Svědkové Jehovovi a „mlčenlivost duchovních“

Karl Brulloff: Zpověď italské ženy, 1827-1830, Vodové barvy na papíře, Ruské muzeum, St.Petersburg, Rusko
Karl Brulloff: Zpověď italské ženy, 1827-1830, akvarel, Ruské muzeum, St.Petersburg, Rusko
(Pro zvětšení klikni)

Jedním z důsledků zákonné registrace Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v ČR (dále NSSJ) je kromě nezanedbatelných celních a daňových úlev možnost ze zákona požádat o přiznání zvláštních práv. Tato zvláštní práva zahrnují například možnost vyučovat náboženství ve školách, vykonávat duchovenskou činnost ve věznicích a uzavírat církevní sňatky.1

Dalším je právo na financování církve ze státního rozpočtu. NSSJ ráda při každé vhodné příležitosti proklamuje, že se dobrovolně tohoto práva vzdává.

Naopak v posledních několika letech NSSJ usiluje o přiznání práva zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. Z této skutečnosti vyvstávají nejméně dvě zásadní otázky:

1) Jak to, že svědkové Jehovovi žádají o přiznání práva na zpovědní tajemství, když nemají žádné duchovní (třídu duchovenstva, kněze)?
2) Co chtějí svědkové Jehovovi před úřady zamlčovat?

 

 

Zákon o církvích a náboženských společnostech, 3/2002 Sb.1

§7, Zvláštní práva registrovaných církví a náboženských společností

(1) Registrovaná církev a náboženská společnost může za podmínek stanovených tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv:

f) zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.

 

Kdo je třída duchovenstva mezi svědky Jehovovými?

Podle zákona1 musí církev ke své registraci předložit tzv. základní dokument 2. Tento dokument obsahuje jednak základní charakteristiku náboženské společnosti, a také vymezuje práva a povinnosti osob, které se k této společnosti hlásí. Je smutnou skutečností, že drtivá většina řadových svědků Jehovových nikdy tento dokument nečetla, a ačkoliv při svém křtu každý svědek v podstatě slibuje i „věrnost organizaci“*) (viz dvě otázky kladené uchazečům o křest), pravděpodobně o jeho existenci vůbec ani neví.

 
Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, 30.11.20062

„g) Způsob ustavování a odvolávání duchovních: Společnost nemá třídu duchovních. V každém sboru je rada starších, která se ujímá vedení ve sborové činnosti a vykonává pastýřskou práci. Křesťanskou duchovenskou činnost jsou oprávněni vykonávat všichni svědkové Jehovovi….“

(Faksimile plného znění základní dokumentu - viz zde .)

 

Jelikož NSSJ jednoznačně v základním dokumentu uvedla, že „společnost nemá třídu duchovních“ nepřiznalo jí ministerstvo kultury právo na zpovědní tajemství. Tohoto práva se NSSJ následně dožadovala podáním žaloby na ministerstvo kultury.

Kdo jsou dnes Boží služebníci?, Strážná věž 15.listopadu 2000, str. 15-16, odst. 2-43

„…Vznikla třída známá jako duchovenstvo, které si výsadu kázat vyhradilo pro sebe. (Skutky 20:30) Duchovenstvo tvořilo nevýznamnou menšinu těch, kdo si říkali křesťané. Velká většina křesťanů se stala známou jako laici. Ti byli vyučováni, že mají určité závazky, k nimž patřilo i dávání darů na podporu duchovenstva. V otázce kázání se však většina laiků málokdy dostala dál než na úroveň pasivních posluchačů.…V církvích křesťanstva tedy byla výsada být služebníkem přísně vymezena. Mezi svědky Jehovovými to tak ale není . Proč ne? Protože to tak nebylo ani v křesťanském sboru v prvním století.“

V rozporu se základním dokumentem i s tvrzením Strážné věže3 se ve snaze přesvědčit soud v žalobě účelově uvádí, že NSSJ má skupinu osob, kterou lze zařadit pod pojem „duchovní“. Pro přiznání oprávnění k výkonu tohoto zvláštního práva je nutná existence duchovních v registrované církvi nebo náboženské společnosti, a zpovědní tajemství nebo právo obdobné zpovědnímu tajemství musí být tradiční součástí učení náboženské společnosti nejméně po dobu 50 let. Pro toto potvrzení předložila NSSJ k soudnímu řízení vyznačené pasáže z výtisku Strážné věže z listopadu 1945. V těchto textech ovšem není obsaženo nic, co by spolehlivě a bezpochybně prokazovalo tvrzení žalobce. Jde spíše o určité principy chování členů náboženské společnosti vůči sobě navzájem, například „…aby žvaněním a klevetami nebyla působena nesvornost“ nebo „záležitost, kterou třeba objasniti, nemá být projednávána před celou skupinou…“ apod. Nic však nenasvědčuje tomu, že by šlo o zachovávání mlčenlivosti v tom smyslu, jak ho chápe nejen zákon. K doplnění předložila NSSJ i pasáže z novějších čísel Strážné věže z let 1972, 1982 a 1996. Tyto texty však také svědčí pouze o respektování důvěrnosti určitých sdělení, a lze je charakterizovat jako pravidla slušného chování mezi členy náboženské společnosti.

V kasační stížnosti se svědkové snažili prokázat, že v NSSJ existuje skupina členů, které lze chápat jako „duchovní“ ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb. Uvádí, že se „práva mlčenlivosti nedomáhá pro všechny své členy…, nýbrž pouze pro poměrně malý okruh svých členů, které lze zcela jednoznačně identifikovat .“ Těmito členy má na mysli starší v jednotlivých sborech svědků Jehovových.4, 5 (viz zde a zde )

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku z 28.2.2006 (viz zde ) tuto žalobu zamítl, a NSSJ toto zvláštní právo nezískala.6

Neoznámení trestného činu

Nabízí se otázka, proč NSSJ tolik usiluje o získání práva zachovávat mlčenlivost pro starší ve sborech. V souvislosti s celosvětovým odhalováním krytí případů zneužívání dětí mezi svědky Jehovovými je odpověď nasnadě.7 Pokud by měli starší svědků Jehovových přiznáno toto právo, nejsou trestně odpovědní, jestliže se dozví, že se někdo dopustil například trestného činu zneužívání svěřené osoby. (Nicméně pokud trestný čin pohlavního zneužívání nadále probíhá nebo je reálné, že se připravuje, nevztahuje se ani na duchovní církví mlčenlivost, a musí jej oznámit - Trestní zákon §167, Nepřekazení trestného činu.8 )

 
Trestní zákon, 140/61 Sb.
§168, Neoznámení trestného činu

… (3) …Oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

 

§167, Nepřekazení trestného činu

(1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin … týrání svěřené osoby (§215), … znásilnění (§241), pohlavního zneužívání podle §242 … a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody…

 (Citace z publikace, kterou svědkové Jehovovi celosvětově distribuovali na podzim 2006.9)

Ústředí Společnosti Strážná věž v Brooklynu shromažďuje již léta informace o pedofilech mezi svědky Jehovovými do tajné databáze. Advokátní kancelář Love and Norris zastupující některé oběti zneužívání dosáhla významného úspěchu, když soud v NAPA County v Kalifornii v říjnu 2006 rozhodl (faksimile rozhodnutí - viz zde ), že Společnost Strážná věž má zpřístupnit státním orgánům údaje z této databáze.10, 11

Zpovědní tajemství nemůže donekonečna krýt případy zneužívání dětí v žádné církvi ani náboženské společnosti nikde na světě.

24.2.2007 -MM-

Související odkazy:

- Mlčící ovečky - http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce.htm .

- Oficiální dopisy Náboženské společnosti svědkové Jehovovi v ČR (NSSJ v ČR) starším týkající se obtěžování dětí - http://www.straznavez.cz/Pedofil/obtezovanidopisy.htm .

- Oficiální dopis odbočky ve Velké Britanii všem radám starších týkající se obtěžování dětí -http://www.straznavez.cz/Dokumenty/WTSletter06_01_2001.htm .

 

Literatura:

1. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 3/2002 Sb. : Sbírka zákonů ČR; 2002. (viz zde)

2. Základní dokument Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi. Praha: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi v ČR; 30.listopadu 2006. (viz zde )

3. Kdo jsou dnes Boží služebníci? Strážná věž. 15.listopadu 2000;121(21):15-16.

4. Vyjádření žalovaného k žalobě (K č. j.: 6 Ca 172/2003). Ministerstvo kultury Praha; 10.listopadu 2003. (viz zde )

5. Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti (Ke sp. zn.: 6 Ca 172/2003). Ministerstvo kultury Praha; 1.března 2005. (viz zde )

6. ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY. Nejvyšší správní soud. Vol č.j. 5 As 25/2005 - 63. Brno; 28.února 2006. (viz zde )

7. Malý M. Mlčící ovečky. Infofórum StraznavezCZ, 10.února, 2007;
http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciovce.htm .

8. Trestní zákon. 140/1961 Sb. : Sbírka zákonů ČR.

9. Zprávy Království č. 37, "Konec falešného náboženství je blízko" . New York: Watchtower Bible and Tract Society; 2006.

10. Charissa W., et al. v. Watchtower Bible and Tract Society of New York, et al.: Superior Court for the state of California, County of Napa; October, 16 2006. (faksimile - viz zde )

11. Love and Norris Cracks Watchtower Pedophile Database! SilentLambs.org, October 20, 2006; http://www.silentlambs.org/courtrulingnapa.htm.Poznámka

 

*) Otázky uchazečům o křest svědků Jehovových kladené po celém světě:

 

1)  Činil jsi na základě výkupní oběti Ježíše Krista pokání ze svých hříchů a zasvětil jsi se Jehovovi v souladu s Jeho vůlí?

 

2)  Porozuměl jsi, že svým zasvěcením a křtem se stáváš jedním ze svědků Jehovových ve spojení s jeho duchem vedenou organizací?

 

 

 

 

 

 

 

 Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz