Ztracená kniha společnosti Strážná věž? - II.část

„Komentář k Jakubovu dopisu“

Jak úspěšně projít zkouškou

V první kapitole svého dopisu se Jakub zabývá zkouškami. Všichni procházíme různými zkouškami víry. Často se ptáme: „proč“ a „proč zrovna já, když on ne“ apod. Jakub nás vede ke správnému pohledu. Zkoušky posouvají dopředu. Každá zkouška nás něco nového naučí. (Dá se také říci, že se to z pohledu druhých nemusí vždy tak jevit. Zvláště, když nás zkouška posune dopředu tam, kde by to oni nečekali.)

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 10:
Jako křesťané se setkáváme s mnoha zkouškami. Řecký výraz, který znamená „setkat se s“, se vztahuje na neočekávané a nevítané setkání, například když se někdo ocitne tváří v tvář lupiči.

Zkouška v podobě reportáže TV NOVA

Například v současné době přišla zkouška v podobě reportáží na TV Nova (viz Stopa vede k Jehovovi a další reportáže - zde). Pro mnoho těch, kteří již něco věděli nebo některé aktéry znali osobně, mohlo být šokující, jakým způsobem se k této otázce postavila organizace - mlčení a popírání skutečností, klamavý dopis. Stačilo přece říci: „ano stala se chyba, litujeme toho a učinili jsme kroky k nápravě.“ Myslím, že bychom dokázali unést pravdu. To ovšem není styl NSSJ v ČR a ani jinde ve světě.

Přišla tedy zkouška víry. Ovšem víry v organizaci. Jenomže to si v první chvíli člověk neuvědomí - organizace je totiž s Bohem v naší mysli velmi pevně spojena. A tak nás zkouška může posunout dopředu. A to právě tím, že nám pomůže oddělit víru v Krista od víry v organizaci. Pomůže nám uvědomit si, že naši víru v Boha a v Krista zkouška neovlivňuje vůbec. Podle zásady Luk 16:10 si totiž najednou lze položit otázku: „nepoužívá náhodou podobný klamavý postoj organizace i v jiných věcech?“. A tak dochází k prozření a následně k odstranění překážky v mysli. Překážky v podobě dokonalé organizace, která se staví do role prostředníka mezi Bohem a lidmi, místo do role, která je jí určena, do role pomocníka. Organizace dostane v naší mysli správné místo. Poznáváme pravdu a ta osvobozuje. (Jan 8:32) Sami přebíráme zodpovědnost za sebe a svou víru.

Jak mohou v této zkoušce pomoci myšlenky z „Komentáře k Jakubovu dopisu“?

Pokud máme poznat pravdu a nechat se osvobodit, pak je zde na místě Jakubova poznámka o správném rozpoložení mysli při zkoumání hlubokých Božích věcí. Naše city jsou náhlým prozřením velmi rozjitřeny. Neměli bychom chovat v srdci hněv. Ten brání působení ducha a brání nám v přístupu k Bohu. Můžeme také udělat unáhlená rozhodnutí, kterých budeme později litovat.

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 24:
Z toho je zřejmé, že ke zkoumání pravdy musíme přistupovat se správným rozpoložením mysli a srdce. Člověk, který je nějak vzrušen, nemůže skutečně pochopit význam Božích požadavků.

Slovo působí spolu s Božím duchem. Tak dochází k vytvoření nové osobnosti, ale nejen jí. (Stejným způsobem docházíme i k pochopení hlubokých Božích věcí.)

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 26:
Vštípené „slovo“ zplodí s pomocí Božího ducha novou osobnost, která odpovídá Božímu obrazu. Tím dosahuje křesťan schválení u Boha i u Krista.

Skutečný křesťan, který prozřel - přestal vkládat důvěru v „urozené a syna pozemského člověka“ (Žalm 146:3), také poznává, že formální uctívání – číst Bibli a chodit na shromáždění, nebo-li to, co se dnes tak vehementně zdůrazňuje, je „falešné uvažování“. Ne, že by to bylo moc, je to málo a je to úplně špatně, pokud je to jenom dodržování pravidel.

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 27:
Někdo si možná myslí, že splnil svou náboženskou povinnost, jestliže se účastnil křesťanských shromáždění, uctivě naslouchal tomu, co se tam říkalo, a potom se věnoval osobnímu čtení Bible. A přece v jiných ohledech se možná jeho život příliš neliší od života lidi, kteří netvrdí, že jsou Božími služebníky

Kromě návštěvy shromáždění se často zdůrazňuje nutnost neustálého zkoumání publikací společnosti. Publikace jsou kvalitní a leccos se v nich dá najít, čtu je rád. Je však nutné k nim přistupovat se správným postojem. SV nejsou dodatky k Bibli.

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 29:
Výraz „zákon, který náleží k svobodě“, se vztahuje na novou smlouvu, jejíž zákony jsou napsány na srdce.
Komentář k Jakubovu dopisu, str. 28:
[tento zákon] Nepotřebuje žádné dodatky v podobě lidských podání, které by doplnily nebo vynahradily nějaký nedostatek.

Co je tedy ten zákon, který náleží ke svobodě?

Pohnutkou našich činů je láska a nikoliv strach z trestu, pravé křesťanství je pozitivní silou. K vytváření soupisu dodatků vede nevíra v sílu křesťanství, nedůvěra v bratry a touha po moci.

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 29:
Křesťané tedy nejsou pod nějakou rozvláčnou sbírkou předpisů a nařízení, ale jsou vedeni Boží zjevenou vůlí. (Gal 5:1, 13, 14) Jednají tedy na základě svého svědomí vůči Bohu. Jejich jednání vychází ze srdce, je dobrovolné, nevynucené nějakým souborem pravidel, za jejichž porušení by byl určen trest. Skutečným základem Božího zákona je láska, a proto křesťanské uctívání je v prvé řadě pozitivní, nikoli negativní. (Mat. 22:37-40; srovnej Jakuba 2:12.)

Nejvíce se stav srdce a tedy zralost našeho křesťanství projevuje používáním jazyka. Pokud nedržíš svůj jazyk na uzdě, mohlo by tvé křesťanství být jen vnějším způsobem uctívání. Je zajímavé, že sem „Komentář“ zahrnuje i hojně používané klamné argumentování. Zajímavé proto, že ho užívá i společnost Strážná věž. Naprosto skvělé jsou ony obraty o 180 stupňů, kdy má nezasvěcený pocit, že se vlastně nic nestalo, že je to jenom pouhá formalita. (viz článek „Svědkové Jehovovi a civilní služba“)

Zrovna tak by nebylo křesťanstvím, kdybychom po svém prozření nadále žili již jen z tlachání o svých bratrech, případně bývalých bratrech. (Tím neodsuzuji něčí potřebu jednorázově a soukromě svému důvěrnému příteli vylít srdce, ani seriózní články založené na faktech. Co odsuzuji jsou nenávistné nicneříkající sebelítostivé výlevy namířené proti všem)

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 30:
Sem patří klepaření, pomlouvání, unáhlené výroky, lichocení, klamné argumentování a podobně.

Slovo závěrem

Podnětné vyjádření k našemu uctívání a vlastně závěr k první kapitole podává komentář verše Jak 1:27

Komentář k Jakubovu dopisu, str. 31:
Ukazuje, že pravá služba Bohu je více než pouhá formalita vykonávaná podle nějakého souboru pravidel, ale že se dotýká srdce a vztahuje se na celou osobu a zahrnuje všechno v životě, včetně soucitu a lásky k jiným.

Pokud jsme tedy prošli zkouškou úspěšně a přiblížili jsme se k Bohu, pak naše srdce není plné hněvu a své bratry dokážeme i nadále milovat. Dokážeme vidět jejich klady i zápory. Dokážeme si uvědomit, že jsou v některých věcech ovlivněni nesprávnými naukami, které ovlivňují jejich jednání (tak jako Saul z Tarsu). Že jsou oběťmi, tak jako jsme jimi byli i my. Tím nechci říct, že to nebolí, když vidíte, jak se vaši nejbližší trápí a odmítají pomoc. Jenom, ten hněv, který při tom vzniká, zvládáme pomocí pochopení jejich situace a Božího ducha.

Přeji všem čtenářům hodně vytrvalosti ve zkouškách a požehnání při pátrání po hlubokých Božích věcech.

Protože zde cituji a byl bych nerad obviněn, že něco vytrhuji z kontextu, přikládám zvídavému čtenáři celou první kapitolu, stačí kliknout na obrázek vedle citací z knihy, případně zde. Stáhnout.

Pavel Power

Veškeré citáty jsou převzaty ze samizdatového vydání knihy „Komentář k Jakubovu dopisu“ - vydala Watch Tower Bible and Tract Society, překlad z anglického originálu – anonymní.

Související odkazy:

- Ztracená kniha společnosti Strážná věž? „Komentář k Jakubovu dopisu" - I.částOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz