Brožura Svědkové Jehovovi a vzdělání vydaná v roce 1995

Svědkové Jehovovi proti vysokoškolskému vzdělání

Parlamentní shromáždění Rady Evropy v rezoluci o sektách v Evropě přijaté v roce 1996 uvádí, že mnohé náboženské skupiny s rysy sekt jsou v členských státech legalizované. Tato legalizace však není potvrzením, že veškerá činnost těchto skupin je legální. Jmenovitě se to týká porušování lidských práv, zneužívání a sexuálního obtěžování dětí a omezování osobní svobody v rámci skupiny. Výbor ministrů Rady Evropy na svém 765. zasedání 19.9.2001 deklaroval, že je nutné na jednu stranu respektovat principy náboženské svobody a vyvarovat se diskriminace, ale na druhé straně je nutné chránit lidskou důstojnost nejzranitelnějších lidí, zejména dětí osob patřících do takových skupin. Klíčový význam přikládá informování veřejnosti a uplatňování zákonných norem na ochranu vůči takovým praktikám.

Proslov člena vedoucího sboru svědků Jehovových Gerrita Lösche, ve kterém vyjadřuje oficiální stanovisko svědků Jehovových proti vysokoškolskému vzdělání - VIDEO .

Podobně jako v otázce zákazu transfůzí krve vyvíjí Společnost Strážná věž na mladé svědky Jehovovy a jejich rodiče nepřiměřený nátlak, aby se vzdali vysokoškolského vzdělání. Používá identické manipulativní techniky jako v otázce krve. Neadekvátně zveličuje míru nemravnosti vysokoškolských studentů a předkládá tendenční statistiky, které vytváří dojem, že vysokoškolák se špatně uplatní na trhu práce. A naopak, představuje ty svědky, kteří opustili vysokou školu, jako příklady lidí, kteří se vzdali dalšího vzdělávání jako bohulibé oběti ve prospěch náboženského vzdělání a náboženských činností. Vezmeme-li v úvahu, že literatura Společnosti je pro svědky Jehovovy dominantním zdrojem nejen náboženských, ale i všeobecných informací, naplňuje se i v otázce vzdělávání definice Charlese Mansona týkající se kontroly myšlení: „Mohu přesvědčit kohokoli o libovolné věci, pokud tak činím s odpovídající intenzitou, a dotyčný nemá žádný jiný zdroj informací nežli můj.“

Součástí registrace Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi (NSSJ) bylo i prohlášení1 o dodržování paragrafu 5 zákona 3/2002 o církvích a náboženských společnostech2. Čeští představitelé Společnosti tak mimo jiné podepsali, že NSSJ nevyvíjí činnost, která by vedla k „omezování psychického vývoje nezletilých a omezování jejich práva na vzdělání“.

Brožura Svědkové Jehovovi a škola vydaná v roce 1983 (česky 1991)

Důvodů, proč je organizace svědků proti vysokoškolskému vzdělání svých členů, může být několik. Hlavní činností každého svědka je kolportáž literatury Strážné věže a jakákoliv činnost, která ji časově narušuje, není žádoucí. Při vysokoškolském studiu získá student mnohé informace, které mu mohou korigovat jednostranné informace, které dostává od Společnosti Strážná věž. Vysoká škola též velmi pravděpodobně může naučit studenta přemýšlet v širších souvislostech. Proto pro organizaci svědků představuje každý takový student zvýšené riziko, že přestane být poslušným a výkonným kolportérem.

Statistické šetření provedené v ČR při sčítání lidu v roce 20013 prokázalo, že mezi svědky Jehovovými je cca poloviční poměr vysokoškoláků, než je tomu u ostatních církví a v celé populaci. Statistika může být ovlivněna tím, že za komunistického režimu bylo mnohým studovat zabráněno, ale toto omezení se samozřejmě týkalo i jiných skupin, nejen svědků Jehovových.

Vláda ČR podniká kroky, aby regulovala nežádoucí činnost i zákonně registrovaných skupin, které mají rysy sekt. Například v roce 2006 ministerstvo školství provedlo plošnou vzdělávací akci, která podobně jako již tradiční osvěta týkající se narkomanie upozorňuje školáky na nebezpečné náboženské skupiny.

 

„V dubnu roku 2006 bylo školám na velké části území ČR uloženo, aby studenty informovaly, že řada státem uznávaných náboženství je pro mládež škodlivá a nebezpečná podobně jako satanismus, užívání drog či sexuální vykořisťování dětí. Mezi církvemi, které byly uváděny jakožto škodlivé pro mládež, bylo mimo jiné hnutí Hare Krišna, Svědkové Jehovovi, Mormoni a scientisté.“ 4

- Z Mezinárodní zprávy o náboženské svobodě v roce 2007 v ČR, kterou vydal 14.9.2007 U.S. Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor

(Zdroj: Ministerstvo kultury ČR)

 

Následující ukázky dokumentují oficiální odmítavý postoj svědků Jehovových k vysokoškolskému vzdělávání svých členů:

- Infofórum StraznavezCZ, 29. ledna 2008,
připravil Michal Malý


Proslov Gerrita Lösche o vysokoškolském vzdělání

Proslov člena vedoucího sboru svědků Jehovových Gerrita Lösche během zvláštního shromáždění 22.5.2005 v  Monze v Itálii. Vyjadřuje oficiální stanovisko svědků Jehovových na vysokoškolské vzdělání.


VIDEO: Svědkové Jehovovi a vysokoškolské vzělání

 

Kdo je Gerrit Lösch?

Informuje o něm zpráva ve Strážné věži z 1. listopadu 1994:

"Rozšíření vedoucího sboru

POČET členů vedoucího sboru svědků Jehovových je od 1. července 1994 rozšířen. K nyní sloužícím jedenácti starším byl připojen ještě jeden. Tímto novým členem je Gerrit Lösch.

Bratr Lösch zahájil službu plným časem 1. listopadu 1961 a absolvoval 41. třídu biblické školy Strážné věže Gilead. Od roku 1963 do roku 1976 sloužil v krajské a oblastní službě v Rakousku. V roce 1967 se oženil a později on i jeho manželka Merete sloužili čtrnáct let jako členové rakouské rodiny betel ve Vídni. Před čtyřmi lety byli oba pozváni do ústředí Společnosti v Brooklynu, kde potom bratr Lösch sloužil v sekretariátu vedoucího sboru a jako pomocník služebního výboru. Díky rozmanitým zkušenostem na evropském poli a díky znalosti němčiny, angličtiny, rumunštiny a italštiny bude bratr Lösch velkou pomocí v práci vedoucího sboru."
- Strážná věž z 1.listopadu 1994, str.29

Lösch G., Svědkové Jehovovi a vysokoškolské vzdělání - Zvláštní shromáždění svědků Jehovových, Monza, Itálie, 22. května, 2005

 

"Jít či nejít na vysokou školu může být úvahou o vaší víře nebo o nedostatku vaší víry a může to naznačovat, jak vnímáte bezprostřednost hrozícího velkého soužení. Co je nezpochybnitelné je, že zbývající čas je zkrácen, jak řekl Pavel v 1. Korintským 7:29.

 

Pokud v současné době studuješ na vysoké škole, proč bys v modlitbě nezvážil možnost odejít a dělat něco lepšího? Ale pro nás, kdo pečlivě zkoumáme význam světových událostí ve světle biblických proroctví, existují ještě hodnotnější důvody, proč nedávat světskou kariéru na první místo v našich životech. Mohli bychom se přirovnat k někomu, kdo vidí nějakou budovu s nápisem: „Tento podnik se uzavírá.“ Ucházel by ses tam o místo? Samozřejmě, že ne. A kdybychom pro takový podnik pracovali, bylo by moudré, abychom hledali práci někde jinde.

 

Dobrá, na všech institucích tohoto světa je nápis hlásající ‚bezprostředně hrozící likvidace‘. Konec je blízko. Ano, Bible nás ujišťuje, že tento svět brzy skončí. Proto od nás bude moudré, když nebudeme napodobovat ty, kteří jsou jeho nedílnou součástí.

 

Nyní jste si vyslechli radu. Co nyní uděláte?

 

Někteří obhajují studium na universitě tím, že uvádějí příklad dětí některých starších, které studují nebo studovaly vysokou školu. Nejsme oprávněni ani ochotni říkat vám, co byste měli dělat. Rozhodnutí by měli učinit vaši rodiče a vy sami. Nejsme pány nad vaší vírou. Přesto však má „věrný a rozvážný otrok“ odpovědnost varovat vás před duchovními nebezpečími a povzbuzovat vás k tomu, abyste zájmy království dávali na první místo. A tak již po dlouhou dobu odrazuje otrok před studiem na vysoké škole.

 

Častokrát jsem slyšel zkušenosti jednotlivců, kteří byli těsně před dokončením svých vysokoškolských studií, a studium předčasně ukončili poté, co se dozvěděli o pravdě. Další jedinci odmítli stipendia. Co uděláš ty? Jaké rozhodnutí učiníš? Odmítneš nebo ne? Získáš vysokoškolské vzdělání nebo ne? Budeš za to zodpovědný Jehovovi.

 

Chtěli bychom pochválit všechny posluchače,kteří přerušili svá vysokoškolská studia poté, co přijali pravdu, a stejně tak chválíme všechny ty, kteří po vyslechnutí tohoto proslovu učiní stejné rozhodnutí.

 

Možná, že ještě stále chcete obhajovat možnost studovat na vysoké škole. Snad říkáte: „Podívej, bratr X šel na vysokou a nyní slouží ve sboru a zároveň je i průkopník“. To je pravda, možná takříkajíc přežil vysokou školu.

 

Ale to, co teď bude následovat, je pravdivá zkušenost jednoho mladého muže, který trpěl obsedantně-kompulsivní poruchou, kvůli které si musel mýt znovu a znovu ruce, dokonce až stokrát za den. Tato porucha mu tak vadila, že se jednoho dne rozhodl spáchat sebevraždu. Koupil si pušku, dal si ji do úst stiskl spoušť. Kulka ho ale nezabila; místo toho provrtala tu část jeho mozku, která byla zodpovědná za jeho kompulsivní poruchu. Přežil a potom se mu dařilo vést normální život.

 

Ano, je to pravda, přežil, ale doporučili byste, aby ostatní lidé napodobili jednání toho mladého muže? Podobně někteří přečkali vysokou školu, ale doporučili byste to ostatním?

 

Místo toho, abyste vynaložili úsilí na získání vyššího vzdělání, bylo by vhodné růst v poznání Jehovy. Abychom Bibli lépe poznali, musíme ji číst každý den.

 

Každý den.

 

Děláme to?"

 

- Lösch G. Svědkové Jehovovi a vysokoškolské vzdělání Zvláštní shromáždění svědků Jehovových - Monza, Itálie, 22.května, 2005

 


Překlad proslovu Gerrita Lösche: Minehava


Máme to nejlepší vzdělání ze všech, protože jsme "vyučeni Jehovovou"

Proslov člena pražské rodiny betel Zbyňka Bucifala na oblastním sjezdu svědků Jehovových Následujme Krista! 7. července 2007 v Praze zdůrazňuje nevýhody vysokoškolského studia ( spustit audio - Spustí audio ).

Máme to nejlepší vzdělání ze všech - AUDIO ke stažení.


Vysokoškolské vzdělání — Za jakou cenu?

Článek ve Strážné věži přesvědčuje mladé svědky Jehovovy a jejich rodiče o nevýhodách vysokoškolského vzdělání.

 

Strážná věž z 1. října 2005, str.26-31, Rodiče, jakou chcete pro své děti budoucnost?

 

(Článek zkrácen)

 

Vysokoškolské vzdělání — Za jakou cenu?

11 Dále je potřeba vzít v úvahu prostředí. Vysokoškolské koleje jsou nechvalně známé tím, že se tam studenti chovají špatně — mimo jiné zneužívají drogy a alkohol, dopouštějí se nemravnosti, šikanují nováčky a podvádějí, přičemž úplný výčet by byl mnohem delší. Jak je to se zneužíváním alkoholu? Oblíbenou zábavou je takzvané „binge drinking“, což je nezřízené pití alkoholu pouze s úmyslem se opít. V časopise NewScientist bylo uvedeno, že „asi 44 procent [univerzitních studentů ve Spojených státech] se úmyslně opije alespoň jednou za čtrnáct dnů.“ Tentýž problém je rozšířený mezi mladými lidmi v Austrálii, Británii, Rusku i jinde. Pokud jde o sexuální nemravnost, vžil se mezi americkými studenty pojem „hooking up“, který podle zprávy v časopise Newsweek „je označením pro jednorázový sexuální kontakt — cokoli od líbání po pohlavní styk — mezi lidmi, kteří se znají povrchně a nemají v plánu spolu potom ani mluvit“. Ze studií vyplývá, že takové jednání provozuje 60 až 80 procent studentů. „Dělá to každý normální vysokoškolák,“ říká jedna výzkumná pracovnice. (1. Korinťanům 5:11; 6:9, 10)

 

12 Kromě špatného prostředí je nutné počítat s náporem školních cvičení a zkoušek. K tomu, aby studenti u zkoušek uspěli, se pochopitelně musí učit a vyhotovovat zadané práce. Někteří možná musí při škole ještě pracovat, přinejmenším na zkrácený úvazek. To vše je stojí mnoho času a energie. Kolik prostoru jim zbude pro duchovní činnosti? Až začne tlak narůstat, čeho se vzdají? Zůstanou u nich zájmy Království na prvním místě, nebo budou odsunuty stranou? (Matouš 6:33) Bible křesťany vybízí: „Přísně se . . . střežte, abyste nechodili jako nemoudří, ale jako moudří tím, že pro sebe vykupujete příhodný čas, protože dny jsou ničemné.“ (Efezanům 5:15, 16) Je smutné, že někteří mladí křesťané odpadli od víry, protože se nedokázali vypořádat s nároky, které byly kladeny na jejich čas a energii, nebo protože se na vysoké škole zapletli do nebiblického chování!

 

13 Je jasné, že nemravnost, špatné chování a různé tlaky se nevyskytují pouze na vysokoškolských kolejích. Mnozí mladí lidé ve světě však považují takové věci za součást studentského života a nevidí na nich nic špatného. Měli by křesťanští rodiče vědomě vystavit své dítě takovému vlivu, a to na čtyři nebo možná více let? (Přísloví 22:3; 2. Timoteovi 2:22) Opravdu přinese studium mladému člověku tak velký užitek, aby se kvůli tomu vyplatilo tolik riskovat? A co je nejdůležitější — kolik se toho naučí o věcech, které by měly být v jeho životě na prvním místě? (Filipanům 1:10; 1. Tesaloničanům 5:21) O těchto otázkách musí rodiče vážně přemýšlet a modlit se přitom o vedení. Stejnou pozornost musí věnovat nebezpečím, která by jejich dětem hrozila v případě, že by je poslali studovat do jiného města nebo do zahraničí.

 

 

17 Kromě toho, že rodiče svým dětem zajišťují podnětné duchovní prostředí, musí je také správně vést při výběru vyučovacích předmětů a studijního nebo učebního oboru. Čím dříve s tím začnou, tím lépe. Jeden mladý muž, který nyní slouží v betelu, říká: „Oba mí rodiče byli před vstupem do manželství i potom v průkopnické službě a velmi se snažili, aby průkopnického ducha předali celé rodině. Kdykoli jsme si vybírali vyučovací předměty nebo dělali dalekosáhlá rozhodnutí, povzbuzovali nás, abychom si vybrali to, co nám nejlépe umožní najít si práci na zkrácený úvazek a věnovat se průkopnické službě.“ Při výběru učiva by se měli rodiče společně s dětmi zaměřovat ne na akademické předměty, které jsou přípravou k vysokoškolskému studiu, ale na ty obory, jež dětem prakticky pomohou sledovat teokratickou životní dráhu.

 

18 Z různých studií vyplývá, že v mnoha zemích není největší poptávka po absolventech univerzit, ale po řemeslnících a pracovnících ve službách. …

 

 

Poznámka pod čarou:

O chování rozšířeném mezi studenty vysokých škol v České republice bylo v Lidových novinách uvedeno: „Kocovina a sexuální experimenty patří ke studentskému životu stejně jako brigády a zkoušky.“

 

Rámeček na straně 29:

 

Jakou hodnotu má vysokoškolské vzdělání?

 

… Ze zpráv, které uveřejnila americká vláda, však vyplývá, že z těch, kdo jdou na vysokou školu, získá jen asi čtvrtina titul do šesti let. To není velká úspěšnost. A co ti, kdo studium dokončí? Zajistí jim titul automaticky dobré pracovní místo? Podívejte se, o čem vypovídají aktuální průzkumy a studie.

 

„To, že půjdete na Harvardovu nebo Dukeovu [univerzitu], vám automaticky nezajistí lepší práci ani vyšší plat. . . .“ (Newsweek z 1. listopadu 1999)

„. . . a ne vysokoškolské znalosti. . . . K tomu, aby studenti našli dobrou práci, nemusí jít na vysokou školu, ale středoškolské znalosti určitě musí mít dobré.“ (AmericanEducator, jaro 2004)

„. . . Ty drahé vysokoškolské diplomy, jejichž získání stojí tolik času, mezitím ztratily na ceně, takže jejich hodnota je menší než kdykoli předtím.“ (Time z 24. ledna 2005)

 

„Pokud se naplní pochmurné prognózy, které na rok 2005 vydalo americké ministerstvo práce, přinejmenším třetina všech absolventů čtyřletých vysokých škol nenajde zaměstnání, které by odpovídalo jejich vzdělání.“ (TheFuturist, červenec/srpen 2000)

 

Stále více pedagogů proto vyjadřuje velké pochybnosti o tom, jakou má dnes vysokoškolské vzdělání hodnotu. „Vzdělání, které lidem poskytujeme, jim přinese špatnou budoucnost,“ naříká autor zprávy v časopise Futurist.

 

- Rodiče, jakou chcete pro své děti budoucnost? Strážná věž. 1.října 2005;126(19):26-31.

 


Náboženské vyznání obyvatelstva
podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

Český statistický úřad, 2003

(Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4110-03.)

Tabulka a graf dokumentují, že v úhrnu se svědkové Jehovovi stran vzdělání statisticky významně neliší od zbytku populace. Výjimkou však je vysokoškolské vzdělání, které mělo 3,8% osob, jež se v roce 2001 přihlásilo k víře svědků Jehovových, kdežto průměr celé populace je téměř dvojnásobný - 7,4%.

- Náboženské vyznání obyvatelstva. Český statistický úřad, 2003; http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4110-03.


Odkazy:

1. Prohlášení podle §5 zákona č.3/2002 Sb. . NSSJ, 25.září, 2002; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/NSSJ_prohlaseni_paragraf5.htm.

2. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 3/2002 Sb.: Sbírka zákonů ČR;2002.

3. Náboženské vyznání obyvatelstva. Český statistický úřad, 2003; http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4110-03.

4. Mezinárodní zpráva o respektování svobody náboženské víry pro rok 2007. U.S. Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, September 14, 2007; http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=366.

5. Lösch G. Svědkové Jehovovi a vysokoškolské vzdělání Zvláštní shromáždění svědků Jehovových - Monza, Itálie, 22.května, 2005; http://www.straznavez.cz/Vzdelani/vysokoskolskevzdelani.htm.

6. Bucifal Z. Máme to nejlepší vzdělání ze všech, protože jsme "vyučeni Jehovovu" (Audio) Oblastní sjezd svědků Jehovových 'Následujme Krista!' - Praha, 7. července, 2007; http://www.straznavez.cz/Vzdelani/vysokoskolskevzdelani.htm.

7. Rodiče, jakou chcete pro své děti budoucnost? Strážná věž. 1.října 2005;126(19):26-31.

8. Rozšíření vedoucího sboru. Strážná věž. 1.listopadu 1994;115(21):29.

Použité ilustrace :

Svědkové Jehovovi a škola New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1983 (česky 1991).

Svědkové Jehovovi a vzdělání. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1995.


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz