Svědkové Jehovovi v ČR mají od února 2010 třídu duchovních

Svědkové Jehovovi v ČR si ustanovili úřad duchovních. Ti jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Svědkové tak pokračují v úsilí o zatajování případů pedofilie.

„… nikdy neměli žádnou třídu duchovenstva“

Svědkové Jehovovi si zakládají na své odlišnosti od ostatních náboženských skupin. Od začátku svojí existence zdůrazňují, že na rozdíl od jiných, si jsou všichni rovni a nemají žádnou třídu duchovenstva1 (tvořenou duchovními2 ). Kladl na to důraz již jejich zakladatel pastor Russell na konci devatenáctého století.3 V průběhu let ve své literatuře opakovaně vyzdvihují, že „nikdy neměli žádnou třídu duchovenstva“.4,5 Tuto skutečnost svědkové Jehovovi jasně deklarovali i v registračních dokumentech v České republice.6 Výslovně v nich uvedli, že „společnost nemá žádnou třídu duchovních“ a „křesťanskou duchovenskou činnost jsou oprávněni vykonávat všichni svědkové Jehovovi“. (Plné znění dřívějšího Základní dokumentu ze 30.11.2006- viz zde .)


Karl Brulloff: Zpověď italské ženy, 1827-1830, Vodové barvy na papíře, Ruské muzeum, St.Petersburg, Rusko
Dřívejší ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ze 30.11.2006
(Pro zobrazení celého dokumentu klikni - )

„… ustanovování a odvolávání duchovních“

V aktualizovaném „základním dokumentu7 ze 4. prosince 2009 a uloženém na Ministerstvu kultury v ČR v únoru 2010 (viz Rejstřík na MK CR) jsou nejenom tato tvrzení vypuštěna, ale nahrazena prohlášením, že „osobami vykonávajícími úřad duchovních … jsou jmenovaní starší sboru svědků Jehovových“. (Plné znění aktualizovaného Základní dokumentu ze 4.12.2009 - viz zde .)

To je dosud celosvětově unikátní a „revoluční prohlášení“, které pravděpodobně (zatím) nemá nikde na světě obdobu. Proč se čeští svědkové odlišili od ostatního světa?


Karl Brulloff: Zpověď italské ženy, 1827-1830, Vodové barvy na papíře, Ruské muzeum, St.Petersburg, Rusko
Aktualizovaný ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ze 4.12.2009
(Pro zobrazení celého dokumentu klikni)
(Originál zde: http://www3.mkcr.cz/cns_internet/)

Zachování mlčenlivosti

Případy zneužívání dětí se nevyhnuly ani svědkům8 a Společnost Strážná věž již musela vyplatit obětem desítky milionů dolarů.9 Svědkové po léta tiše praktikují taktiku, že jimi zjištěné případy pedofilie řeší pouze interně „církevním soudem“, aniž by je nahlásili policii, a obětem či jejich rodičům je obvykle vysvětleno, že je to proto, aby se tím „neuvedlo špatné světlo na Jehovu“.

DUCHOVENSTVO, Wikipedia

"Duchovenstvo (resp. klérus nebo duchovní stav) je obecný pojem popisující skupinu formálních náboženských vůdců. Duchovenstvo obvykle řídí rituální záležitosti náboženského života a učí a šíří náboženské učení a praxi. Členové duchovenstva se obecně nazývají duchovní nebo klerikové. Záležitosti duchovenstva jsou v mnoha zemích upravovány a chráněny speciálními zákony a duchovní mohou mít i různá privilegia. V některých případech je duchovenstvo financováno nebo spolufinancováno státem, ale obvykle hrají hlavní úlohu příspěvky ze strany věřících."
http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovenstvo

Od roku 2002 se svědkové soudili s Ministerstvem kultury o přiznání statutu „mlčenlivosti“ pro starší ve sborech.10 To jim nebylo přiznáno právě s poukázáním na skutečnost, že sami v základním dokumentu deklarovali, že „společnost nemá třídu duchovních“.11

Zároveň s ustanovením duchovních je v „základním dokumentu“ vyhlášeno, že tito „jsou povinni zachovávat v souvislosti s výkonem svého úřadu mlčenlivost“.7

Zamlčování pedofilů a finanční příspěvek od státu

To, že Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v ČR takto zásadně změnila statut starších ve sborech, svědčí o závažnosti rozsahu pedofilie mezi SJ a o nutnosti bojovat proti dalším finančním ztrátám9 novými prostředky.

V souvislosti s nedávným případem ze Švédska12, kde svědkové neúspěšně zažádali o finanční dotace od státu, je otázkou, zda se také v ČR pokusí získat pro své nově ustanovené duchovní státní finanční příspěvek.

Michal Malý, 30.3.2010


Citace z literatury Společnosti Strážná věž o "duchovních / duchovenstvu" mezi svědky:

 

Jsou svědkové Jehovovi kultovním náboženstvím? Kdo je jejich vůdcem?

Díky tomu, že se přesně drží biblických nauk, nesetkáváme se u svědků Jehovových s uctíváním a se zbožšťováním lidských vůdců, což jsou velmi časté jevy u kultovních náboženství. Svědkové zavrhují dělení věřících na duchovní a laiky. Dílo The Encyclopedia of Religion uvádí o svědcích Jehovových tato výstižná slova: „Třída duchovních a rozlišující tituly jsou [u svědků] zakázány.“

Strážná věž. 15.února 1994;115(4):7

 

Proč svědkové Jehovovi zůstávají ostražití

Nikdy neměli žádnou třídu duchovních, ačkoli někteří volení starší měli pocit, že by se od nich nemělo očekávat nic jiného, než aby kázali ve sboru. Organizace však upřímně toužila přizpůsobit se Písmům, a proto znovu úlohu starších zkoumala ve světle Písem, a činila to na stránkách Strážné věže opakovaně. Organizační změny, k nimž docházelo, odpovídaly tomu, co ukazovala Písma.

Strážná věž. 1.května 1994;115(9):25

 

Vývoj organizační struktury

Badatelé Bible měli živý zájem nejen o porozumění biblickému učení, ale také o způsob, jímž se má konat služba Bohu, jak naznačují Písma. Uvědomili si, že Bible vůbec nemluví o duchovních s tituly, kteří by kázali laikům. Bratr Russell byl rozhodnut, že mezi badateli nedojde k vytvoření žádné třídy duchovenstva. Čtenářům bylo na stránkách Strážné věže často připomínáno, že Ježíš řekl svým následovníkům: „Váš Vůdce je jeden, Kristus“, ale „vy všichni jste bratři“. — Mat. 23:8, 10.

Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:204

 

ČEMU VĚŘÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI - Nauka a Biblické zdůvodnění

Třída duchovenstva a zvláštní tituly jsou nepatřičné – Mat. 23:8–12; 20:25–27; Job 32:21, 22.

Svědkové Jehovovi — Kdo jsou? Čemu věří? New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2000

 

Související odkazy:

- Svědkové Jehovovi a „mlčenlivost duchovních

- Mlčící ovečky

-16 případů zneužívání dětí vedených proti svědkům Jehovovým ukončeno mimosoudním vyrovnáním

Literatura:

1. Svědkové Jehovovi — Kdo jsou? Čemu věří? New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2000.
2. Duchovenstvo. Wikipedie, 14.3., 2010; http://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovenstvo.
3. Vývoj organizační struktury. Kapitola 15. Svědkové Jehovovi - Hlasatelé Božího Království. New York: Watchtower Bible and Tract Society; 1993:204.
4. Jsou svědkové Jehovovi kultovním náboženstvím? Strážná věž. 15.února 1994;115(4):7.
5. Proč svědkové Jehovovi zůstávají ostražití Strážná věž. 1.května 1994;115(9):25.
6. Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Praha: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v ČR; 30.listopadu 2006; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/Zakladni_dokument_11_2006.pdf.
7. Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Praha: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v ČR; 4.prosince 2009; http://www.straznavez.cz/Dokumenty/Zakladni_dokument_SJ_2009_highlt.pdf.
8. Malý M. Mlčící ovečky Infofórum StraznavezCZ, 10. února, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce.htm.
9. Malý M. 16 případů zneužívání dětí vedených proti svědkům Jehovovým ukončeno mimosoudním vyrovnáním. Infofórum StraznavezCZ, 11. května, 2007; http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce_dohoda.htm.
10. Malý M. Svědkové Jehovovi a „mlčenlivost duchovních“. Infofórum StraznavezCZ, 24. února, 2007; http://www.straznavez.cz/Zdomova/mlcenlivost.htm.
11. ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY. Nejvyšší správní soud. Vol č.j. 5 As 25/2005 - 63. Brno; 28.února 2006.
12. Malý M. Finanční krize nebo grandiózní tunel? Infofórum StraznavezCZ, 21. října, 2009. http://www.straznavez.cz/Finance/financnikrize.htm


Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz