Mlčící ovečky

„Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují ovce mé pastvy!“

Jeremjáš 23:1

Svědkové Jehovovi jsou známí jako slušní a mravně žijící lidé. Mnoho lidí je proto překvapeno zprávami, které tvrdí, že náboženská organizace svědků Jehovových je útočištěm a doslovným pozemským rájem pro pedofily. 1

Pozn.: Během hovoru o případu pedofila, který byl řešen v místním sboru svědků Jehovových [v ČR] mi starší, jenž záležitost posuzoval, na mou námitku, proč nebylo na pachatele podáno oznámení na policii, výslovně řekl: „Já jsem přesvědčen, že to je vnitřní věc sboru, a že ‚césar‘ [rozuměj úřady, soudy, policie …] prostě nemá právo to vědět.

Tisíce dětí svědků Jehovových bylo a je stále sexuálně zneužíváno. Mnoho z nich se nikdy nedovolalo spravedlnosti, protože vnitřní náboženská pravidla této skupiny dovolují zavrhnout a nerespektovat zákony (v jejich náboženské terminologii „světské zákony“), které s nimi nejsou v souladu. Takový postup je odůvodněn výrokem ze Skutků 5:29 „musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi“.

Od osoby, která se v organizaci svědků Jehovových dopustila závažného hříchu nebo jejíž hřích se stal všeobecně známým, se očekává, že se podrobí rozhodnutí tzv. právního výboru (církevní soud), který je tvořen staršími (presbytery) sboru. Pokud se provinilá osoba sama nejde přiznat starším ke svému hříchu, a ani po obvinění nepřizná svou vinu, musí mít právní výbor svědectví nejméně dvou (jeden nestačí) svědků o jeho hříchu. Toto pravidlo je založeno na doslovném výkladu slov zapsaných v Matoušovi 18:15,16: „…jestliže zhřeší tvůj bratr, jdi a odhal jeho chybu mezi čtyřma očima. Jestliže ti bude naslouchat, získal jsi svého bratra. Jestliže ti však nebude naslouchat, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby každá záležitost byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků.“ 2 Dodržování pravidla o dvou svědcích je striktně vyžadováno za každé situace. Nejvyšší ústředí svědků Jehovových, tzv. vedoucí sbor v Brooklynu, dává v tomto ohledu i pro případy zneužívání dětí jasné pokyny:3

 

„Pokud je obvinění popřeno, měli by starší vysvětlit tomu, kdo obvinění vznesl, že z právního hlediska se již nic dalšího nedá dělat. Sbor bude obviněného nadále považovat za nevinného. Bible říká, že k tomu, aby se mohlo zakročit právně, musí být dva nebo tři svědkové. (2. Korinťanům 13:1; 1. Timoteovi 5:19) I kdyby si více lidí „vzpomnělo“, že byli zneužiti týmž člověkem, jsou takové „vzpomínky“ bez dalších dokladů příliš nespolehlivé, než aby se jimi dalo podložit právní rozhodnutí. To neznamená, že se tyto „vzpomínky“ považují za nepravdivé (či pravdivé). Při právním jednání se však musí postupovat podle biblických zásad.“

 

- Útěcha pro lidi se 'zkrušeným duchem'. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):28-29.

 

(Pozn: Ačkoli není časopis Strážná věž dáván mezi svědky na roveň Bibli, stávají se všechny pokyny, které jsou v něm zapsány, součástí pravidel života v této náboženské skupině.)

Díky této politice se staly případy zneužívání dětí ve sborech svědků Jehovových po léta zcela nepostižitelnými. Který pedofil znásilní dítě před očima dvou nebo tří svědků, aby pak mohli dosvědčit jeho zločin? Díky tomuto pravidlu stačí agresorovi, aby svou vinu popřel, a tak je většina obětí, která přednesou starším obvinění o zneužívání, odmítnuta. Nemají více než jednoho svědka – sebe sama! Případ je tím uzavřen. Ještě horší situace pro oběť však nastane, pokud na svém obvinění trvá. Oběť je varována, že by mohla být vyloučena (exkomunikována) ze sboru svědků Jehovových, protože se dopouští pomluvy o někom, kdo se neprovinil žádným hříchem potvrzeným „dvěma svědky“. Proti této politice si drtivá většina svědků nedovolí se postavit ze strachu, že by byli nařčeni z buřičství a ze ztráty víry ve vedení tzv. věrným a rozvážným otrokem, resp. jeho vedoucím sborem v Brooklynu. A hrozbou je pak opět vyloučení, což se v myslích svědků rovná odříznutí od Boha, věčného života, a díky pravidlu o zákazu komunikace s vyloučeným i od všech dosavadních přátel.

„Mlčící ovečky“

V roce 2001 bývalý svědek Jehovův Bill Bowen, který byl 20 let starším sboru v Kentucky, založil organizaci nazvanou „Mlčící ovečky“ (Silent Lambs).4 Jeho svědomí se již dále nemohlo vyrovnávat s tím jak jsou v jeho vlastním náboženství případy týrání a zneužívání dětí „zametány pod kobereček“. Uvědomil si, že vyučování Ježíše Krista nikdy nesměřovalo k tomu, aby byli chráněni a skrýváni ti, kteří ubližují malým dětem, a že tento výklad Bible a tato náboženská politika organizace nemůže mít boží požehnání.

Jenom během prvních dvou let ho kontaktovalo okolo šesti tisíc obětí zneužívání v rámci sborů svědků Jehovových. Na rozdíl od Společnosti Strážná věž (vydavatelská a nakladatelská společnost svědků Jehovových) se „Mlčící ovečky“ staly azylem pro oběti a zastáncem jejich práv ve věci nevyslovitelných zločinů vůči jejich vlastním tělům, dále ve věci nesmírné nespravedlnosti způsobené staršími, kteří se tvářili jako jejich pastýři, a také před organizací, která sama sebe prohlašuje za zástupce Boha na zemi. „Mlčící ovečky“ pomohly dostat mnoho případů před soud a mnoho starších již bylo odsouzeno a uvězněno.

Bill Bowen byl po zahájení činnosti „Mlčících oveček“ z řad svědků Jehovových vyloučen. Ale díky tomu, že se skutečně postaral o tisíce ovcí, stal se příkladem opravdového a zbožného pastýře. Díky pozornosti, kterou věnují úřady a soudy tomuto závažnému problému v USA i v dalších zemích, je naděje, že mnoho dětských obětí, které byly obětovány poprvé zvrhlými jednotlivci a podruhé organizací Svědků Jehovových ve prospěch zachování jejího „dobrého jména“, se dočká slitování a práva.

„A lidé k němu začali přinášet malé děti, aby se jich dotýkal; ale učedníci jim to vytýkali. Když to Ježíš viděl, rozhořčil se a řekl jim: „Ať ke mně malé děti přicházejí; nepokoušejte se je zastavit, neboť takovým patří Boží království.“ 2

Marek 10:13–14

10.2.2007, -MM-

(Převzato z Life & Liberty - An American Blog a redakčně upraveno.1 )

Související odkazy:

- Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR (NSSJ v ČR) starším týkající se obtěžování dětí - http://www.straznavez.cz/Pedofil/obtezovanidopisy.htm .

- Oficiální dopis odbočky ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí -http://www.straznavez.cz/Dokumenty/WTSletter06_01_2001.htm .

 

Literatura:

1. Pearson R. Silent Lambs. http://www.dailyrecord.com/blogs/rpearson/2007/02/silent-lambs.html.

2.Svaté Písmo - Překlad nového světa. Rev ed. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1999.

3. Útěcha pro lidi se 'zkrušeným duchem'. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):28-29.

4. Silent Lambs. http://www.silentlambs.org/.Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz