Boží jméno v Novém zákoně

Svědkové Jehovovi vložili do svého překladu Bible jméno „Jehova“ na 237 místech v hlavním textu. Má tato změna textu Písem oprávnění? Může tato změna ovlivnit chápání významu Ježíše Krista?

V úplném znění Bible svědků Jehovových Svaté Písmo - Překlad nového světa (se studijními poznámkami)1 je v kapitole 1D „Boží jméno v křesťanských řeckých písmech“ uveden soupis 28 pramenů (značka „J“) jako doklad existence biblických fragmentů obsahujících na různých místech jméno „Jehova“ (resp. hebrejské znaky JHVH). Nejstarší z těchto pramenů pochází ze 14.století, pět jich je ze století šestnáctého a ostatní jsou mladší. Přitom, jak uvádí kniha Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné2, je „dnes k dispozici …více než 13.000 rukopisů [zlomků Nového zákona]. Pocházejí z doby od 2. do 16. století n. l.“

Z těchto 13.000 nejstarších dochovaných zlomků Nového zákona ani jediný neobsahuje jméno „Jehova“.

 

Zásobárna více než 13 000 rukopisů.

 

Dnes je k dispozici ohromná zásobárna, která nabízí opisy manuskriptů ke všem 27 kanonickým knihám. Některé z nich obsahují rozsáhlé části Písma; jiné jsou pouhými zlomky. Podle jednoho výpočtu existuje více než 5 000 rukopisů v původní řečtině. Kromě toho existuje přes 8 000 rukopisů v různých jiných jazycích — celkem více než 13 000 rukopisů. Pocházejí z doby od 2. do 16. století n. l. a všechny pomáhají v určení pravého, původního textu.

- Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné, str. 316, odst. 11,
Studie číslo 6 — Křesťanský řecký text Svatých písem2

 

Během více než 1000 let se v Novém zákoně jméno Jehova nevyskytuje, a na svědky změněných místech je v nich vždy používáno slovo „Pán“ nebo „Bůh“.

Výskyt jména „Jehova“ v rukopisech Nového zákona během historie

.

Př.n.l.

1.století n.l.

2. až 16.století

16. až 20.století

Nový zákon

. 0 dochovaných zlomků
13.000 rukopisů neobsahujících na žádném místě jméno „Jehova“
28 rukopisů obsahujících „Jehova“ alespoň na jednom místě

(Starý zákon)

(Jméno Jehova se v některých rukopisech vyskytuje – Starý zákon však není předmětem sporu ohledně výskytu „JHVH“ v Překladu nového světa)

13.000 nejstarších rukopisů Nového zákona neobsahuje jméno Jehova oproti 28 mladším, které je na některém místě obsahují

Svědkové tuto skutečnost sami přiznávají, ale činí to matoucím způsobem. Například publikace Boží jméno, které přetrvá navždy3 v kapitole Boží jméno a „Nový zákon“ uvádí, že „…žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno“.

Další odstavce této brožury však důkladně matou čtenáře, neboť pro důkaz výskytu Jehova v Novém zákoně je uvedeno několik příkladů starých opisů Septuaginty a Vulgáty, které jméno obsahují. To je sice pravda, ale jedná se o opisy Starého, nikoliv Nového zákona.

Obdobně nepřítomnost jména „Jehova“ odůvodňuje encyklopedie Hlubší pochopení písma4 na str. 817 pod nadpisem Proč není božské jméno ve své plné podobě obsaženo v žádném existujícím starověkém rukopise Křesťanských řeckých písem?. Pro důkaz uvádí tzv. Aquilův překlad, který sice jméno obsahuje, ale opět se jedná o překlad nikoliv Nového, ale Starého zákona.

(Pozn.: Ve výrazu, který je použit ve Zjevení - „Halelu-jah“ - se zkrácená podoba jména vyskytuje ve všech překladech Bible. Tento výskyt však není spornou otázkou.)

Podobně argumentuje Společnost Strážná věž ve všech publikacích, kde obhajuje vložení jména Jehova do Nového zákona ve své Bibli. Vždy se odvolává na staré řecké rukopisy, které je obsahují. Vždy se jedná o překlady Starého zákona, nikoliv Nového.

Jméno chybí v sedmi dopisech

Nový zákon Části neobsahující Boží jméno
Matouš .
Marek .
Lukáš .
Jan .
Skutky apoštolů .
Římanům .
1. Korinťanům .
2. Korinťanům .
Galaťanům .
Efezanům .
Filipanům x
Kolosanům .
1. Tesaloničanům .
2. Tesaloničanům .
1. Timoteovi x
2. Timoteovi .
Titovi x
Filemonovi x
Hebrejcům .
Jakub .
1. Petra .
2. Petra .
1. Jana x
2. Jana x
3. Jana x
Juda .
Zjevení .
Křesťanských řeckých písmech — Překladu nového světa se jméno „Jehova“ nevyskytuje ve vlastním textu v sedmi dopisech
Raymond Franz v knize Hledání křesťanské svobody5,6 v kapitole Lid pro jeho jméno píše: „I ve vlastním překladu Strážné věže (Svaté Písmo - Překlad nového světa7), nacházíme celé dopisy napsané apoštoly, ve kterých jméno „Jehova“ zcela chybí. K nim patří: Filipanům, První Timoteovi, Titovi, Filemonovi a tři Janovy dopisy. Každý svědek Jehovův musí čestně přiznat, že by bylo nemyslitelné, aby význačný člen jejich společnosti rozebíral duchovní téma, a přitom by ve svém písemném pojednání často nepoužíval jméno „Jehova“. Pokud by někdo napsal dopis, který by svojí délkou a závažností byl podobný Pavlovu dopisu Filipanům, jeho pastýřským dopisům Timoteovi a Titovi nebo třem pastýřským dopisům Jana, které jsou plné vybízení a napomínání v klíčových otázkách víry, a přitom by opakovaně nepoužíval jméno „Jehova“, vystavil by se mezi Jehovovými svědky nebezpečí, že bude nařčen z odpadlictví. Přesto v jejich vlastním Překladu nového světa nacházíme sedm apoštolských dopisů pojednávajících o životně důležitých duchovních otázkách, ve kterých se jméno „Jehova“ prostě nevyskytuje. Tak i z hlediska Překladu nového světa musíme dojít k závěru, že když apoštolové Pavel a Jan psali své dopisy, zcela zřejmě se neohlíželi na normu, kterou zavedla organizace Strážná věž. Nebo obráceně a přesněji: Norma, kterou zavedla organizace Strážná věž, neodpovídá apoštolskému pojetí z prvního století."

Například apoštol Pavel v Římanům 10:13 píše: „Každý kdo vzývá jméno Pána, bude zachráněn.“ V kontextu (1 až 17 verš) se stále mluví o Ježíši Kristu. V Bibli svědků je slovo Pán nahrazeno jménem Jehova. Toto nahrazení je podepřeno podobným vyjádřením z Joele 2:32. Překlad svědků Jehovových však takto ignoruje tisíce dochovaných starobylých rukopisů, včetně těch nejstarších, které na tomto místě obsahují slovo „Pán“.

Výše citovaný Raymond Franz5,6 dále uvádí: „Petr ve své řeči pronesené o Letnicích nejprve z Joelova proroctví citoval přesně tentýž výraz jako apoštol Pavel, a potom shromážděným lidem řekl, že by každý z nich měl být „pokřtěn ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů“. (Skutky 2:38) Ještě později vyznal před Sanhedrinem, že „v žádném jiném není záchrana, protože pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni“. (Skutky 4:12) Při setkání s Kornéliem a ostatními Petr prohlásil o Kristu, že „O něm vydávají svědectví všichni proroci [mezi něž Joel patřil] že každý, kdo v něj uvěří, získává odpuštění hříchů prostřednictvím jeho jména“. (Skutky 10:42, 43)) V době obrácení Saula z Tarsu učedník Ananiáš ve vidění rozmlouval s Ježíšem a zmínil se přitom o lidech, „kteří vzývají tvé jméno“. Když později Pavel (bývalý Saul) na tuto událost vzpomínal, citoval Ananiáše a jeho slova o tom, že Bůh zamýšlel, aby Pavel „viděl Toho spravedlivého a slyšel hlas jeho úst“, aby mohl „být svědkem přede všemi lidmi“ o tom, co viděl a slyšel. Poté Pavel dodal, že mu Ananiáš řekl: „Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy tím, že budeš vzývat jeho [Kristovo] jméno“. (Skutky 9:14, 17, 21; 22:14-16)“

(Další informace k otázce Božího jména např.: Šubrt J. Past na Davida. Infofórum StraznavezCZ, 28.listopadu, 2006; http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/subrt2.htm. )

Změna původního výrazu v Římanům v 10.kapitole není jediným případem, v němž 237 vsuvek jména „Jehova“ v Překladu nového světa (tam, kde je v původním opisu v řeckém jazyce slovo „Pán“ či „Bůh“) má za následek odstranění odkazu na Krista, ke kterému kontext buď vede nebo toto uplatnění jasně umožňuje. (Viz 1.Korinťanům 7:17-23, 16:10, 2. Korinťanům 3:14-18, Efezanům 2:19-22, 6:5-9, Kolosanům 3:22-24, 2.Tesaloničanům 2:2, Jakub 5:14, 15)

Je nutné změnit paradigma

Svědkové Jehovovi vycházejí ve svém uvažování ohledně jména z chybného základního předpokladu. Totiž, že kdekoliv se v Novém zákoně vyskytuje citace Starého zákona obsahující slovo „Pán / Bůh“, je možné ho nahradit jménem "Jehova". To je chybný předpoklad. Existují biblické pasáže, kde pisatel Nového zákona uplatňuje citaci ze Starého zákona, která mluví o Bohu Otci – JHVH, na Ježíše Krista. Příkladem je text Žalmu 102 citovaný Pavlem v dopise Hebrejcům (Židům) 1:1-14. V Žalmu se hovoří o Jehovovi, ale Pavel přesto uplatňuje tato vyjádření patřící původně Bohu Otci na Ježíše Krista. A proto odvolávání se na Starý zákon na podporu uvedení jména "Jehova" v Novém zákoně není spolehlivé.

(Více k tématu úlohy Ježíše Krista např.: Bláha Z. Vlak do stanice „Naděje“. Infofórum StraznavezCZ, duben, 2006; http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/blaha.htm - viz zde.) .

Michal M.Malý, 1.července 2007

Literatura a související odkazy:

1.Svaté Písmo - Překlad nového světa (se studijními poznámkami). New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1984.

2.Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1990.

3.Boží jméno, které přetrvá navždy. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1984.

4.Hlubší pochopení Písma. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1998.

5. Franz R. In Search Of Christian Freedom. 3 ed. Atlanta: Commentary Press; 2002.

6. Franz R. Hledání křesťanské svobody. Straznavez.CZ & Commentary Press, 2007; http://www.straznavez.cz/Freedom_Czech/freedomObsah.htm#obsah.

7.Svaté Písmo - Překlad nového světa. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

Bláha Z. Vlak do stanice „Naděje“. Infofórum StraznavezCZ, duben, 2006; http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/blaha.htm - viz zde.

Šubrt J. Past na Davida. Infofórum StraznavezCZ, 28.listopadu, 2006; http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/subrt2.htm.

Malý M. Následujme Krista! Oblastní sjezdy svědků Jehovových 2007. Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/nasledujmeKrista2007.htm.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz