Začali jako badatelé Bible, nyní Bibli zakazují?

Světové ústředí svědků Jehovových v Brooklynu oficiálně uznalo, že se v jejich organizaci rozvíjí „disidentské“ hnutí, které poukazuje na její omyly, a nechce být dále manipulováno vnucenou informační cenzurou.

Počátky badatelů Bible

Počátek svědků Jehovových se datuje do roku 1870, kdy Ch.T.Russel založil v Pensylvánii první skupinku badatelů Bible, která začala s nezávislým studiem Bible.(1, 2)

 

Byla to historická událost, když Russell — spolu s jinými muži a ženami hledajícími pravdu — začal v 70. letech minulého století s nezávislým studiem Bible. (1)

 

- Mohou ti být dějiny náboženství k něčemu užitečné?Strážná věž. 1.července 1988(7):30.

 

 

Podle pozdějšího Russellova společníka byla tato malá biblická třída vedena následovně: „Někdo položil otázku. Hovořilo se o ní. Vyhledaly se všechny biblické texty, které se k ní vztahovaly, a pak, když byly uvedeny tyto texty do uspokojivého souladu, byl učiněn závěr a ten zaznamenán.“ Jak Russell později uznal, období „od roku 1870 do roku 1875 bylo dobou stálého růstu v milosti a poznání a v lásce k Bohu a jeho Slovu“. (3)

 

- Ohlašování Pánova návratu (1870-1914). Kapitola 5. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:44.

 

Je však smutnou skutečností, že sám zakladatel Russell o 40 let později prohlásil, že jím předkládané výklady Písma jsou důležitější než Bible samotná.(4)

 

Rovněž shledáváme, že pokud někdo přestane studovat jednotlivé svazky Studií Písem (ačkoli je snad mnohokrát přečetl, ačkoli se s nimi v minulosti důvěrně seznámil, ačkoli je kdysi používal třeba i deset let) a odloží je a vrátí se jenom k Bibli, stane se mu, že i kdyby předtím deset let Bibli rozuměl, naše zkušenost ukazuje, že do dvou let bude zpět ve stejné temnotě, ze které vyšel. Na druhé straně, bude-li člověk číst Studie Písem včetně odkazů v nich uvedených, i kdyby nepřečetl ani stránku z Bible, bude za dva roky stále ve světle, protože bude mít světlo z Písma . (4)

- Watchtower. September 15 1910;31.

 

Viz též článek: Berojané a „věrný a rozvážný otrok“ (5)

Vyhlášení zákazu nezávislého zkoumání Bible

137 let od svých začátků dospěli původní badatelé Bible, nyní známí jako svědkové Jehovovi, k faktickému zákazu nezávislého studia Bible ve skupinkách mimo dohled ústředí. V interním bulletinu svědků Jehovových(6) jsou svědkové na celém světě upozorněni, že ústředí „nezávislé zkoumání Písma…neschvaluje“, což v newspeaku (7) svědků v podstatě znamená zakazuje.

(Pro zobrazení článku klikni)
 

 

Schránka otázek

 

Schvaluje „věrný a rozvážný otrok“, aby se skupiny svědků Jehovových scházely k nezávislému zkoumání Písma a společně o něm diskutovaly? (Mat. 24:45, 47)

 

Ne, neschvaluje. Přesto v různých částech světa někteří členové naší organizace vytvořili skupiny, kde nezávisle zkoumají biblické náměty. Někteří se společně věnují nezávislému studiu biblické hebrejštiny a řečtiny, aby ověřovali přesnost Překladu nového světa. Jiní zkoumají vědecké otázky, které se týkají Bible. Vytvářejí webové stránky a chat roomy, aby si vyměňovali názory a diskutovali o nich. Pořádají také konference a vydávají literaturu, v níž uvádějí své poznatky, a doplňují to, co je předkládáno na našich křesťanských shromážděních a v naší literatuře.

 

… „Věrný a rozvážný otrok“ tedy neschvaluje žádnou literaturu, shromáždění ani webové stránky, které nejsou připravovány nebo organizovány pod jeho vedením (Mat. 24:45-47) (6)

 

- Naše služba království. Září 2007;50(9):3.

 

Ústředí v Brooklynu, které se označuje jako „věrný a rozvážný otrok“ (Mat. 24:45, 47), je dle církevního práva v pojetí svědků Jehovových nejvyšším orgánem, jehož rozhodnutími se musí řídit všichni členové organizace. V opačném případě je takový člen exkomunikován.(8)

 

Odpadlíci jsou osoby, které úmyslně rozšiřují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi (tvrdošíjně na nich trvají a mluví o nich). (8)

 

- Odpadlictví. Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991:74-75.

 

Uznání disidentského hnutí

Kromě ostudného zákazu nezávislého zkoumání Bible, studia biblické hebrejštiny a řečtiny či vědeckých otázek souvisejících s Biblí, je v textu ve zmíněném bulletinu de facto uznána existence disidentského hnutí. Již na letošních Oblastních sjezdech svědků Jehovových (9) bylo zmíněno, že si členové musí dát pozor, aby nenavštěvovali internetové stránky tzv. bratrů disidentů, kteří poukazují na některé nesprávné věci v organizaci.

Nyní ústředí oficiálně uznává, že „v různých částech světa“ existují nezávislé studijní skupiny, které „členové naší organizace vytvořili“. Vytvořili je „členové organizace“, tedy bratři a sestry, kteří jsou svědky Jehovovými. Jejich činnost již nemůže ústředí ignorovat neboť „vytvářejí webové stránky… pořádají … konference a vydávají literaturu“. Tito křesťané zde nejsou označeni jako odpadlíci, ačkoliv osoby, jenž „ úmyslně rozšiřují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi“ (8) , mají být exkomunikováni. Vyloučení již nepředstavují pro organizaci svědků žádný problém, neboť každý řadový svědek je naučen, že se nesmí s odpadlíkem ani bavit, natož poslouchat jeho názory či číst jeho dopisy.(10)

 

A tak až dodnes, ať jsou kdekoli na světě, ti ze svědků Jehovových, kterým jejich svědomí neumožňuje souhlasit naprosto ve všem s naukami organizace nebo jejími organizačními postupy, žijí v ovzduší strachu, které je nutí mít se neustále na pozoru ohledně toho, co říkají, co dělají, co čtou, s kým se stýkají a kdo jim píše, a jsou svíráni kazajkou cenzury dokonce i tehdy, jestliže se jedná o jejich přátele nebo blízké příbuzné. Jak jsem se již zmínil, z mé osobní zkušenosti vyplývá, že někteří se nepředstaví, když mi telefonují, jiní používají krycí jména nebo si pro korespondenci se mnou nebo s jinými vyloučenými svědky zřizují anonymní poštovní přihrádky. Jsou v postavení „rukojmích“, do kterého je odsuzuje schopnost organizace zpřetrhat všechny vazby s jejich přáteli, rodinou nebo kýmkoli jiným, kdo spadá do sféry jejího organizačního působení, a jediný způsob jak přežít je přistoupit na podmínky, které Společnost určuje.(10)

 

- Franz R. Hledání křesťanské svobody. Straznavez.CZ & Commentary Press, 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm#obsah.

 

Skutečnost, že takové nezávislé výzkumy provádějí „členové organizace“ je pro ústředí něčím zcela novým. Nelze zde použít nálepky „odpadlík“ a tím záležitost smést ze stolu. Vedoucí sbor svědků Jehovových musel přiznat, že již nemá absolutní nadvládu nad myšlením a nad svědomím všech členů organizace.

Prognóza?

Jakým směrem se bude ubírat organizace svědků Jehovových dále? Opustí některé svoje extrémy a „sektářské“ rysy a změní se ve standardní církev?

Je uveřejněný zákaz nezávislého zkoumání Bible posílením totalitní linie a nadvlády ústředí? Jak budou reagovat řadoví členové organizace?

Pravděpodobně k žádnému náhlému přesmyku nedojde. Spíše pravověrní svědkové, kterým bezvýhradná loajalita vůči ústředí vyhovuje, neshledají na tomto zákazu nic zvláštního. Zcela jistě je však toto vyjádření pro všechny svědky také návodem kde a co hledat. Zvláště se to týká těch, kteří si uvědomují svoji osobní zodpovědnost před Bohem, a jejichž osobní svědomí je v krizi vůči požadavkům organizace, a kteří tak porozumí, že nejsou ve svých pochybách osamoceni.

Michal Malý, 16.8.2007


Literatura a související odkazy

1. Mohou ti být dějiny náboženství k něčemu užitečné?Strážná věž. 1.července 1988(7):30.

2. Proč svědkové Jehovovi zůstávají ostražití Strážná věž. 1.května 1994;115(9):24.

3. Ohlašování Pánova návratu (1870-1914). Kapitola 5. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:44.

4.Watchtower. September 15 1910;31.

5. Berojané a "věrný a rozvážný otrok". Infofórum StraznavezCZ, 2006; http://www.straznavez.cz/Zdomova/berojane.htm.

6. Schránka otázek. Schvaluje "věrný a rozvážný otrok", aby se skupiny svědků Jehovových scházely k nezávislému zkoumání Písma a společně o něm diskutovaly? (Mat. 24:45, 47). Naše služba království. Září 2007;50(9):3. Faksimile viz zde - PDF

7. Malý M. Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu "1984". Infofórum StraznavezCZ, 2005; http://www.straznavez.cz/Zdomova/Zmeny/zmeny.htm.

8. Odpadlictví. Dávejte pozor sami na sebe a na celé stádo. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1991:74-75.

9. Malý M. Následujme Krista! Oblastní sjezdy svědků Jehovových 2007. Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/nasledujmeKrista2007.htm.

10. Franz R. Hledání křesťanské svobody. Straznavez.CZ & Commentary Press, 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm#obsah.Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz