Změna systému shromáždění svědků Jehovových od ledna 2009

Svědkové Jehovovi (dále SJ) se po léta pravidelně scházeli na třech shromážděních každý týden. Od ledna 2009 se shromažďují jen dvakrát týdně. Pro znalce způsobu myšlení svědků je tato změna nanejvýš pozoruhodná.

Následující článek sepsal člen organizace svědků Jehovových, který po léta pracuje ve sboru jako starší (=presbyter, představitel vedení sboru). Text je autentickou reportáží přímo z „bojiště“ a je psán především pro svědky Jehovovy. Mnozí z nich se nespokojují s jednostrannými sděleními, které dostávají ve svých sborech a hledají nezávislé informace i na těchto webových stránkách. Vzhledem k tomu, že mu za veřejné projevení nezávislého názoru hrozí ze strany organizace SJ sankce, nelze prozradit jeho identitu a článek je proto podepsán pseudonymem „Witness“.

Měnící se postoj vedoucího sboru svědků Jehovových k počtu i délce jednotlivých shromáždění – důsledek vedení Jehovy Boha nebo jen lidský názor?

Co předcházelo?
Jak se reformují svědkové Jehovovi v posledních 10 letech:

1998: Od roku 1998 Společnost Strážná věž přestává tisknout knihy s pevnou vazbou a dále tiskne pouze brožované knihy (to se týká i reprintů včetně Biblí).
2000: Je založen nový právní subjekt Christian Congregation of Jehovah's Witnesses, který postupně přebírá část úřadu od Watchtower Society (např. od roku 2002 vydává bulletin Naše služba Království).
2000: Nový prezident Společnosti Strážná věž Don Adams není členem vedoucího sboru SJ. Formálně tak dochází k oddělení vlivu vedoucího sboru v Brooklynu a Společnosti Strážná věž. 
2000: Od cca roku 2000 Společnost Strážná věž ve velkém prodává budovy i pozemky v newyorském Brooklynu.
2006: Celosvětově snížen náklad časopisu Probuďte se! jeho změnou ze čtrnáctideníku na měsíčník.
2007: Svědkové zkrátili délku svého nedělního shromáždění o 15 minut (ze dvou hodin na 1:45 minut, přednáška [kázání] je zkrácena ze 45 na 30 minut).
2007: SJ celosvětově snížili náklad časopisu Strážná věž jeho rozdělením na dva typy: neveřejné a veřejné (každý typ dále vychází 1x měsíčně). (Čti zde: .)
1. května 2007: Zrušeno dogma, že výběr pomazaných křesťanů s nebeskou nadějí byl ukončen v roce 1935. (Čti zde: .)
Září 2007: Vydán „zákaz“ zkoumání Bible nezávislými skupinami. (Čti zde: .)

Důvod rozboru – otázky pro čtenáře z řad svědků Jehovových:

Každé náboženství včetně organizace SJ má právo určovat si, kdy se budou jeho členové scházet. Jedná-li se ale o nekompromisní direktiva, jejichž dodržování je důsledně vyžadováno a zároveň nedodržování vyvolává pocity viny a špatného svědomí vzbuzováním dojmu, že nebýt na všech ustanovených shromážděních způsobuje Boží nepřízeň, pak je třeba tato direktiva důkladně zkoumat, jsou-li opravdu od Boha a tudíž je-li opravdu nezbytné podle nich jednat.

Co když se ale direktiva navíc změní, a to zcela zásadně? Co když se i přes podstatné změny dále věci prezentují tak, že se stále jedná o Boží vůli a vedení? Co když při změnách dojde ke zcela jinému přístupu k výkladu používaného biblického textu a tento jiný výklad je natolik rozporuplný s tím původním, že se dá jen těžko mluvit o rostoucím porozumění Boží vůle? Není snad povinností upozornit na tyto nesrovnalosti a dát tak každému možnost vidět věci v jiném světle? Jistěže ano, a proto je zde i tento rozbor.

Co je cílem rozboru:

Cílem je zejména pomoci všem upřímným SJ, aby si uvědomili, že i v otázce účasti na shromáždění mají právo svobodné volby a vedoucí sbor SJ nemá žádné právo vnucovat svým ovečkám přesvědčení, že má Boží mandát stanovovat počet a délku těchto shromáždění a už vůbec nemá právo vynucovat si stoprocentní účast způsobem, který vyvolává v řadových SJ pocit viny tvrzením, že případná neúčast je neúcta vůči Božímu uspořádání.

Co není cílem rozboru:

Cílem není přesvědčovat jednotlivce z řad SJ, aby se s organizací SJ rozloučili nebo přestali chodit na shromáždění, ale ani je nabádat, aby v organizaci SJ zůstávali.

ČÁST 1. – Věrný a rozvážný otrok burácí : ,,Shromažďujte se tím více!“

Takové burácení by jistě samo o sobě nebylo nebiblické, kdyby se ponechávalo na svědomí jednotlivců, jak často a kdy se budou shromáždění účastnit, a to dle svých vlastních možností, včetně rodinných a pracovních okolností.

Že tomu tak ani náznakem nebylo, ví každý SJ, ale přesto si připomeňme, jak burácení věrného a rozvážného otroka vypadalo a vlastně vypadá i nadále:

 

Strážná věž z 1.1.1983, str. 30, odst. 20, 21:

Boží inspirované slovo nám radí, abychom ‚se nevzdávali svého shromažďování‘. (Žid. 10:24, 25) … Pravidelná účast na všech shromážděních je velmi důležitá, mají-li se ‚pevně až do konce přidržovat důvěry, kterou měli na počátku‘, aby zachovali ryzost a dosáhli splnění slibu tím, že se ‚nevzdají‘.

 


 

Strážná věž z 1.8.1986, str. 4, oddíl ,,Klaď uctívání Jehovy na první místo“:

Mnozí takoví křesťané jsou si vědomi toho, že k uctívání Boha patří to, aby se scházeli. Uvědomil sis však někdy, že pravidelná účast na křesťanských shromážděních je příznakem vděčnosti? Apoštol Pavel si to uvědomoval. Dokazuje to v 10. kapitole svého dopisu Židům. Ukazuje také, jak je nebezpečné být lhostejný, pokud jde o křesťanská shromáždění. Takový postoj by mohl vést k tomu, že by křesťan ztratil odvahu a stal by se nečinným, pokud jde o dobré skutky víry.

… Povšimni si Pavlova varování ohledně těch, kteří nejen berou na lehkou váhu shromáždění, ale dokonce zamítají Boží dar k záchraně. „Každý, kdo nedbal Mojžíšova zákona, umírá bez soucitu na základě svědectví dvou nebo tří. Co myslíte, oč přísnějšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapával Božího Syna a kdo hodnotu krve smlouvy, kterou byl posvěcen, považoval za obyčejnou a kdo s pohrdáním urazil ducha nezasloužené laskavosti?“ 

 


 

Strážná věž z 15.11.1997, str. 12, odst. 18:

Jak ukazujeme, že nás slovo vede? Tím, že jsme poslušní ‚činitelé slova, a ne pouze posluchači‘. (Lukáš 11:28) ‚Činitelé‘ mají víru, která vytváří takové skutky, jako je horlivá činnost v křesťanské službě a  pravidelná účast na shromážděních Božího lidu. (Římanům 10:14, 15; Hebrejcům 10:24, 25)

 


 

Strážná věž z 1.11.2006, str. 31, odst. 17:

S tím, jak se blíží konec, bychom měli být stále pevněji rozhodnuti na naše křesťanská shromáždění chodit a uctívat na nich Jehovu. Z úcty k posvátnosti shromáždění nepřipustíme, abychom kvůli zaměstnání, úkolům do školy nebo nějakým večerním kurzům přicházeli o pravidelná společná setkání s našimi spoluvěřícími. Potřebujeme čerpat sílu ze vzájemného společenství. Na sborových shromážděních máme příležitost lépe jeden druhého poznat, vzájemně se povzbuzovat a jeden druhého podněcovat k „lásce a znamenitým skutkům“. Musíme to dělat „tím více, když [vidíme], že se ten den blíží“. (Hebrejcům 10:24, 25)

 


 

Naše služba Království, únor 2004, str. 1, ,,Je vaším cílem pravidelně se účastnit shromáždění?“:

1 Křesťanské rodiny dělají všechno pro to, aby mohly pravidelně chodit na sborová shromáždění. Někdy to však nebývá snadné. Dostali jsme se snad do situace, kdy nás péče o domácnost nebo povinnosti v zaměstnání či ve škole začaly okrádat o čas, který jsme si vyhradili pro uctívání Jehovy? Máme-li si udržet správný žebříček hodnot, měli bychom se na tuto záležitost dívat stejně jako Jehova. (1. Sam. 24:6; 26:11)

2 Jeden Izraelita Jehovovo stanovisko úmyslně přehlížel. Dal to najevo tím, že o Sabatu sbíral dříví. Možná si říkal, že se přece musí postarat o svou rodinu nebo že se vlastně nic tak vážného nestalo. Jehova však tohoto muže odsoudil a ukázal tak, že věnovat se běžným činnostem v době vyhrazené pro uctívání je vážná věc. (4. Mojž. 15:32–36)

3 Jak překonávat překážky: Řada křesťanů musí vynakládat velké úsilí, aby jim zaměstnání nebránilo v účasti na shromáždění. Někteří to vyřešili tím, že si o tom promluvili se svým zaměstnavatelem, jiní si s kolegy vyměňují směny, případně si našli jinou práci nebo si zjednodušili život. Oběti, které tito křesťané přinesli ve prospěch pravého uctívání, se Bohu velmi líbí. (Hebr. 13:16)

4 Problémem mohou být i úkoly do školy. Jedna žákyně vysvětluje: „Některé úkoly si udělám ještě před shromážděním a ten zbytek později, když se vrátím domů.“ Někdy má ale mladý zvěstovatel úkolů tolik, že je nemůže stihnout dodělat ani po shromáždění. Někteří rodiče v takové situaci učitelům vysvětlili, že křesťanská shromáždění jsou pro jejich rodinu prioritou.

 

Tak to je jen malý, opravdu jen nepatrný průřez burácení brooklynského ústředí, který se ve stejném duchu opakoval a opakuje rok co rok, měsíc co měsíc, týden co týden v různých obměnách.

Jinými slovy:

Nechodíš na všechna shromáždění? = Vzdáváš se!

Musíš do práce a nebudeš na shromáždění? = Pozor, „sbíráš klacky“ v sabatu!

Nejsi pravidelný ve své účasti na shromáždění? = Nejsi poslušný slova, nemáš víru!

Máš mnoho úkolů do školy? = Nemusíš je psát, rodiče učiteli vysvětlí, že shromáždění jsou prioritou!

Při takovém burácení opravdu nebylo a není stále myslitelné, aby někdo na shromáždění chodil nepravidelně a přitom požíval pověsti dobrého a vděčného Božího služebníka.

... z komentářů na diskuzním fóru straznavez.goodforum.net:

„Jednamáma“,  7.5.2008:

To mi připomíná ona znázornění, že shromáždění jsou jako pět prstů na ruce. Pokud na jedno nechodíme, je to jako bychom se Božího království drželi už jen 4 prsty a ne celou svou silou ... hi. No tak teď abychom si všichni usekli jeden prst, jinak se budeme držet jen částečně ...  (Výběr dalších komentářů -viz zde: .)

Představme si tedy, v jakém nesmírném tlaku byli všichni upřímní SJ, kteří si na jedné straně vážili duchovních věcí a rádi šli na shromáždění, bylo-li to rozumně možné, ale kteří si na druhé straně uvědomovali, že prostě mohou chybět jen z velmi vážných důvodů, chtějí-li si zachovali pověst duchovních lidí, milujících Boha.

Např. časté zmínky v publikacích SJ, že není přípustné, aby zaměstnání bránilo v pravidelné účasti na všech shromážděních, vedlo k pocitům viny těch, kteří se prostě z práce utrhnout nemohli a hlavně to vedlo k tomu, že mnozí bratři tak byli nuceni dávat výpovědi, měnit zaměstnání a často trvalo velmi dlouho, než sehnali takový zdroj obživy, který jim v účasti na všech shromážděních nebránil.

A že to bylo tvrdé hledání při třech setkáních v týdnu (z toho dvě taková setkání ve všední den) a že to mělo u mnohých za následek deprese a též ,,barvitý“ pracovní životopis, kvalifikující je u příštího zaměstnavatele jako nějaké věčně nespokojené fluktuanty, si snad každý umí představit.

Vedení SJ tedy dostalo mnohé hlavy rodin do situace, že pro ně bylo téměř nemožné vyrovnaně skloubit dva biblické požadavky: 1) shromažďovat se a 2) starat se o hmotné potřeby rodiny.

Že to není chyba Bible a jejích pokynů, ale nerozumná a nepružná interpretace těchto pokynů ze strany vedoucího sboru SJ, si mnozí z SJ bolestně uvědomili až po letech, kdy zjistili, že to prostě takto nefunguje nebo že už nemají sílu ani prostor ve svém životě takto balancovat. Stává se velmi často, že ten, kdo je veden v evidenci nezaměstnaných na pracovním úřadě a zároveň je průkopníkem, je hodnocen mnohem lépe než ten, kdo chodí do zaměstnání, není průkopníkem a občas mu nějaká ta pracovní směna zabrání v tom, aby měl na shromážděních plnou účast.

Dodatek:

Víte, že v pražském ústředí SJ, v betelu, existuje služba na recepci?

Pravděpodobně ano.

A víte také, že má-li betelita službu na recepci v době, kdy je v jeho sboru shromáždění, je ten den omluven ze shromáždění a nejde na něj, ani to po něm nikdo nechce?

Pokud ne, tak teď to již víte.

Následuje otázka k zamyšlení:

Je snad logické a pochopitelné, že v betelu se nechodí na shromáždění, brání-li tomu povinnosti na recepci a že se bratři ani sami mezi sebou nijak nedomlouvají na pružném střídání, aby se zajistil jak chod recepce, tak účast všech betelitů na shromáždění v jejich sborech .. ale přesto se zároveň od běžných zvěstovatelů vyžaduje, aby se vždy domlouvali se svými kolegy v práci (samozřejmě v drtivé většině s kolegy - nesvědky), aby za ně vždy směnu vzali, je-li shromáždění?

Paradoxně tedy může nastat tato situace: Dva bratři mají v neděli směnu na recepci, z toho jeden je betelita a druhý běžný zaměstnanec ve světské firmě ve funkci recepčního. Zatímco betelita může klidně na recepci sedět a ani ho nenapadne požádat nějakého jiného bratra nebo sestru (kterých je plný barák), aby za něj jeho směnu vzal a on tak mohl na shromáždění do svého sboru jít (má přece omluvitelný důvod), tak ten druhý, chudák jen zaměstnanec ve světské firmě, si už musí dopředu zajišťovat za sebe náhradu (u kolegů-nesvědků), protože sedět ve světské, nebetelové recepci a nebýt kvůli tomu na shromáždění, je nepřípustné a neomluvitelné. Zkrátka, na recepci se dá sedět teokraticky i neteokraticky, a vzhledem k případné absenci na shromáždění tedy omluvitelně i neomluvitelně.

ČÁST 2. – Věrný a rozvážný otrok burácí : ,,Shromažďujte se tím méně!“

Dopis vedoucího sboru z dubna 2008
Dopis vedoucího sboru z dubna 2008 - viz zde.
V týdnu od 21. do 27. dubna 2008, byl na celém světě ve všech sborech SJ čten dopis, který informoval, že počínaje rokem 2009 se ruší sborové studium knihy, konané po bytech, a tak bude po dlouhých letech další volný večer k dispozici.

Důvod: Těžká doba posledních dnů, nároky na čas a na dopravu stoupají, bratři z vedoucího sboru tak chtějí svým ovečkám ulevit a vyhlašují nový den volna bez večerního shromáždění. Říci nějaký běžný zvěstovatel takový podobný návrh, byť podložený stejnými důvody, třeba ještě v březnu 2008, bude to bráno nejen jako neocenění shromáždění, ale také jako malá víra tohoto zvěstovatele a jeho nepochopení, že se přece máme shromažďovat čím dál více.

Ale když to říká vedoucí sbor, tak je to samozřejmě prezentováno i mnohými přijato jako další opatření od Jehovy a zřejmě jen málokoho napadne, že tím vlastně vedoucí sbor zcela zpochybňuje své dosavadní burácení ve stylu ,,tím více“, a začíná burácet ve stylu ,,tím méně“, čímž nejenže jedná proti duchu textu v Hebrejcům 10:24, 25, ale úplně popírá právoplatnost a tím i hodnověrnost všech svých předchozích prohlášení a direktivních příkazů, které mnohé bratry a sestry přivedly do velmi složité ekonomické i společenské situace.

Další nesmyslnost argumentace vedoucího sboru spočívala v tom, že si

  1. již v dubnu uvědomují a prezentují, jak rozumějí potřebám ovcí a chtějí jim ulevit od časových i finančních břemen,
  2. a zároveň nechávají tato břemena na ramenou svých oveček ještě celých následujících osm měsíců, jelikož období úlevy vyhlašují až na rok 2009.

Dává to snad smysl? Může říci trenér svému svěřenci, že si uvědomuje, že naběhat týdně 200 km je pro něj velká zátěž, že mu chce ulevit a tak mu s radostí sděluje, že za osm měsíců už bude běhat jen 150, do té doby však z těch 200 km nesleví ani metr?

ČÁST 3. – Věrný a rozvážný otrok dává pokyny, co s nově nabytým večerem:

... z komentářů na diskuzním fóru straznavez.goodforum.net:

„Jiří“, 15.12.2008:

… Prosím Vás pochopte to, akcionářům v USA teče do bot a tak konají kroky k vlastní finanční záchraně. Proč se během několika let v Brooklynu prodalo několik lukrativních budov (hotelů), které patřily společnosti? A proč o tom neinformují své „milované“ ovečky? ...  (Výběr dalších komentářů -viz zde: .)

Měl-li snad někdo pocit, že by věrný a rozvážný otrok jen zrušil jedno týdenní shromáždění a nic víc neudělal, pak je tento pocit klamný. Muselo se dodat zdání, že vše je od Jehovy, že nutnost být duchovně silný je stále naléhavá a že není důvod myslel si, že by se snad věrný a rozvážný otrok v něčem zmýlil.

Samozřejmě nebylo možné, aby vedení SJ přiznalo skutečné důvody pro změnu a vysvětlilo upřímně, proč je ve výkladu Hebrejcům 10:24, 25 takový obrat. Kdyby se totiž text Hebrejcům 10:24, 25, vybízející ke shromažďovaní, musel vysvětlovat znovu, vždy by vedoucí sbor narazil na to, že by někde musel přiznat a ukázat svou chybu.

Buď by musel přiznat, že dril minulých let být třikrát týdně na shromáždění byl nesprávným výkladem tohoto textu a bylo to vlastně nerozumné zatěžování sborů a jejich členů, a

NEBO

minulý výklad by byl stále uznáván jako správný, pak by ale vedoucí sbor musel vysvětlit, proč se nyní máme se sborem shromažďovat tím méně, což je nejen proti duchu tohoto textu, ale hlavně proti dlouhotrvajícím vybídkám a pokynům, které vedoucí sbor právě na základě něj celá léta prezentoval a na jejichž dodržování nemilosrdně také po celou tu dobu lpěl.

Do takového sebevražedného vysvětlování se samozřejmě věrnému a rozvážnému otroku nechce a také to není jeho stylem … a že by alespoň padla nějaká omluva těm mnohým bratrům a sestrám, kteří byli nuceni dávat v práci výpovědi, aby stihli být na všech shromážděních v týdnu a tak mohli celou tu výkonnostní mašinérii podporovat, mnozí i jen proto, aby nemuseli čelit výtkám, že neoceňují Boží opatření k záchraně v podobě shromáždění a dávají přednost světské pracovní kariéře a zajištění hmotných výhod … tak to snad nikoho ani nenapadlo a nikdo to snad neočekával.

Dopis vedoucího sboru z dubna 2008
Naše služba Království, říjen 2008, str.8.

Jak to tedy věrný a rozvážný otrok vyřešil?

(Co s načatým večerem?)

Odpověď přišla ve formě článku: ,,Osobní a rodinné studium je nepostradatelné!“ (Naše služba Království, říjen 2008, str.8):

1. odstavec sděluje:

,,Čím více se přibližují temná mračna velkého soužení, tím důležitější je, aby každý zvěstovatel Království měl pevný vztah k Jehovovi. Jak využijete čas, který byl dříve vyhrazen pro sborové studium knihy? Rádi bychom vás všechny povzbudili, abyste ho jako rodina věnovali uctívání Jehovy.“

2. odstavec vybízí rodiny zavést tzv. ,,Večer pro rodinné uctívání Jehovy“:

,,Hlavy rodin mají před Jehovou odpovědnost, aby jejich rodina měla smysluplný, pravidelný program rodinného studia Bible, a je důležité, aby se této odpovědnosti ujímaly.“

Jinými slovy nám vedoucí sbor říká: „Nemyslete si, že tím po vás chceme shromažďovat se tím méně, ba právě naopak, jelikož to volno, co jsme vám dali, nijak duchovně neproflákáte, protože si v ten večer, kdy jste dříve měli sborové studium knihy po bytech, zavedete rodinné studium a my jsme tak hodní, že vám projevujeme důvěru, že se bez našeho vedení snad už i obejdete. Takže ne, že vás vybízíme shromažďovat se tím méně, ale stále tím více, vyhlášenou změnou nijak svá předchozí burácení nezpochybňujeme.“

Věrný a rozvážný otrok tedy vyměnil večer studia knihy za večer pro rodinné uctívání Jehovy, dodal k tomu své klasické komentáře ve stylu, že tato změna nejen že není nijak v rozporu s původním stavem, ale je dokonce jeho vylepšením.

Stejná "Naše služba Království“ (říjen 2008) obsahuje na str. 1 článek s názvem ,,Sborová shromáždění – K jakým změnám dojde?“

Dopis vedoucího sboru z dubna 2008
Naše služba Království, říjen 2008, str.1.

V tomto článku se píše, jaké konkrétní úpravy budou na shromážděních od nového roku 2009.

Stručně řečeno, vše se zkracuje => Teokratická škola již nebude mít řečnický znak a vyučovací řeč. Před školou proběhne tzv. Sborové studium Bible, což není nic jiného než pokračování zrušeného Studia knihy pod jiným názvem, ale jen 25 minut místo původních 60 minut, které byly pro knihu vyhrazeny v bytech. Programy na Služebním shromáždění se také zkracují o několik minut, aby celkový součet času jednotlivých bodů programu nepřesáhl současnou délku.

Přesto ale v odstavci 7 tohoto článku se můžeme dočíst : ,,Z uvedených informací je zřejmé, že nám nový program shromáždění přinese bohaté duchovní poučení a povzbuzení. Budeme díky tomu účinnými kazateli a učiteli, ještě lépe vyškolenými pro to, aby naše služba přinesla výsledky.“

Opravdu velkolepé nové světlo, které vlastně v podání věrného a rozvážného otroka zní asi takto:

,,Budeme se shromažďovat méněkrát v týdnu, jednotlivé body programu, které jsme doposud předkládali jako nezbytnou součást duchovní výživy a na kterých nikdo nesměl chybět, zkrátíme nebo je úplně škrtneme, ale nebojte se, díky těmto zkracováním a škrtům na tom budete duchovně ještě lépe a více se toho naučíte!

Představme si, že by takto jednal majitel jazykové školy, který by řekl : ,,Zkrátíme Vám počet hodin výuky, jednotlivá témata oklestíme nebo je vypustíme, hodiny konverzace zkrátíme na půlku, ale nemějte obavy, cizím jazykem budete mluvit mnohem lépe!“

Jak je to ale s tím nově ustanoveným ,,Večerem pro rodinné uctívání Jehovy“ místo rušícího se Sborového studia knihy?

... z komentářů na diskuzním fóru straznavez.goodforum.net:

„Trojan“, 28.4.2008:

K dopisu z vedoucího sboru nemám žádné výhrady. Dva programy týdně jsem si přál už delší dobu, náklad teď bude lehčí, i když to má i své stinné stránky. Např. někteří nemají odvahu se hlásit na shromáždění celého sboru. Na studiu knihy odpovídali [na otázky]. ...  (Výběr dalších komentářů -viz zde: .)

Mnozí SJ to chápou tak, že se tím vlastně mění jen jeden duchovní program za jiný duchovní program, ale ve své podstatě ten stanovený večer stále zůstává duchovní. Je to snad jasný důkaz, že vlastně vedení SJ nic nevzalo, jen prostě změnilo duchovní program jednoho večera ze sborového na rodinný a tím tedy nijak zásadu ,,shromažďujte se tím více“ neporušilo?

To je čirý alibismus. Proč? Vybídky k rodinnému studiu Bible jsou již dlouho publikovány a prezentovány tak, že by si každá rodina měla v týdnu vyhradit jeden večer pro rodinné studium Bible. Rodinné studium Bible bylo vždy oddělováno od sborových shromáždění a bylo důrazně doporučováno a vyžadováno i v době, kdy ještě byla sborová shromáždění plánována třikrát v týdnu.

Dále, text v Hebrejcům 10:24, 25 byl vždy v zásadě komentován pro nezbytnost účastnit se ,,tím více“ sborových shromáždění, nikoliv rodinného studia. A tak argumentace, že rodinným studiem vlastně stále dodržujeme zásadu ,,shromažďovat se tím více“, je nejen alibistická, ale také v přímém rozporu s tím, jak text v Hebrejcům 10:24, 25 dlouhá léta používal a komentoval věrný a rozvážný otrok.

A že vedení SJ rodinné studium dlouho od svých oveček vyžaduje? Ověřte si:

 

Strážná věž z 1.8.1987, str. 17, odst. 16:

Jednou z nejlepších pomocí, jak vštípit Boží slovo dětem, je pravidelné rodinné studium, které je povzbuzuje, aby učinily pravdu svým vlastnictvím. „Rodinné studium vytváří správnou náladu, takže mysl dítěte je přístupná poučení,“ vysvětluje jeden otec, který úspěšně vychoval čtyři děti...

 

 

Strážná věž z 1.6.1990, str. 27, odst. 2:

Dvě sympozia objasnila, že je zbožná oddanost vyžadována od mladých stejně jako od starých. Rodiče jsou odpovědní za to, aby předávali svým dětem duchovní dědictví tím, že je budou učit rozvíjet pravý smysl pro správné a nesprávné. Nezbytně nutné je cílevědomé rodinné studium, k němuž patří i realistické rozpravy o dětských problémech.

 

 

Strážná věž z 15. 7.1994, str. 18, odst. 11:

Koná se vaše studium pravidelně? Jestliže rodinné studium zrušíte kvůli nějakému oblíbenému pořadu v televizi nebo kvůli nějaké sportovní události, pak asi děti nebudou brát studium příliš vážně. Vedeš studium se vší opravdovostí a nadšeně?

 

 

Strážná věž z 1.12.1996, str. 13, odst. 16:

Je nesmírně důležité, aby děti dostávaly vodu biblické pravdy pravidelně, a to znamená, že týdenní rodinné biblické studium je přímo životně důležité.

 

 

Strážná věž z 1.1.2005, str. 25, odst. 8:

Klíčem k úspěchu je pravidelné rodinné studium Bible. Takové studium ‚odkryje dětem oči, aby viděly podivuhodné věci z Božího zákona‘...

 

To byl znovu jen malý časosběrný průřez vybídkami k rodinnému studiu, kterých jsou jinak v publikacích SJ tisíce.

... z komentářů na diskuzním fóru straznavez.goodforum.net:

„26“, 19.12.2008:

Myslím že pravý důvod této změny je ten, co se už probíral na začátku. Věrný a rozvážný otrok v NSK nabádal své ovečky, aby se neúčastnily studia Bible mimo shromáždění, protože to vede k odpadlictví ... že při Studiu knihy je v malé skupince větší prostor pro komentář (šťouravé otázky), což může vést k nekontrolovanému bádání v Písmu. ...  (Výběr dalších komentářů -viz zde: .)

A tak novodobý ,,Večer pro rodinné uctívání“ není vůbec novodobý, ale hodně starodobý a vyžadovaný se stejnou vehemencí, jako je účast na shromážděních.

Nahrazovat sborové studium knihy večerem pro rodinné uctívání, potažmo tedy večerem pro rodinné studium, a tvářit se u toho, jako by bratři z vedení SJ objevovali Ameriku, je nejen nečestné, ale také to znevažuje a v podstatě anuluje úsilí všech upřímných a oddaných SJ, kteří již celá léta poslušně rodinné studium vedou a celá léta tedy mají již ,,Večer pro rodinné uctívání Jehovy“ zaveden.

Věrný a rozvážný otrok na skutečnost, že k rodinnému uctívání Jehovy jeden den v týdnu burcuje už celá léta, zjevně zapomněl a nyní má tu drzost, a to tváří v tvář tisícům svých oveček, které rodinné večery pro uctívání již dlouhodobě mají, jim to předkládat jako nové vedení od Jehovy, které jim umožní zacelit prázdné místo poté, co bude ukončeno sborové studium knihy po domácnostech.

Otázka, co má místo rušícího se sborového studia knihy dělat ten, který již rodinné studium dle pokynů ústředí SJ vede už dávno, zůstane asi věrným a rozvážným otrokem nezodpovězena.

Witness, 17.12.2008 (redakčně upraveno a doplněno o komentáře a texty v rámečcích)



Odkazy:

- Dopis vedoucího sboru svědků Jehovových všem sborům z dubna 2008.

- Komentáře, které se objevily k tématu „Změna systému shromáždění SJ od ledna 2009“ na diskuzi straznavez.goodforum.net.



Ohlasy a diskuze - zde

© Infofórum Straznavez.CZ, www.straznavez.cz