NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT
Historie svědků Jehovových v Československu

Branislav Martinek

Obecný vývoj a charakteristika svědků Jehovových:

C.T.Russel - mladá létaPočátky historie svědků Jehovových (dále též SJ) jsou obyčejně spojovány s osobou Charlese Taze Russella. Russell se narodil 16. 2. 1852 v Allegheny (nyní součást Pittsburghu) v rodině obchodníka s pánskými oděvy. Byl vychován jako presbyterián, ale časem vstoupil do kongregacionalistické církve a později navázal kontakty s adventisty. Roku 1876 se třiadvacetiletý Russell seznámil s vydavatelem periodika Herald of the Morning N. H. Barbourem, který zformoval jednu ze skupin adventistů, rozštěpených po roce 1844. Russell se stal zástupcem vydavatele Barbourova časopisu a převzal jeho názory na časová proroctví týkající se druhého příchodu Ježíše Krista. Postupně mezi těmito dvěma muži ovšem vznikl názorový rozpor, který vyvrcholil tím, že Russell odstoupil od časopisu Herald, a roku 1879 začal vydávat svůj vlastní - Zion´s Watch Tower and Herald of Christs Presence, tedy časopis dnes známý jako Watch Tower (Strážná věž).

Strážná věžC.T.Russel - ve stáříDne 15. 12. 1884 byla registrována ve státě Pennsylvania zákonná korporace Zion´s Watch Tower Track Society (dnes známá jako Watch Tower Bible and Track Society of Pennsylvania), jíž byl Russell prezidentem. Všichni čtenáři Strážné věže byli vybízeni, aby se scházeli a vytvářeli skupiny, s nimiž udržovali spojení cestující zástupci Watch Tower Society. Zároveň tito lidé hlásící se ke Společnosti Strážná věž (byli tehdy známi jako "badatelé bible"), považovali za svého jediného pastora C. T. Russella. On sám o sobě hovořil jako o "Božích ústech". Russellovy knihy a brožury byly rozšířeny v 16 miliónech výtisků ve 35 jazycích, přibližně 2000 novin publikovalo jeho týdenní kázání. Řadu problémů mu ovšem způsobily početné soudní procesy, velmi skandalizované odloučení od manželky, a především nezdary apokalyptických předpovědí. Když Russell 31. 10. 1916 zemřel ve vlaku během svého přednáškového turné, zůstala po něm (slovy Raymonda Franze) "jako dědictví řada časových proroctví, z nichž se ani jedno nesplnilo tak, jak bylo předpovězeno. A zůstaly po něm také tisíce zmatených stoupenců". 6

Soudce J. F. RutherfordV lednu 1917 byl na výroční valné hromadě korporace (v té době už měla své sídlo v Brooklynu) zvolen právník Joseph F. Rutherford, aby nahradil Russella na místě prezidenta. Během svého působení v úřadě napsal Rutherford množství knih a brožur, roku 1919 začal vycházet další časopis - Zlatý věk (nyní známý jako Probuďte se!), od 24. 2. 1924 zároveň vysílala i první rozhlasová stanice Watch Tower Society. Začal být kladen důraz na to, aby všichni badatelé bible kázali a rozšiřovali literaturu dům od domu. V roce 1931 přijali stoupenci Společnosti jméno "svědkové Jehovovi". Třicátá léta a zvláště pak druhá světová válka znamenaly pro svědky v Evropě nesmírně těžké údobí zákazů a pronásledování.

Nathan H. KnorrPodobně jako v případě Russella, ani předpovědi Soudce (takto byl nazýván) Rutherforda se nesplnily, většina z usilovně propagovaných časových proroctví byla postupně opuštěna nebo posunuta. Po Rutherfordově smrti 8. 1. 1942 byl jeho nástupcem radou ředitelů zvolen Nathan H. Knorr, za jehož prezidentování vzrostl počet svědků ze 108 tisíc na více než dva milióny. Společnost sice už od roku 1896 vydávala a později i sama tiskla a rozmnožovala různé překlady bible, ale roku 1950 zveřejnila svůj vlastní překlad Nového zákona a roku 1961 překlad celé bible - Překlad nového světa Svatých písem, který je od té doby rozšiřován v mnoha jazycích včetně češtiny.

Strážná věž 11/1969Roku 1966 organizace vyhlásila, že konec 6000 let lidských dějin přijde v roce 1975, a ne roku 1974, jak se dříve učilo. Následující desetiletí se pak neslo v tentokrát už opatrném a nepřímém budování nadějí soustředěných na rok 1975. Rok 1975 uplynul - stejně jako roky 1881, 1914, 1918, 1920, 1925 a léta čtyřicátá, a i tentokrát se organizaci SJ podařilo nastalou krizi, rozčarování a ztrátu důvěry překonat.

Frederik FranzVedení organizace bylo v letech 1975 - 1976 reorganizováno, prezidentství bylo zbaveno vší skutečné moci, a tento úřad (třebaže velmi vlivný) nyní plní téměř čistě právní funkce. Odpovědnost za většinu díla SJ přešla na šest výborů, které tvoří v současné době devítičlenný vedoucí sbor svědků Jehovových, který o otázkách víry, obsahu literatury a organizačních záležitostech rozhoduje na neveřejných zasedáních hlasováním. Dne 8. 6. 1977 zemřel N. H. Knorr a na jeho místo nastoupil dosavadní viceprezident Frederik Franz, který v úřadu prezidenta setrval až do své smrti ve věku 99 let (22. 12. 1992). Jeho nástupcem byl vedoucím sborem jmenován Milton G. Henschel.

V současné době působí přibližně 5,6 miliónu SJ v 234 zemích světa. Při své tzv. kazatelské (nebo také zvěstovatelské) službě dům od domu hledají další zájemce, kteří by rozšířili jejich řady, a nabízejí svou literaturu, jež sice na jedné straně podporuje víru v Boha a úctu k bibli, obsahuje mnoho zajímavého a poučného, ale na straně druhé také spletité a často matoucí výklady proroctví i některých náboženských nauk. V neposlední řadě je pak pro tyto publikace charakteristická nesnášenlivost vůči jiným vyznáním a samochvála, která je často v příkrém rozporu s realitou. Svědkové tuto literaturu přijímají vesměs naprosto nekriticky a jsou vedeni k tomu, aby na ni pohlíželi tak, že pouze jejím prostřednictvím je možné porozumět bibli a potažmo i okolnímu světu, smyslu života, druhým i sobě samým...

Veškerá činnost SJ je v zásadě financována z dobrovolných příspěvků, přičemž vedle peněžitých darů mnozí lidé Společnosti odkazují či darují nemovitosti, bankovní účty, akcie, cenné papíry, životní pojistky, důchody nebo Společnost jmenují za poručníka svěřeného majetku. 7

Budovy ústředí SJ v Brooklynu, rok 1976Organizační uspořádání SJ je zhruba a velice zjednodušeně takové, že ústředí organizace a vedoucí sbor sídlí v Brooklynu, v jednotlivých zemích jsou pak zřízeny odbočky Společnosti, které dohlížejí na sbory v dané zemi. Svědkové navštěvují několikrát do týdne svá shromáždění, která jeden den (nejčastěji v neděli) sestávají z "veřejné přednášky" a "studia Strážné věže", což je v podstatě rozbor článku, určeného na daný týden, pomocí otázek a odpovědí. Jiný den se setkávají ke stejným způsobem probíhajícímu "sborovému studiu knihy" (rozumí se nějaké knihy vydané Společností). Další den v týdnu je vyhrazen pro "služební shromáždění" a "školu teokratické služby", tedy shromáždění, jehož hlavní náplní je členy Společnosti seznamovat s určitými pokyny a metodikou, jak působit na lidi. Vedle toho jsou pravidelně pořádány také krajské, oblastní, národní i mezinárodní sjezdy. Za svou "kazatelskou službu" nejsou svědkové placeni. (Jakési kapesné pobírají pouze pracovníci ústředí, tiskáren, odboček apod., jimž je však Společností hrazena strava, ubytování, cestovní výlohy...) Vzhledem k tomu, že většina z nich je řádně zaměstnána, provádějí tuto "službu" ve svém volném čase a pravidelně odevzdávají zprávu o počtu odsloužených hodin, množství rozšířené literatury, apod.

Bylo by však klamnou představou domnívat se, že řadoví svědkové jsou k této činnosti nějakým způsobem nuceni, nebo je jim něco přikazováno či zakazováno (to platí daleko obecněji a týká se například i hmotné podpory Společnosti nebo rozhodnutí stát se jejím členem). Využívá se zde totiž jakéhosi mechanismu ovlivňování vůle. Člověk chce dělat, co je na něm požadováno, přičemž v opačném případě má třeba výčitky svědomí. V praxi tedy žádný svědek subjektivně nepociťuje, že je manipulován a svá rozhodnutí prožívá jako naprosto svobodná. Důležité je však také připomenout, že SJ nejsou všichni stejní a v řadě věcí jsou to naprosto "normální" lidé.

Je nasnadě otázka, proč stále takové množství lidí 8 se SJ sympatizuje nebo se sami svědky stávají (formálním vstupem je křest). Nejeden člověk hledá orientaci, společenství, či uvolnění, a mezi svědky nalézá usměvavé, šťastně vypadající lidi, kteří jsou ochotni se mu věnovat, lidi, s nimiž je mu dobře. V této práci není místo pro jakýkoli sociologický rozbor problematiky, stejně jako mi nepřísluší analyzovat věrouku svědků, v níž lze také spatřovat důvody, pro které se mnozí se SJ ztotožňují.

- Úvod Počátky činnosti svědků Jehovových u nás -


NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST A STÁT - Historie svědků Jehovových v Československu - zpět na OBSAHOhlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz