci knihy, která byla až do roku 1982, kdy byla nahrazena knihou Žít navždy, používána jako základní učebnice, pro ty, kdo chtěli studovat se svědky Jehovovými, nebo se jedná o zamlžení skutečnosti, že Společnost Strážná věž přikládala nepřiměřený význam roku 1975?Probuďte se z 22.5.1994 versus Strážná věž z 1.12.1998 – Zemřely tisíce dětí nebo ne?

Následující příklad neukazuje na změnu provedenou v jednom konkrétním článku. Týká se zcela protichůdných údajů uveřejněných v roce 1994 a 1998. Poukazuje však ve skutečnosti na daleko závažnější pokus o změnu historických faktů.

 

Článek v Probuďte se z 22.května 1994, Mladí lidé, kteří dali Boha na první místo, je uveden na straně 2 těmito slovy:

Probuďte se 94, 5/22 str. 2 Mladí lidé, kteří dali Boha na první místo

„V minulosti zemřely tisíce mladých lidí proto, že dali Boha na první místo. To se děje i dnes, jenomže ty dnešní tragické události se odehrávají v nemocnicích a soudních síních a týkají se otázky krevní transfúze.“

(celé znění článku je na uvedeno zde, faksimile strany 2 je zde)

Tento článek je veřejným přiznáním Společnosti Strážná věž, že její nauka o zákazu transfuze krve vedla minimálně u 27 dětí, vyfotografovaných na titulní straně tohoto čísla, ke smrti. V časopise jsou pak uvedeny příběhy některých z nich.

S překvapivým a zcela opačným tvrzením však přišla o 4 roky později Strážná věž z 1.12.1998. V článku Obhajujeme svoji víru se říká, že tvrzení o smrti mnoha dětí svědků Jehovových každý rok je naprosto nepodložené:

Strážná věž z 1.12.1998, str. 14, Obhajujeme svou víru

„4 Za druhé, svědkové Jehovovi bývají terčem falešných obvinění — nestoudných lží a zkresleného podání jejich náboženských názorů. Z toho důvodu se na ně v některých zemích neoprávněně útočí. Dále proto, že žádají o bezkrevní léčbu, která je v souladu s jejich přáním řídit se biblickým příkazem, aby se ‚zdržovali krve‘, jsou neprávem označováni jako „vrazi dětí“ a „sebevražedný kult“. (Skutky 15:29) Svědkové Jehovovi však ve skutečnosti přikládají životu velkou hodnotu a snaží se získat pro sebe i pro své děti nejlepší dosažitelnou léčbu. Obvinění z toho, že v důsledku odmítání transfúze krve každý rok umírá nespočetně mnoho dětí svědků Jehovových, je naprosto nepodložené. Biblická pravda nemá stejný vliv na všechny členy rodin, a proto svědkové bývají také obviňování z rozvracení rodin. Avšak ti, kdo svědky Jehovovy dobře znají, vědí, že svědkové kladou velký důraz na rodinné uspořádání a že se snaží řídit biblickými příkazy, aby manžel a manželka k sobě měli vzájemnou lásku a úctu a aby děti poslouchaly své rodiče, ať jejich rodiče jsou věřící, nebo nevěřící. (Efezanům 5:21–6:3)“

(faksimile strany 14 zde)

To jsou velmi silná slova. Znamená to také, že „falešná obvinění a nestoudné lži“ byly uveřejněny „někým“ v Probuďte se z 22.5.1994 ?

Nebo Velký bratr chce, aby si řadoví svědkové mysleli, že v podstatě všechny případy, kdy je lékařem nabízena krev, se dají vyřešit bezkrevními postupy, a že vlastně nikdy k žádné smrti dítěte z tohoto důvodu nedošlo?Příloha: Rok 1975 – Vhodný čas pro Boží zásah ?

K dalšímu výzkumu předkládáme některé výroky z publikací Společnosti Strážná věž, kterými se „vyrovnala“ s rokem 1975, kdy drtivá většina svědků očekávala příchod Armageddonu.

Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království, kap. 8 str. 104, „Nepřetržité ohlašování dobré zprávy (1942-1975)“, podnadpis „Řekni mi: co znamená rok 1975?“:

„Svědkové dlouho sdíleli názor, že Kristovo tisícileté panování bude následovat po
6 000 letech lidských dějin. Kdy však skončí 6 000 let lidské existence? Kniha Věčný život ve svobodě Božích synů, uveřejněná v angličtině na sérii oblastních sjezdů, které se konaly v roce 1966, poukazovala na rok 1975. Nová kniha vyvolala velké diskuse o roce 1975 hned na sjezdu, když si bratři prohlédli obsah.

Na sjezdu v Baltimore (Maryland) měl závěrečný proslov F. W. Franz. Začal slovy: „Těsně předtím, než jsem šel na pódium, ke mně přistoupil mladý muž a zeptal se: ‚Řekni mi: co znamená rok 1975?‘“ Potom se bratr Franz odvolal na mnohé otázky, které vyvstaly ohledně toho, zda látka v nové knize znamená, že v roce 1975 skončí Armagedon a Satan bude spoután. V podstatě řekl: ‚Mohlo by se to stát. Ale my to netvrdíme. U Boha je všechno možné. Ale my to netvrdíme. A ať nikdo z vás neříká nic určitého o tom, co se bude dít ode dneška do roku 1975. Ale hlavní na tom všem, drazí přátelé, je tato věc: Čas se krátí. Čas nesporně dobíhá.‘

V letech po roce 1966 jednali mnozí svědkové Jehovovi v souladu s duchem té rady. Na tento námět však byly uveřejněny jiné výroky a některé z nich byly zřejmě určitější, než bylo prospěšné. To uznala Strážná věž č. 17, 1980, v 1. studijním článku (z 15. března 1980, s. 17, angl.). (viz níže) Ale svědkové Jehovovi také byli upozorňováni, aby se zaměřili hlavně na konání Jehovovy vůle a nedali se strhnout daty a očekáváním brzké záchrany.“

Strážná věž 17/1980, studijní článek „Zvolit si nejlepší životní cestu“, odst. 5, 6 :

„5 Taková dychtivost, sama o sobě chvályhodná, vedla v naší době k pokusům určovat data pro vytoužené osvobození od trápení a těžkostí, jež jsou údělem lidí po celé zemi. Když vyšla kniha „Věčný život ve svobodě Božích synů“ a v ní poznámky o tom, jak by bylo vhodné, kdyby Kristovo tisícileté panství probíhalo souběžně se sedmým tisíciletím lidské existence, vyvolalo to značnou naději ohledně roku 1975. Tehdy i potom se vyskytovaly výroky zdůrazňující, že to je jen možnost. Nicméně spolu s takovými obezřetnými informacemi byly uveřejňovány také jiné výroky, které naznačovaly, že takové uskutečnění nadějí do onoho roku je spíše pravděpodobné, než jen možné. Litujeme, že tyto pozdější výroky zřejmě zastínily výroky obezřetné a přispěly k tomu, že naděje již vzbuzené se ještě upevnily.


(Zmíněné výroky viz např. :

.

SV 3/1969 a 11/1969 zde

a v knize Věčný život ve svobodě Božích synů,

viz str.28

a str.29)

Pokračování citace ze Strážné Věže 17/1980:

„6 „Strážná věž“ číslo 8, 1977, poskytla komentář o tom, že není radno upírat svůj zrak k nějakému určitému datu. Je zde řečeno: „Jestliže někdo pociťuje zklamání, protože tak nesmýšlel, měl by se nyní soustředit na to, aby tomu přizpůsobil svůj názor a aby pochopil, že Boží slovo neselhalo, nepodvedlo jej a nezpůsobilo mu zklamání, ale že jeho vlastní porozumění bylo založeno na nesprávných předpokladech.“ Výrazem „někdo“ jsou ve „Strážné věži“ zahrnuti všichni ze svědků Jehovových, kteří byli zklamáni, tedy včetně osob, které mají co dělat s publikováním informací, jež přispěly k upevnění nadějí zaměřených na ono datum.“

(faksimile Strážná věž 17/1980 - viz str.9 a 10)Odkazy:

Changing What Has Been Published, http://quotes.watchtower.ca
George Orwell, Nineteen eighty-four (1984), 1948
Věčný život ve svobodě Božích synů, 1966, (čeština 1972)
Pravda, která vede k věčnému životu, 1968, (čeština 1970)
Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1982, (čeština samizdat 1982)
Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království, 1993


Pokud není uvedeno jinak, všechny publikace vydala Společnost Strážná věž nebo některá její přidružená asociace, zejména: Watchtower Bible And Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association Brooklyn, New York, USA, Watchtower Bible And Tract Society of Pennsylvania


Ohlasy a diskuze - zde