Následujme Krista!

Oblastní sjezdy
svědků Jehovových 2007


 

 

Proč jsou každoročně konány sjezdy svědků Jehovových?

1) Větší propagace náboženství svědků Jehovových díky zájmu médií o tyto masové akce.

2) Utvrzení přítomných o správnosti své víry na základě podvědomého ztotožnění se se shromážděnou masou.

3) Ekonomický profit pro Společnost Strážná věž díky dobrovolným příspěvkům.

Následujme Krista!“ je téma letošních masových setkání svědků Jehovových po celém světě. Účelem těchto každoročně konaných akcí je větší propagace náboženství svědků Jehovových díky vzbuzení zájmu médií. Sjezdy dále slouží k tomu, aby přítomné svědky utvrdily o správnosti své víry na základě podvědomého ztotožnění se se shromážděnou masou. A v neposlední řadě setkání přináší výrazný ekonomický profit pro Společnost Strážná věž díky zde vybraným dobrovolným příspěvkům.

Dobrovolné příspěvky

Svědkové jsou během programu několikrát pochváleni za dary (nenápadné upozornění), které vhazují do velkých schránek umístěných viditelně na mnoha místech stadionu. Ačkoli si většina svědků myslí, že tyto peníze slouží především k pokrytí nákladů sjezdu, není tomu tak. Vybraná částka obvykle tyto náklady mnohonásobně převyšuje, a je odesílána na účet Watchtower Society. 1,2

(Další podrobnosti viz zde - Dobrovolné dary vybírané na sjezdech svědků Jehovových 3)

(Ukázka propagačního letáku svědků Jehovových)

Následují svědkové Jehovovi Krista?

Ano i ne.

SJ dodržují vpodstatě všechny pokyny, které jsou zaznamenány v Bibli jako výroky Ježíše Krista. V tomto smyslu jsou jeho následovníky.

Ježíš Kristus však v náboženství svědků Jehovových splývá s jejich nejvyšším ústředím, tzv. vedoucím sborem v Brooklynu. Ten je tvořen skupinou 10-18 mužů, kteří mají duchovní kontrolu nad výkladem i praktickou realizací víry cca 6 milionů svědků na celém světě. Protože výklad předkládaný vedoucím sborem v časopise Strážná věž, knihách, či v dopisech psaných jednotlivým odbočkám má ve sporných případech větší váhu než Bible, jsou řadoví svědkové ve skutečnosti více jejich následovníky než následovníky Krista. Potvrzuje to i výrok v dubnovém vydání Strážné věže4, který podřízenost Kristu ztotožňuje s podřízeností vedoucímu sboru.

Následujme Krista = Následujme vedoucí sbor?

Strážná věž,
1.dubna 2007

(Pro zvětšení klikni)

 

„Když se tedy loajálně podřizujeme pokynům věrného otroka a jeho vedoucího sboru, podřizujeme se Kristu, který je otrokovým Pánem.“ 4

 

- Buďme loajální ke Kristu a jeho Věrnému otroku. Strážná věž. 1.dubna 2007;128(7):21-25.

 

 

 

 

Zamlžení významu Ježíše Krista

Dalším velmi závažným přestupkem je to, že svědkové Jehovovi ve své Bibli (Překlad Nového světa Svatých Písem 5) zatemnili skutečný význam Ježíše Krista.

V Novém zákoně nahradili výraz „Pán“ nebo „Bůh“ na více než 200 místech jménem „Jehova“, ačkoliv se na žádném z nejstarších dochovaných fragmentů Nového zákona toto jméno nikdy nevyskytuje. Problém vzhledem ke Kristu vzniká z toho důvodu, že některé takto upravené pasáže se vztahují na „Pána“, kterým je míněn Ježíš Kristus. Překlad svědků neumožňuje čtenáři, aby si sám z okolního kontextu dosadil, zda je výrazem „Pán“ či „Bůh“ míněn Ježíš nebo jeho Otec. Tak dochází k zamlžení významu úlohy Ježíše Krista, a svědkové jej proto nemohou následovat úplně.

(Ohledně Božího jména v Novém zákoně viz zde - Boží jméno v Novém zákoně 6)

Michal M.Malý, 1.července 2007Místa konání v ČR:

6.-8.července 2007, PRAHA, Strahov, Stadion Evžena Rošického

13.-15.července, OLOMOUC, Andrův stadion

20.-22.července, PRAHA, Sjezdový sál Praha-Stodůlky, Armády 1306/2b (v ruském jazyce)


Program (vybrané body)

(Úplný program v PDF zde: *. )

Pátek (9:20-17:05)

9:20 Zahájení

Sobota (9:20–17:05)

11:40 Proslov „Vítejte na té nejlepší životní cestě!‘“, následovaný od 12:10 veřejnými křty nových SJ

14:05 Symposium: Nenásledujme …

„zástup“

„své srdce ani své oči“

„neskutečnosti“

„falešné učitele“ (disidenti)

„falešné historky“ (narážka na mnohamilionovou mimosoudní dohodu? – viz zde)

„Satana“

15:05 Máme to nejlepší vzdělání ze všech, protože jsme "vyučeni Jehovovu" (proslov zdůrazňuje zdůrazňuje nevýhody vysokoškolského studia - AUDIO viz zde)

15:25 Pomozme jim vrátit se do stáda (apel směrem k nečinným svědkům Jehovovým)

16:25 „Pojď, buď mým následovníkem“ (uveřejnění nové knihy Společnosti Strážná věž)

(Nová kniha vydaná Společností Strážná věž)
(Dramatizace uvedená na sjezdu)

Neděle (9:20-16:10)

13:45 DRAMATIZACE: Oblékněte si poníženost mysli (divadelní představení)

16:00 ZávěrLiteratura a související odkazy:

1. Franz R. In Search Of Christian Freedom. 3 ed. Atlanta: Commentary Press; 2002.

2. Franz R. Hledání křesťanské svobody. Straznavez.CZ & Commentary Press, 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm#obsah.

3. Malý M. Dobrovolné dary vybírané na sjezdech svědků Jehovových. Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Finance/dobrovolnedary_sjezdy.htm.

4. Buďme loajální ke Kristu a jeho Věrnému otroku. Strážná věž. 1.dubna 2007;128(7):21-25.

5. Svaté Písmo - Překlad nového světa. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

6. Malý M. Boží jméno v Novém zákoně. Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Jmeno/bozijmeno_novyzakon.htm.

 

Zvláštní sjezd svědků Jehovových v roce 2006 "Vysvobození je na dosah" - viz zde.

Bláha Z. Vlak do stanice „Naděje“. Infofórum StraznavezCZ, duben, 2006; http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/blaha.htmOhlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz