Finanční krize nebo grandiózní tunel?

Svědkové Jehovovi ve Švédsku letos požádali o státní dotace. Jejich žádost švédská vláda zamítla. Úvahy o déletrvající finanční krizi švédských svědků také podporuje prodej jejich exkluzivní sjezdové haly před třemi lety.

O pohádkovém domě a oddaných přátelích

Představte si, že stavíte dům. Máte  spoustu oddaných a šikovných přátel, a tak ani nepotřebujete najímat zedníky, instalatéry, podlaháře, elektrikáře atd., protože Vaši přátelé Vám vše udělají. Odpracují na stavbě stovky a tisíce hodin, berou si i dovolenou, aby Vám mohli pomoci, a to vše navíc dělají bez jakéhokoliv nároku na mzdu. Aby toho nebylo málo, někteří Vám dokonce zdarma nebo za symbolickou cenu dodají cihly, okna, střešní tašky …, takže Vaše materiálové náklady jsou v celkovém součtu zlomkové oproti sousedovi, který staví klasicky – tedy za své.

Dům stojí, je velká sláva, přátelé jsou šťastni, protože se dílo zdařilo. Je nádherné! Pohádkový dům! A Vy nyní přátele celkem dost pravidelně zvete do Vašeho nového domu na návštěvy, protože na společná setkání v menších či větších skupinkách se všichni těšili.

Pochopitelně při návštěvách se topí, svítí a používá voda, takže je logické, že Vám přátelé finančně přispívají na běžný provoz domu. A tak jde čas. Občas se v domě něco porouchá nebo něčemu skončí životnost, je třeba dělat revize, znovu vymalovat … a přátelé Vám pochopitelně všechny tyto věci uhradí ze svého.

Váš „pohádkový“ dům je velmi výstavní, a tak se s ním na veřejnosti rád chlubíte. K dobru dáváte i to, že jej poskytujete pro setkání přátel. To o Vás vytváří navenek docela pěkný obraz.

Jednoho dne se rozhodnete, že dům prodáte. Patří jenom Vám, a tak se nejenom nemusíte s nikým radit, ale ani se nemusíte s nikým dělit o zisk z prodeje. Vašim přátelům dům nikdy nepatřil, podporovali Vás dobrovolně. A v zájmu zachování obchodního tajemství Vás nemůže nikdo nutit ani k tomu, abyste zveřejňoval prodejní cenu. Proto ji svým přátelům  ani neřeknete.

Nemáte se s nimi ale teď kde scházet. Řešení je jednoduché. S obchodním partnerem jste vyjednal v rámci prodeje dohodu, že Vám a všem Vašim přátelům bude dům nadále pronajímat k těmto setkáním. A tak si Vaši přátelé dům dále pronajímají. Nyní již zřejmě za tržní cenu.

Je s podivem, že drtivá většina Vašich přátel je stále spokojená. Pravda, najdou se jednotlivci, kteří poukazují na to, co vše bylo do domu všemi přáteli vloženo, ale jejich hlas je slabý. A tím spíše ojedinělý hlásek, který spekuluje o tom, že jste prodal dům sám sobě. Pochopitelně nikoliv fyzické osobě, ale společnosti, ve které má podíl jiná společnost a v té zase jiná … a majitelem té poslední jste Vy …

Příští rok dle smlouvy pronájem končí, a proto si již i s Vašimi oddanými přáteli hledáte jinou parcelu, kde pro Vás postaví nový „pohádkový“ dům, abyste se měli všichni stále kde scházet…


Komplex odbočky v Německu:
Dokončen v roce 1984. Z dobrovolných darů vybrány „milióny dolarů“. Na stavbě se účastnilo cca 16 tisíc dobrovolných pracovníků.(2)
(Pro zvětšení klikni)

Jak svědkové Jehovovi staví

Svědkové Jehovovi postavili po celém světě desetitisíce staveb. Ať už se jednalo o rekonstrukce stávajících budov nebo o stavby na zelené louce, patří jim desítky tisíc tzv. „sálů Království“, což jsou domy, ve kterých se nachází především přednáškový sál, který slouží jako „modlitebna“. (V podstatě se jedná o moderní kostely, ale svědkové tento výraz nepoužívají.)  Dále vlastní cca 25 exkluzivních nemovitostí v jedné z nejluxusnějších newyorských čtvrtí - Brooklynu, kde je umístěna i jejich centrála. V mnoha zemích postavili národní centrály, tzv. bétely, které jsou též zvány jako „odbočky“. V roce 2008 jich bylo 115.(1) V řadě zemí mají vlastní farmy (nejvýznamnější je ve Wallkillu v USA) a školící centra (např. v Pattersonu  v USA).

Organizaci těchto staveb mají na starosti tzv. „regionální stavební výbory“. Jsou tvořeny oddanými svědky Jehovovými, kteří zdarma (někdy za byt a stravu) kompletně zajistí průběh celé stavby. Na vlastní stavbu pak povolávají svědky příslušných profesí, kteří dostatečně prokázali svoji oddanost a byli schváleni, aby mohli zdarma na stavbách pracovat. Někdy si musí vzít dovolenou, aby se mohli uvolnit ze svého zaměstnání a pracovat na těchto stavbách. Někdy mají zajištěno ubytování a někdy si nemusí přispívat na stravu po dobu stavby.  Jako pomocné síly většinou pracují všichni svědkové z blízkého okolí. Zdarma, bez nároku na byt a stravu. Pro objektivnost je však nutné podotknout, že strava je většinou zajištěna svépomocí jinými svědky (spíše svědkyněmi) z okolí stavby. 

Sjezdová hala svědků Jehovových, Strängnäs, Švédsko, 2003
(Pro zvětšení klikni)

O švédské sjezdové hale a svědcích Jehovových

V roce 1994 byla dokončena přestavba sportovní a výstavní haly ve městě Strängnäs asi 80 km západně od Stockholmu na sjezdovou halu svědků Jehovových.(3) Má název „Jehovas vittnens sammankomsthall“ (Sjezdová hala svědků Jehovových).

Stavba probíhala podle výše uvedeného schématu (viz Jak svědkové Jehovovi staví). S kapacitou deset tisíc míst k sezení funguje jako místo, kde svědkové konají svoje velká shromáždění, včetně několika krajských a každoročního oblastního sjezdu. Tak tomu je po řadu let. (Pozn.: V roce 1995 bylo ve Švédsku 25000 svědků, v roce 2009 jich je o cca 12% méně – 22000.)

Svenska Hem Arena,
Strängnäs, Švédsko, 2009
(Pro zvětšení klikni)
V roce 2007 svědkové Jehovovi zastupovaní odbočkou Watchtower Society ve Švédsku prodávají tuto přepychovou halu. Kupcem je společnost Svenska Hem AB. Hala je přejmenována na „Svenska  Hem  Arena“.(4) Nyní je nabízena k pořádání koncertů, výstav a konferencí. Jak je uvedeno v nabídce k pronájmu, poskytuje hala třikrát větší prostor než proslulá kulovitá hala Globen ve Stocholmu.(5) (Viz screenshot nabídky k pronájmu - zde)

Roger Carlsson z organizace Hjälpkällans pro pomoc obětem sekt v nedávném novinovém rozhovoru(6) uvedl, že prodání této haly se dá přirovnat k situaci, ve které  by švédská církev prodala katedrálu v Uppsale. A dodává, že pravděpodobný důvod pro tento krok je finanční krize. S tím nesouhlasí pokladník odbočky svědků ve Švédsku Paul Sunebring,  který zároveň dodává, že svědkové nyní chtějí ve středním Švédsku postavit novou halu, která bude menší a úspornější než hala v Strängnäs.

Na stránkách Svenska Hem AB se lze zaregistrovat na oblastní sjezd SJ v létě 2010
(Pro zvětšení klikni)

V souladu s kupní smlouvou si tuto halu minimálně do roku 2010 pronajímají i svědkové Jehovovi (Viz screenshot registrační stránky - zde)  a konají zde díky vybíraným dobrovolným příspěvkům(7) i nadále své oblastní sjezdy.(8To svědčí mimo jiné pro nadstandardní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. O jejich důvodech  však můžeme v tuto chvíli jen spekulovat.

Viz též článek: Dobrovolné dary vybírané na sjezdech svědků Jehovových


Jak je dílo financováno?
První prezident Watchtower Society pastor Russell v roce 1879 o Strážné věži prohlásil: „…nebude nikdy prosit o podporu od lidí nebo se jí dožadovat.“ (9)

Žádost o finanční dotaci od státu

Jednou z věcí, na kterou jsou svědkové Jehovovi nejvíce pyšní, je jejich nezávislost na státu. Je to logické i proto, že stát a politickou moc považují svědkové za jednu ze tří hlavních částí současného „satanského zlého systému věcí“. Pro mnoho jejich sympatizantů (ale i objektivních odpůrců) vždy bylo nadmíru pozitivní, že se svědkové dobrovolně vzdávají finanční podpory od státu, na kterou mají v mnoha zemích nárok. (Pozn.: Tak tomu je i v ČR.(10)) Nárok mají většinou poté, kdy se podle příslušných národních zákonů  stanou zákonem registrovanou a uznanou církví.

V této souvislosti je zcela průlomovou informací v chápání společenství svědků zpráva, že svědkové Jehovovi ve Švédsku v roce 2009 požádali o poskytnutí státních dotací.(11)   

Švédská vláda v rozhodnutí ze dne 17.6.2009 žádost svědků Jehovových na poskytnutí státních dotací zamítla.(12) (Viz faksimile rozhodnutí - zde) V odůvodnění je uvedeno, že dle zákona o podpoře náboženských společností může být státní dotace poskytnuta pouze těm církvím, které „pomáhají udržovat a posilovat základní hodnoty, na kterých společnost stojí“. Tyto požadavky, dle švédské vlády, svědkové Jehovovi a Společnost Strážná věž nesplňují.

Rozhodnutí švédské vlády ze 17.6.2009 zamítající žádost svědků Jehovových o státní dotace
(Pro zvětšení klikni)

Roger Carllson uvedl tři základní důvody, proč svědkové nesplňují požadavek na posilování základních hodnot společnosti:
1) Stát považují za satanův nástroj,
2) způsob jakým jednají s odpadlíky, 
3) odmítání transfůzí krve.(6)

Případ se stal mediálně známým proto, že svědkové se proti rozhodnutí vlády odvolali. Jak uvedl mluvčí společnosti Strážná věž ve Švédsku Lars Holmkass, chtěli tím rozvířit debatu o způsobu financování církví ve Švédsku. Dále dodává, že nejde o peníze, ale o záležitost diskriminace, kdy nevidí důvod, proč by některé církve měly mít výhody a jiné nikoliv.(6)

Poučení

Finanční krize svědků Jehovových ve Švédsku nepochybně souvisí s poměrně masivním rozprodejem nemovitostí  celosvětového ústředí v newyorském Brooklynu a následně přesunem tiskárenských a administrativních provozů ústředí do levnějších oblastí ve Wallkillu a Pattersonu, a s omezením tiskárenské produkce vůbec(13, 14). Buď již Společnost Strážná věž není schopna financovat své aktivity, možná i díky desetimilionovým finančním ztrátám při odškodňování obětí pedofilních představitelů sborů svědků Jehovových (15, 16), a nebo jsme tichými svědky vskutku gigantického tunelu, kterým bude vyvedeno nespočitatelné bohatství z této náboženské korporace do soukromých rukou.

Michal M. Malý, 21.10.2009

Viz též téma: Konkurzní mafieLiteratura:


1. Membership and Publishing Statistics.  Authorized Site of the Office of Public Information of Jehovah's Witnesses, August, 2008; http://www.jw-media.org/people/statistics.htm.
2. Jak se financuje rozšiřování prostor odboček. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:346.
3. Celosvětová stavební činnost uspokojuje naléhavou potřebu objektů. Ročenka svědků Jehovových. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1995:23-24.
4. Svenska Hem Arena.  Svenska Hem i Bromma AB; http://www.svharena.se/.
5. Konferens Store - Svenska Hem Arena.  Eventstore Scandinavia AB; http://www.konferensstore.se/Svenska-Hem-Arena/Storslagen-konferens-pa-Arenan.
6. Nilsson A. Välkommen hem till ”familjen Jehovas”. Dagen. October 8 2009; http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189234.
7. Malý M. Dobrovolné dary vybírané na sjezdech svědků Jehovových.  Infofórum StraznavezCZ, 1.července, 2007; http://www.straznavez.cz/Finance/dobrovolnedary_sjezdy.htm.
8. Jehovas Vittnen Sammankomst 2010.  Svenska Hem i Bromma AB; http://www.svharena.se/?page=154.
9. Jak je dílo financováno? Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:340.
10. Dlouhá cesta k registraci. Česká Republika. Ročenka svědků Jehovových. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2000:212-213.
11. Nilsson A. Jehovas vittnen kräver statsbidrag (Svědkové Jehovovi požadují státní podporu). Dagen. September 30 2009.
12. Rozhodnutí ministerstva kultury: Žádost svědků Jehovových - Společnosti Strážná věž o státní dotace Stockholm; 17. June 2009; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/RozhodnutiSvedskeVlady2.pdf.
13. V Brooklynu nastávají změny. Ročenka svědků Jehovových. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2005:24.
14. Malý M. Změny v Boží organizaci. Dingir. 2009;12(3); http://www.straznavez.cz/Zdomova/zmenyvboziorganizaci.htm.
15. Myers L, Greenberg R. New evidence in Jehovah's Witness allegations (Nové důkazy v obviněních svědků Jehovových).  NBC News, November 21, 2007; http://www.msnbc.msn.com/id/21917798/.
16. Malý M. Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním.  Infofórum StraznavezCZ, 11. května, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm.

Použitá fota: S poděkováním převzata z propagačních materiálů Watchtower Society a Svenska Hem Arena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz