Seminář o svědcích Jehovových 1.prosince 2005

Člen Výboru odbočky NSSJ v ČR je překvapen, že se mluví o novém vedení. Dle jeho vyjádření se po reportážích v TV NOVA nic nezjistilo. Disidenti nemají odvahu se svým názorem vystoupit – není pravdou, že by byli ihned vyloučeni. Rozhovor s MUDr.Ondřejem Kadlecem, CSc. a Eduardem Sobičkou.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (viz SSSNNS) ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK (viz Katedra religionistiky a filosofie) pořádala v rámci svých pravidelných seminářů dne 1. prosince 2005 seminář o svědcích Jehovových (dále jen SJ). Hlavním tématem měla být beseda s novým vedením NSSJ v ČR a vyjádření k posledním událostem v pražské odbočce a k budoucnosti organizace vůbec. (viz Seminář o svědcích Jehovových)

Pozvání přijali současný člen výboru odbočky NSSJ v ČR pan Eduard Sobička (dále jen ES) a bývalý člen výboru odbočky MUDr.Ondřej Kadlec, CSc. (dále jen OK) (Výbor odbočky - viz Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností - detail NSSJ).

Za Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů seminář moderoval PhDr.Zdeněk Vojtíšek.

Úvodní část semináře

Na začátku dostal slovo OK a podal ve svém proslovu několik všeobecných informací o SJ. Následovalo promítání části videa z kazety „Zachovali věrnost ve zkouškách — Svědkové Jehovovi v Sovětském svazu“, která byla uveřejněna v češtině v roce 2003 a pojednává o perzekuci SJ v 50.letech v bývalém Sovětském svazu. Mělo následovat ještě video „Zajatci Strážné věže“, které je dobovým dokumentem orgánů oficiální sovětské propagandy z roku 1977, ale to se nepodařilo zprovoznit.

Vyjádření ES k posledním událostem v organizaci

PhDr.Zdeněk Vojtíšek poprosil, zda by hosté (OK a ES) mohli krátce shrnout události v české odbočce během cca posledního roku. Zda by se mohli vyjádřit k tomu, proč byla provedena změna ve vedení. (viz Tak už máme nový výbor odbočky!) Dále, co mohou říci k událostem, které např. webová stránka straznavez.cz označila jako „zemětřesení v pražské odbočce“ (viz Zemětřesení v Bételu, aneb „Kostlivec ve skříni“). A také zda změny nesouvisejí s odvysílanými reportážemi v TV NOVA. (viz TV NOVA: Svědkové Jehovovi a moc peněz)

ES se vyjádřil takto: Podle něj byl Výbor odbočky teokraticky jmenován vedoucím sborem. Nejde o demokracii a posluchači to budou nejspíše těžko chápat. Pokračoval vysvětlením a svým chápáním slova teokracie. Teokracie je „bohovláda“ a to znamená, že je to Boží vůle. O žádném zemětřesení nic neví (viz Zemětřesení v Bételu, aneb „Kostlivec ve skříni“), a když dostal pozvánku k dnešní diskusi, dokonce ho překvapilo, že se mluví o „novém vedení“. Dodal, že byly provedeny změny, které vyžadovaly okolnosti a čas. (viz Tak už máme nový výbor odbočky!) K reportážím v TV NOVA se vyjádřil tak, že dotyčné osoby, o kterých TV informovala, už nebyly v té době SJ a nebo se SJ neměly ani nikdy nic společného. (Pozn. redakce: Reportáže informovaly též o Eduardovi Sobičkovi a dalších současných SJ – J.G., L.K. a J.J.– viz Jehovovy Fondy) Uvedl,že kdyby to byla pravda, tak by jistě následoval postih ze strany zákona, a prohlásil, že „nikdo z našich lidí nebyl postihován“. (Pozn. redakce: Svědek Jehovův, v té době stále bratr Mgr.I.B. byl zatčen 11.3.2005 - viz TV NOVA: Bordeltatá). Ačkoli v úvodu svého vyjádření popřel, že by došlo v Bételu k nějakému zemětřesení, řekl závěrem, že „změny nebyly provedeny jako následek reportáží v televizi.“

Otázky z publika

Otázka - Proč všichni SJ „nepřijímají“ symboly vezmeme-li v úvahu text v evangeliu Jana 6:53,56?

Jan 6:53–56: “Ježíš jim tedy řekl: „Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život….Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, zůstává ve spojení se mnou a já ve spojení s ním.”

Odpověď OK: V odpovědi OK použil text ze Zjevení 7:4 a z Janova evangelia (Jan 10:16). Pak se odvolal zpět na vyjádření v Janovi 6:53 a uvedl, že termín, že někdo má „život sám v sobě“ se vztahuje pouze na Ježíše Krista a jeho 144.000 pomazaných následovníků a znamená, že jsou neporušitelní. V tom je rozdíl od další skupiny, která má naději na život na zemi. Jejich život má jinou kvalitu – nižší kvalitu.

Dále následovala diskuze o tom, proč Ježíš není Bůh.

Otázka - SJ kladně hodnotili nedávnou v Praze konanou konferenci Darwin a inteligentní design. Ta ale v zásadě potvrzovala řízenou evoluci. Věří SJ v řízenou evoluci?

Odpověď OK : Evoluce není středem zájmu přednášejících. Alespoň na konferenci se v kuloárech takto vyjadřovali.

Otázka - Je pan Jezbera SJ?

Odpověď ES: Je. (Pozn. redakce: v prosinci 2004 byl odvolán z úřadu „služebního pomocníka“ ve sboru Praha-Suchdol a on i jeho manželka (ta dočasně) nemohli dále být „pravidelnými průkopníky“ – další informace viz Honorární konzul, majitel desítek firem a svědek Jehovův – je možné být vším?)

Otázka (MUDr.Prokop Remeš) - Podávali jste na mne žalobu, za to, že jsem řekl, že jste lhali při registraci. Soudili jste se se mnou, soud jste prohráli, ale už jste se neodvolali. Znamená to snad, že jste nevěřili, že před tímto státem můžete prokázat svoji nevinu? (Pozn. redakce: reportáž a článek o tomto sporu je v přípravě.)

Odpověď ES: Neradi se soudíme. (Pozn. redakce: advokát NSSJ v ČR JUDr.L.M. informuje o stovkách soudních sporů, které za SJ vede – viz např. jeho kniha "Bitvy beze zbraní".) Zdálo se nám to přehnané, tak jsme se o to pokusili. Pak už jsme to nepovažovali za tak důležité.

Otázka - Vnímáte Bibli jako inspirovanou i verbálně? Něco vykládáte doslova, například počet 144.000, ale už ne pokračování tohoto textu v 7.kapitole Zjevení, kde je řečeno, že jsou vybráni z každého kmene Izraele po 12.000.

Odpověď OK: Cituje Kazatele 12:10 „shromažďovatel se snažil najít líbezná slova…“. Podle něj Bible verbálně (rozuměj každé slovo) inspirována není, ale vcelku tam nejsou žádné lidské názory. Například Danielovo proroctví ukazující na období 2520 let. Řekl, že zpětně vzato SJ věří, že to platí. Dopředu – do budoucna, ale nevidí a neví, spíše jen tuší. Prohlásil, že SJ nejsou inspirováni k výkladu Bible.

Otázka - Proč bylo tolik nesplněných proroctví v historii SJ? Proč historie ukazuje rozpory v naukách SJ?

Odpověď ES: Je to záležitost interpretace. My náš výklad chápeme tím způsobem, jako že nám byl dán prostřednictvím Božího ducha. Věříme, že jsme pravá církev Kristova. Věříme, že interpretace Písma, kterou nám poskytuje pomazaný ostatek ze 144.000 je inspirována. Přitom zkoumáme Bibli, a používáme logické dedukce, a proto byly provedeny některé změny výkladu. Ve 20.století byl zaznamenán velký vývoj, jak Boží duch působil a jak nám postupně různé věci objasňoval…

Dále uvedl, že co se týká 144.000, zdá se, že se jedná o doslovné číslo, a že SJ věří, že 12 izraelských kmenů zde znázorňuje rovnovážný výběr. Nezaujatý a nestranický.

OK dodává: V textu o 144.000 ve Zjevení není vyjmenováno kompletně 12 izraelských kmenů - některé chybí a některé jsou zde navíc. Z toho plyne, že tuto část textu lze vykládat obrazně, zatímco počet je doslovný.

Otázka - Kolik dnes zbylo na zemi pomazaných SJ? Když někdo z tohoto ostatku odejde od SJ, kdo je místo něj povolán? Když umřou všichni, kde vezmou SJ pomazané, aby je vedli a vykládali jim Písmo?

Odpověď OK: SJ nemají nějaký interní test, který by zkoumal, kdo je a kdo ve skutečnosti není pomazaný, i když přijímá symboly. V mnoha případech, ti kdo přijímají, pomazanými nejsou a jsou to lidé s psychiatrickou minulostí. U nikoho není žádná záruka. Uvedl, že se dá říci, že u těch, co jsou v pravdě desetiletí, záruka je. Kdyby víra SJ nebyla ta pravá a např. za 50 let by nikdo z pomazaných nezůstal, byli by SJ velmi překvapeni.

ES dodává: Pomazaní projevují ovoce Božího ducha. A především káží. To se musí dělat, protože na STOVKÁCH MÍST v Písmu je to tak napsáno.

Otázka - Co znamená výraz „porušitelný život“ ?

Odpověď OK: Je to takový život jako měl Adam. Sice dokonalý, ale kdyby spadl z vysoké skály, přišel by k úrazu.

Otázka - Proč jsou rozpory ve vaší interpretaci písma? Připustili jste omylnost, interpretace se stále mění a přitom na druhé straně tvrdíte, že váš výklad je inspirován Bohem.

Odpověď ES: Boží záměr je odkrýván pomalu, poznání se postupně rozjasňuje.

Otázka – Jaký je váš postoj k jiným náboženstvím a zvláště k židům?

Odpověď OK: Věříme, že existuje pouze jediný výklad Bible. Židé nemají jinou cestu, než skrze JK. Přiznává však, že SJ (podobně jako i jiné skupiny) to tak vždy nechápali.

Otázka - Byl předpovídán Armageddon na rok 1925?

Odpověď ES: Říká, že Strážná věž nikdy netvrdila, že je inspirovaná. Mohlo se stát, že se tam dostaly interpretace, které nebyly nejvhodnější. Byli tu lidé, kteří byli zapáleni vírou a těšili se na hezkou budoucnost. Poukazuje v této souvislosti na text 2. Petra 3:12.

2. Petra 3:12 “když očekáváte a pevně chováte v mysli přítomnost Jehovova dne, jímž se hořící nebesa rozplynou a silně rozpálené prvky se roztaví!”

Otázka (MUDr.Prokop Remeš) – Jak k tomu přijdou ti vaši bývalí členové, kteří říkali pravdu, o které se dnes ví, že byla pravdou, ale byli vyloučeni? Týkalo se to například civilní služby.

Odpověď ES: V odpovědi prohlašuje, že zřejmě nepožádali o přijetí.

Otázka (MUDr.Prokop Remeš) – Mohli bychom se vrátit zpět k reportážím na Nově?

Poznámka OK: Je pro Vás Nova takovým investigativním pramenem?

Otázka (MUDr.Prokop Remeš): Co se týče pořadů typu Na vlastní oči, tak je. Co se dělo v organizaci po těchto reportážích?

Odpověď ES: Zjišťovalo se. A na nic zásadního se nepřišlo. Dodává, že SJ mají ale interní důvěrné věci, například právní výbory, ale o těch zde nebude mluvit. (Pozn. redakce: zjišťování ve sboru Praha-Suchdol, jehož příslušníkem je i J.J., skutečně nic nezjistilo. Nic se nezjistilo, ačkoli předsedající dozorce tohoto sboru nějaký čas bydlel v domě senegalského konzula.)

Otázka - Co disidentské skupiny mezi SJ? Jak se k tomu vedení staví? Kolik procent lidí to je?

Odpověď ES: Je nám to líto. Jsou to jednotlivci v porovnání s 15 000 SJ u nás. Neměli odvahu se svým názorem vystoupit. Prohlašuje, že není pravda, že by byli ihned vyloučeni. Používá text, kdy Ježíš řekl: „Nechte je být. Když slepý vede slepého…“ Dále říká, že SJ nějaká procenta v této souvislosti nezjišťují, a že si ve sborech vzájemně věří. Poukazuje na to, že duchovně takové lidi SJ stále vyživují. Dodává, že nemá smysl pochybovat o pohnutkách kohokoliv a že SJ a jejich vedení nezajímá, kolik takových lidí je. (Pozn. redakce: přiznává tak, že disidentské hnutí existuje.)

ES se ptá, proč takový člověk (míněno disident) chce být za každou cenu nadále součástí sboru.

MUDr.Prokop Remeš: Třeba čeká, až se tam dospěje...

Poznámka OK: Dává příklad s výkladem textu o podřízenosti nadřazeným autoritám. Dříve SJ věřili, že nadřazené autority jsou jen Jehova a Ježíš. Dnes to chápou jinak – nadřazené autority jsou světské vládnoucí systémy. Někteří SJ měli již dříve jiný názor, ale provokativně s ním nevystupovali. (Pozn. redakce: velká skupina SJ v ČR ale kvůli tomuto výkladu v šedesátých letech odešla od organizace. Výjimečnou skutečností je, že po roce 1989 jim Vedoucí sbor poslal dopis, ve kterém jim nabízí vstup zpátky do organizace – viz Ročenka Svědků Jehovových 2000, str.192 a193.)

Otázka (MUDr.Prokop Remeš) - Znáte nějaký příklad, kdy by SJ veřejně vystoupil třeba s tím, že nesouhlasí s naukou o krvi, a nebyl pak vyloučen?

Odpověď OK: Chce odpovědět příkladem: mladá žena, SJ, těhotná, která měla problém s inkompatibilitou Rh-faktoru. Lékaři jí řekli, že dítě musí dostat hned po porodu transfuzi. Matka řekla starším, že nemá sílu odmítnout. Dítě po porodu krev dostalo a zemřelo, ale matka nebyla vyloučena. (Pozn. redakce: o rozporuplné nauce o krvi viz www.krev.info)

Otázka - Proč nabízíte časopisy SV, když jsou omylné?

Odpověď ES: “Obsahují současný stav porozumění, který považujeme za poslední.“ (Poznámka redakce: odpověď poněkud připomíná slova z knihy určené pouze pro starší sborů SJ „Dávejte pozor sami na sebe a celé stádo“, kde se v kapitole 6a mimo jiné říká: „Odpadlíci jsou osoby, které úmyslně rozšiřují nauky, které jsou v rozporu s biblickou pravdou, jak ji vyučují svědkové Jehovovi. ..“) Je třeba stále porovnávat Strážnou věž s Bibli a té se SJ pevně drží.

Otázka - Byl jsem na oblastním sjezdu.. Poslední věta krajského dozorce byla: “Věřte v Boha Jehovu a v Jehovovu organizaci.“ Na jakém místě je u SJ důvěra v organizaci?

Odpověď ES: „Organizace je boží lid. Musíš mít také důvěru v lid, který Jehova má na zemi. Důvěru, že Jehovův lid je skutečně Jehovovým lidem.“

Otázka – Co se týká služby „dům od domu“, stále více lidí má zjevný odpor vůči tomuto misijnímu způsobu. Nezamýšlíte to revidovat?

Odpověď: NE, je to základní činnost SJ.

Otázka – Nedávná Strážná věž opět zpochybnila vyšší vzdělání. Jaký mají SJ ke vzdělání postoj?

Odpověď OK: Ptá se co je vyšší vzdělání, zda „světské“ nebo Biblické. Domnívá se, že je na to jednoznačná odpověď.

Závěr

PhDr.Zdeněk Vojtíšek děkuje hostům za návštěvu, MUDr.Ondřej Kadlec, CSc. děkuje přítomným za otázky.Poznámka redakce: Nejedná se o doslovný záznam vystoupení. Reportáž byla redakčně upravena, zkrácena a vloženy poznámky. V některých případech nemusela být použita přesně tatáž slova, která na setkání zazněla. Redakce se však snažila zachovat ve všech případech původní myšlenkový význam a smysl jak otázek, tak odpovědí.Ohlasy a diskuze - zde

© Straznavez.CZ, www.straznavez.cz