Jak se mění společnost svědků Jehovových v posledních 40 letech

ZMĚNY V BOŽÍ ORGANIZACI

(Článek vyšel spolu s dalšími články o svědcích Jehovových v časopise Dingir, č.3, 2009)

Obálka časopisu Dingir č.3/2009, který vychází v září 2009.
Téma: Svědkové Jehovovi a vývoj jejich společenství.
(Seznam knihkupectví, v nichž je DINGIR k dostáni.)

Svědkové Jehovovi nejsou dnes titíž, jako byli v roce 1970. Některá zásadní dogmata jejich víry zůstávají stejná, ale jiná se změnila. Změnili se také samotní členové i hospodaření organizace. A pokud bychom současné společenství svědků porovnávali s tím, které (pod jménem badatelé Bible) založil Charles T. Russell, našli bychom změn ještě mnohem více.1 Tyto změny mají pochopitelně vliv i na počet členů.

 „Armageddon jsme nikdy nevyhlašovali“
Svědkové Jehovovi opakovaně ohlašovali data Armageddonu – konce světa. Posledním konkrétním datem byl rok 1975. Dnes se význam tohoto roku, k němuž se tehdy mnozí upínali, mezi svědky samotnými značně bagatelizuje. Strážná věž se o něm vyjadřuje ve smyslu, že někteří si dělali tehdy větší naděje, než bylo vhodné. Jeden z vedoucích představitelů svědků u nás, pan E. Sobička, v nedávném rozhovoru2 prohlásil: „…v našich publikacích nikdy nebylo řečeno, a to nemůže nikdo najít dodneška, že jsme říkali, že v roce 1975 přijde konec světa. V našich publikacích bylo spíše takové zbožné přání vyjádřeno v roce 1966, jak by to bylo pěkné, kdyby ….“
            Přitom například Strážná věž3 v roce 1969 napsala v článku Co očekáváš od roku 1975?: „Máme se z tohoto studia domnívat, že na podzim roku 1975 bude již po bitvě armageddonské …? Snad …. Rozdíl může dělat nanejvýš několik týdnů nebo měsíců, v žádném případě však ne roků.“ V americkém vydání bulletinu svědků Naše služba Království4v roce 1974 stálo: Docházejí zprávy, že bratři prodávají své domy i majetek a plánují završit zbytek svých dnů v tomto starém systému věcí v průkopnické službě. To je jistě znamenitý způsob, jak strávit tak krátký čas, který zbývá do konce tohoto ničemného světa. Zklamání ze ztráty naděje (u některých i materiální újma) bylo důvodem následného celosvětového poklesu počtu svědků Jehovových.
            Jak je možné, že ač dochází k takovým omylům, přidávají se ke svědkům stále další lidé? Je to dáno tím, že o předchozích změnách se nemluví, a když, tak jen obecně. Nově přicházející pak mohou mít po léta pocit, jak jsou nauky svědků konzistentní. K tomu přispívá i to, že druhá vydání publikací, a někdy dokonce i reprinty obsahují opravené informace. Jindy se celá kniha nahradí novou s podobným obsahem a stará se přestane na pokyn ústředí používat. S nadsázkou by se téměř chtělo říci, že ve vedení organizace svědků Jehovových v Brooklynu je zaměstnán Winston Smith z Orwellova románu 1984.5 Řadoví svědkové to většinou snášejí dobře do té doby, než se jich změna začne dotýkat osobně. Jako v roce 1995.

Viz článek: Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu "1984"

 „Tato generace nezemře“
Nabídka věčného života s perspektivou, že dojde k nastolení nového světa ještě za mého života a já nebudu muset vůbec zemřít, byla hybnou silou pro svědky do roku 1995. Po desítky let byla jedním z pilířů nauka, že generace lidí, která zažila rok 1914 (dle svědků počátek Kristovy vlády), nikdy nezemře. Tato myšlenka se do října 1995 objevovala i v mottu, vytištěném v tiráži každého vydání časopisu Probuďte se!6

Do října 1995 bylo v tiráži Probuďte se! uvedeno: „Proč vychází … povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914. Od listopadu 1995 se formulace změnila na: „…povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že současný ničemný a nezákonný systém věcí bude brzy nahrazen pokojným a bezpečným novým světem.“
           Jak čas plynul, většina z těch, kteří se narodili v roce 1914, zemřela. Vzhledem k tomu roku 1995 Strážná věž7vyhlásila novou definici pojmu „generace“. Jsou to vzpurní lidé, kteří tvoří tuto současnou „ohavnou a cizoložnou generaci“, jež však již není omezena žádným věkem. Tato nauková změna se dotkla mnohých, protože si náhle uvědomili, že nejspíše opravdu zemřou. Jiných se dotkl necitlivý způsob oznámení této naukové změny ve stylu „někteří se domnívali, že“,8 který navozoval dojem, jako by o tom Strážná věž nikdy nic nehlásala a jako by si vše prostí svědkové jen po léta špatně vysvětlovali. I když někteří kvůli tomu odešli, organizace přestála i tuto změnu a dnes je pro současné svědky tato událost již dávnou historií, která se jich netýká a kterou nezažili. Časem budou jistě i mnozí pochybovat, že něco takového ve Strážné věži kdy bylo.9

Otázka krve a „disidenti Jehovovi“

www.krev.info
Také nauka o zákazu transfúzí krve se postupně mění. Nejedná se již o absolutní zákaz všeho, co je vyrobeno z krve, neboť svědkové mohou přijímat od roku 2000 velkou část alternativních léčebných postupů, při nichž jsou používány jednotlivé složky (frakce) krve.10 Stále ale trvá zákaz přijetí „plné krve“, červených krvinek, bílých krvinek, destiček, plasmy a autotransfúze. Tím se ale prohloubil hlavní rozpor v nauce, jejíž absurditu lze zjednodušeně vyjádřit slovy: „Svědkové Jehovovi nepřijímají krev, ale přijímají ji po částech.“11 Kvůli tomuto rozporu roku 1998 vzniklo mezi svědky sdružení, které usiluje o reformu v otázce krve. Vyzvalo vedoucí sbor ke změně nauky a snaží se pomocí internetových stránek12 informovat o nelogických prvcích tohoto dogmatu.13 Členové sdružení ale zůstávají kvůli hrozbě vyloučení v anonymitě.

Viz článek: Jaká je nauka svědků Jehovových „o zákazu krve“ v roce 2008?

            Současná verze nauky o zákazu transfúzí je natolik komplikovaná, že se v ní mnozí svědkové jako laici v otázkách transfúzní medicíny nemohou vyznat. Navíc si mnozí svědkové po mnoha desetiletích, po které jejich organizace proklamuje zákaz transfúzí, stále neuvědomili, že absolutní zákaz již neplatí. Stále proto vzdorují lékařům (k čemuž jsou dobře vyškoleni14). Ztratit život kvůli odmítnutí transfúze pokládají za oběť Bohu, a proto je projevy, odsuzující jejich víru, v tomto jejich postoji ještě více utvrzují (zvláště pokud tyto projevy tvoří nevybíravá slova).
            Jiný omyl ohrožuje zvláště svědkyně Jehovovy. Řadoví svědkové totiž mají dojem, že používání transfúze krve je odborně překonanou záležitostí a že nedostatek krve je možné řešit alternativními postupy. V tomto omylu jsou utvrzováni centrálně distribuovanou vlastní literaturou.15 To ovšem vede k situaci, kterou popsala např. studie holandských lékařů. Vyhodnotila všechny případy úmrtí při porodu v Nizozemí během více než dvaceti let a prokázala, že svědkyně Jehovovy mají šestinásobně vyšší riziko smrti při porodu oproti ostatním ženám. Toto riziko stoupá až stotřicetkrát, pokud se berou v úvahu pouze případy se závažným krvácením.16
            Na možné spáchání trestného činu „uvedení v omyl“ poukázal právní rozbor učení o transfúzi krve.17 Představitelé Společnosti Strážná věž proto čelí žalobám pro poškozování práv překrucováním citací z odborné literatury. Příkladem takového překrucování je brožura o krvi,18 která tyto citace používá tak, aby podepřely údajné výhody odmítání transfúze krve.
           Změny nauky o transfúzi krve znamenají výzvu pro zdravotnické pracovníky, aby se trpělivým rozhovorem s pacientem - svědkem Jehovovým - pokusili domluvit léčebný postup, který by pro něho byl přijatelný.

Viz článek: Svědkové Jehovovi, transfúze krve a delikt „uvedení v omyl“

Pedofilové mezi svědky Jehovovými
Závažnou změnu tentokrát nikoli v učení, ale v sebepojetí svědků jako příslušníků jediné pravé Boží organizace, vedené Ježíšem prostřednictvím organizační struktury, znamenalo přiznání pedofilie ve vlastním společenství. V tiskové zprávě ze dne 21. 11. 2007 přiznalo ústředí svědků Jehovových fakt, že i mezi svědky dochází ke zneužívání dětí.19 Tentýž den o tom odvysílala americká televize NBC reportáž.20 Ústředí svědků Jehovových mimosoudně odškodnilo oběti zneužité staršími (presbytery) nebo služebními pomocníky v amerických sborech svědků Jehovových. Odškodnění v šestnácti případech se odhaduje na celkovou částku 50 až 60 milionů dolarů.
            Případů sexuálního zneužívání uvnitř sboru svědků Jehovových může být více, protože ani odhalené případy nebývají nahlášeny policii. Vedení svědků totiž vyžaduje doslovné dodržení biblického pokynu (5. Mojžíšova 19:15), aby zločin i na dětech byl řešen pouze v případě, že jsou k dispozici dva nebo tři očití svědkové.21

Viz článek: Oficiální odpověď brooklynského ústředí svědků Jehovových pro NBC

Úspory a prodej nemovitostí
Výraznou změnu také znamenají úsporná opatření, která v posledním desetiletí Společnost Strážná věž podniká, protože svědkové Jehovovi byli dosud utvrzováni v chápání svého společenství jako velmi úspěšného a prosperujícího pod Jehovovou vládou. Nejvíce viditelná je změna v tiskových aktivitách. Rozdělením na dva typy vydání došlo ke snížení nákladu časopisu Strážná věž (i přesto si nadále udržuje mezi náboženskými časopisy celosvětový primát v celkovém počtu výtisků).22  Druhý časopis, Probuďte se!, se změnil ze čtrnáctideníku na měsíčník.23 A tak zatímco v roce 2005 produkovala Společnost Strážná věž téměř 100 milionů výtisků časopisů každý měsíc, vydává jich v roce 2009 necelých 75 milionů. Od roku 1998 Společnost Strážná věž také snižuje finanční náklady vydáváním brožovaných knih namísto dříve obvyklých knih s pevnou vazbou.
            Další úspory oznámil vedoucí sbor svědků Jehovových ve svém dopise24 z dubna 2008, kterým určil, že všichni svědkové se od roku 2009 nescházejí na sborových shromážděních třikrát týdně, ale jen dvakrát. Krok byl zdůvodněn kromě jiného i finančními úsporami na pohonných hmotách. Další úspory (o nichž ale dopis nehovořil) vznikly tím, že ústředí organizuje méně týdenních shromáždění.
            Newyorský Brooklyn je znám jako celosvětové ústředí svědků - sídlo vedoucího sboru i Společnosti Strážná věž. V posledních letech Společnost Strážná věž ovšem budovy v této lukrativní newyorské čtvrti postupně rozprodává.

Fluktuace členstva
Svědkové vnímají své společenství jako stálé a spolehlivé. Ale z nedávné studie, v níž byla zpracována data získaná od 35 tisíc Američanů, vyplynulo, že mezi americkými církvemi mají svědkové Jehovovi nejmenší schopnost trvale udržet své členy.25 Průzkum ukázal, že jedna třetina Američanů mění během života svou příslušnost k náboženskému společenství a že nejnižší schopnost udržet své členy mají ze všech církví právě svědkové Jehovovi. Pouze 37% těch, kteří byli pokřtěni jako svědkové, jimi také zůstali.

Reformace? Rozdělení?
Jenom čas může ukázat, co pro další vývoj společnosti svědků znamenají současné změny (největší význam možná budou mít finanční otázky). Přiblíží se společnost svědků Jehovových teologicky i sociologicky ostatním církvím? Nebo se rozštěpí na „tvrdou“ a „reformní“ část? V každém případě bude toto společenství za několik let jistě trochu jiné než v roce 2009.

Michal M. Malý, 30.9.2009
(Článek vyšel spolu s dalšími články o svědcích Jehovových v časopise Dingir, č.3, 2009)


Poznámky a odkazy


1. Podrobný rozbor je zpracován v knihách bývalého člena vedoucího sboru svědků Jehovových, Raymonda Franze: Krize svědomí. Praha: Návrat domů; 1998 a  Hledání křesťanské svobody. 1 ed. Praha: Kernberg Publishing; 2007.
2. Vepřek K. Hovory o víře. Společnost svědkové Jehovovi, 1. díl.  Český rozhlas, 14. března, 2009; http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.html?id=00882869&br=48&s=.
3. Co očekáváš od roku 1975? Strážná věž. 1969(11):220-227. http://www.krev.info/Text/ReferencesCZ.htm#w6911
4. How Are You Using Your Life? Our Kingdom Ministry. May 1974;17(5):3.
5.Příkladem je nahrazení výpočtu roku 1975 slovíčkem „brzy“ v knize Pravda, která vede k věčnému životu Viz Malý M. Svědkové Jehovovi žijí podle Orwellova románu "1984".  Infofórum StraznavezCZ, 2005; http://www.straznavez.cz/Zdomova/Zmeny/zmeny.htm.
6. Do října 1995 bylo v tiráži Probuďte se! uvedeno: „Proč vychází … povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že pokojný a bezpečný nový svět bude vytvořen ještě za života generace, která zažila události roku 1914“. Od listopadu 1995 se formulace změnila na: „…povzbuzuje k důvěře ve Stvořitelův slib, že současný ničemný a nezákonný systém věcí bude brzy nahrazen pokojným a bezpečným novým světem.“
7. Zachráněni z ‚ničemné generace‘. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):10-15.
8. V téže Strážné věži se objevila věta: „Jehovův lid si velmi přeje vidět konec tohoto zlého systému věcí, a proto někdy vyslovoval domněnky o tom, kdy má vypuknout „velké soužení“, a dokonce v té souvislosti vypočítával délku života generace roku 1914.“ Viz článek Teď je čas, abychom byli bdělí. Strážná věž. 1.listopadu 1995;116(21):16-21.
9. V roce 2008 byla definice „generace“ opět změněna. Nyní ji tvoří skupina svědků Jehovových pomazaných svatým Duchem, „která nepomine, dokud se to všechno nestane.“ Viz článek Co pro vás znamená Kristova přítomnost? Strážná věž. 15. února 2008;129(4):21-25.
10. Malý M. Tichá revoluce. Dingir. 2007;10(1):2-4. http://www.krev.info/Text/ticharevoluce.htm
11. Malý M. Svědkové Jehovovi a otázka krve. Čí volba a čí svědomí? Dingir. 2005;8(3):76-78. http://www.krev.info/Text/krev_civolbaasvedomi.htm
12. Spojenectví svědků Jehovových za reformu v otázce krve, http://www.krev.info/.
13. Vojtíšek Z. Život v šedé zóně. Dingir. 2007;10(3):96-97. http://www.straznavez.cz/Zkusenosti/zivotvsedezone.htm
14. Jsi při léčbě připraven na situaci, která vyžaduje víru? Naše služba Království. Listopad 1990;33(11):3-5.
15. Jak překlenout propast mezi lékařem a pacientem z řad svědků Jehovových. Probuďte se! 8. prosince 1991;72(23):23-26.
16. Wolfswinkel MEV, Zwart JJ, Schutte JM, Duvekot JJ, Pel M, Roosmalen JV. Maternal mortality and serious maternal morbidity in Jehovah's witnesses in the Netherlands. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2009;116(8):1103-1110.
17. Louderback-Wood K. Jehovah's Witnesses, Blood Transfusions and the Tort of Misrepresentation. Journal of Church & State. Autumn 2005;47(4). http://www.krev.info/Text/churchandstate.htm
18. Jak může krev zachránit náš život. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1990.
19. Response to NBC, Jehovah' s Witnesses care for victims of child abuse (Odpověď pro NBC, Svědkům Jehovovým záleží na obětech v případech zneužívání dětí). November 21; Svědkové Jehovovi - Kancelář pro veřejné informace, 2007; http://www.jw-media.org/region/global/english/releases/beliefs_practices/071121.htm
20. Myers L, Greenberg R. New evidence in Jehovah's Witness allegations (Nové důkazy v obviněních svědků Jehovových).  NBC News, November 21, 2007; http://www.msnbc.msn.com/id/21917798/.
21. Malý M. Zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými ukončeno mimosoudním vyrovnáním.  Infofórum StraznavezCZ, 11. května, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm.
22. Membership and Publishing Statistics.  Authorized Site of the Office of Public Information of Jehovah's Witnesses, August, 2008; http://www.jw-media.org/people/statistics.htm.
23. Malý M. Dva typy vydání časopisu Strážná věž.  Infofórum StraznavezCZ, 24. února, 2007; http://www.straznavez.cz/Aktuality/dvatypySV.htm.
24. Dopis Společnosti Strážná věž všem radám starších; duben 2008.
25. U.S.Religious Landscape Survey. Religious Beliefs and Practices: Diverse and Politically Relevant.  The Pew Forum on Religion & Public Life, June, 2008; http://pewforum.org/.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz